I Kierschows gate, rett ved Geitmyra skolehager, er det foreslått en bomstasjon. Foto: Google maps
I Kierschows gate, rett ved Geitmyra skolehager, er det foreslått en bomstasjon. Foto: Google maps

Her kommer de nye bomstasjonene i bydel St. Hanshaugen

Publisert

Våren 2019 kommer det nye bomstasjoner i bydel St. Hanshaugen. Nå skal også bilistene i indre Oslo betale. Under følger oversikten.

Før jul skal Oslos politikere vedta plasseringene av 56 nye bomstasjoner i Oslos indre by. Disse kommer i tillegg til de som allerede eksisterer i ytre by. I bydel St. Hanshaugen er det foreslått to nye bomstasjoner.

VårtOslo har gått gjennom dokumentet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer», utarbeidet av Statens vegvesen – region øst, på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni i fjor.

Når bystyret i høst behandler saken om plassering av bomstasjoner, vil de ta stilling til nye bomstasjoner i ring 1 og ring 2, med avkjøringer. Bomstasjonene vil bli satt i drift våren 2019. Våren 2020 er det varslet innføring av nye takster. Prisen på bomringen er anslått til 321 millioner kroner.

Vil stoppe snikkjøringen

På topp blant utfordringene som blir nevnt i den nye planen er snikkjøring rundt bommene. Her sier Vegvesenet følgende:

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.».

Flere bilister skal betale prisen

Hensikten er å øke kommunens inntekter og minske interessen for bilbruk. Høye kostnader og færre parkeringsplasser skal tvinge folk over til buss, bane og sykkel. Vegvesenet sier det slik:

«I dag passerer om lag halvparten av bilturene innenfor bygrensen bomringen i Oslo. Det er et mål at flere bilturer enn i dag skal være med å betale bompenger, ikke å straffe dem som allerede betaler med høyere takst. Dette nås ved å innføre flere bomsnitt som dekker trafikk som i dag i liten grad passer bomsnitt…».

Med andre ord skal også bilistene i indre Oslo begynne å betale.

Mindre bil, mer kollektivkjøring

Dokumentet anslår at inntektene fra Oslos bomstasjoner vil øke med rundt 60 prosent. Pengene skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som tilrettelegger for ønsket byutvikling. Eksempler på prosjekter som ligger inne i Oslopakke 3-avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og nye trikker.

Redusert biltrafikk vil gi bedre luftkvalitet og senke utslippene av farlige klimagasser. Størst nedgang i luftforurensning er ventet i Groruddalen, Indre by og langs E6, Ring 3 og E18.

Her kommer bomstasjonene

Alle bilister i Oslo vil bli berørt, men ingen av de foreslåtte bomstasjonene er prosjektert ennå. Det er derfor ikke helt sikkert at plasseringene som er nevnt under blir endelig vedtatt.

I dokumentet drøfter Vegvesenet utfordringene med de nye bommene. VårtOslo velger å publisere disse, slik de fremgår av dokumentet. Under følger de foreslåtte bomstasjonene i bydel St. Hanshaugen:

1. Kierschows gate

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Bomstasjonen kan plasseres hvor som helst på strekningen mellom innkjøring til kirka og Tåsenveien, men fortauene er smale og utstyret må derfor plasseres i bakkant fortau. Det anbefales en plassering på samme side som kolonihagen.

Det vil være behov for en avtale med grunneier, samt en avklaring med plan- og bygningsetaten om eventuell dispensasjon fra gjeldende regulering. Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Foreslått bomstasjon i Kierschows gate: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Kierschows gate: Statens vegvesen

2. Uelands gate

Dette er et svært krevende sted å plassere en bomstasjon. Det er foreslått en løsning med bomstasjon for begge kjøreretninger i kvartalet mellom ring 2 og Thurmannsgate. For trafikk mot ring 2 er det her tre felt, noe som er utfordrende med tanke på plassering av saldolys.

Det foreligger planer om å bygge om hele ring 2 som kan påvirke dette området i form av bredere sykkelfelt med mer. Det anbefales derfor å flytte bomstasjonen for trafikk mot sentrum til kvartalet ovenfor. Her er det flere muligheter for plassering, for eksempel ved at grøntrabatten mellom trærne eller ved fortausarealet utvides mot vegbanen, slik at det blir plass til bomstasjon og teknisk skap.

Løsningen krever at parkering i Uelandsgate må fjernes på strekningen hvor bomstasjonen skal stå. Parkeringen er beskrevet i reguleringsplanen og det er derfor nødvendig med en dispensasjonssøknad. Bomstasjon for utgående trafikk plasseres som foreslått.

Fortau må utvides for å få plass til bom og teknisk skap. Bussholdeplassen endres slik at det blir kantsteinsstopp i stedet for busslomme. En alternativ løsning til å sette en bom i nederste kvartal for utgående trafikk, kan være flytte også den opp til kvartalet over, men det vil kreve at Thurmannsgate må stenges.

Foreslått bomstasjon i Uelandsgate: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Uelandsgate: Statens vegvesen

Her er kartet som viser de nye bomstasjonene.

Om du har synspunkter på de nye bomstasjonene, kommentér gjerne i debattfeltet under.

Powered by Labrador CMS