I Uelands gate er det foreslått bom fra 2019. Foto: Statens vegvesen
I Uelands gate er det foreslått bom fra 2019. Foto: Statens vegvesen

Her kommer de nye bomstasjonene i bydel Sagene

Publisert

Våren 2019 kommer en rekke nye bomstasjoner i bydel Sagene. Nå skal også bilistene i indre Oslo betale. Under følger oversikten.

Før jul skal Oslos politikere vedta plasseringene av 56 nye bomstasjoner i Oslos indre by. Disse kommer i tillegg til de som allerede eksisterer i ytre by. I bydel Sagene er det foreslått åtte nye bomstasjoner.

VårtOslo har gått gjennom dokumentet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer», utarbeidet av Statens vegvesen – region øst, på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni i fjor.

Når bystyret i høst behandler saken om plassering av bomstasjoner, vil de ta stilling til nye bomstasjoner i ring 1 og ring 2, med avkjøringer. Bomstasjonene vil bli satt i drift våren 2019. Våren 2020 er det varslet innføring av nye takster. Prisen på bomringen er anslått til 321 millioner kroner.

Vil stoppe snikkjøringen

På topp blant utfordringene som blir nevnt i den nye planen er snikkjøring rundt bommene. Her sier Vegvesenet følgende:

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.».

Flere bilister skal betale prisen

Hensikten er å øke kommunens inntekter og minske interessen for bilbruk. Høye kostnader og færre parkeringsplasser skal tvinge folk over til buss, bane og sykkel. Vegvesenet sier det slik:

«I dag passerer om lag halvparten av bilturene innenfor bygrensen bomringen i Oslo. Det er et mål at flere bilturer enn i dag skal være med å betale bompenger, ikke å straffe dem som allerede betaler med høyere takst. Dette nås ved å innføre flere bomsnitt som dekker trafikk som i dag i liten grad passer bomsnitt…».

Med andre ord skal også bilistene i indre Oslo begynne å betale.

I Sandakerveien er det foreslått å legge en bomstasjon. Foto: Statens vegvesen
I Sandakerveien er det foreslått å legge en bomstasjon. Foto: Statens vegvesen

Mindre bil, mer kollektivkjøring

Dokumentet anslår at inntektene fra Oslos bomstasjoner vil øke med rundt 60 prosent. Pengene skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som tilrettelegger for ønsket byutvikling. Eksempler på prosjekter som ligger inne i Oslopakke 3-avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og nye trikker.

Redusert biltrafikk vil gi bedre luftkvalitet og senke utslippene av farlige klimagasser. Størst nedgang i luftforurensning er ventet i Groruddalen, Indre by og langs E6, Ring 3 og E18.

Her kommer bomstasjonene

Alle bilister i Oslo vil bli berørt, men ingen av de foreslåtte bomstasjonene er prosjektert ennå. Det er derfor ikke helt sikkert at plasseringene som er nevnt under blir endelig vedtatt.

I dokumentet drøfter Vegvesenet utfordringene med de nye bommene. VårtOslo velger å publisere disse, slik de fremgår av dokumentet. Under følger de foreslåtte bomstasjonene i bydel Sagene:

1. Uelands gate

Dette er et svært krevende sted å plassere en bomstasjon. Det er foreslått en løsning med bomstasjon for begge kjøreretninger i kvartalet mellom ring 2 og Thurmannsgate. For trafikk mot ring 2 er det her tre felt, noe som er utfordrende med tanke på plassering av saldolys.

Det foreligger planer om å bygge om hele ring 2 som kan påvirke dette området i form av bredere sykkelfelt med mer. Det anbefales derfor å flytte bomstasjonen for trafikk mot sentrum til kvartalet ovenfor. Her er det flere muligheter for plassering, for eksempel ved at grøntrabatten mellom trærne eller ved fortausarealet utvides mot vegbanen, slik at det blir plass til bomstasjon og teknisk skap.

Løsningen krever at parkering i Uelandsgate må fjernes på strekningen hvor bomstasjonen skal stå. Parkeringen er beskrevet i reguleringsplanen og det er derfor nødvendig med en dispensasjonssøknad. Bomstasjon for utgående trafikk plasseres som foreslått.

Fortau må utvides for å få plass til bom og teknisk skap. Bussholdeplassen endres slik at det blir kantsteinsstopp i stedet for busslomme. En alternativ løsning til å sette en bom i nederste kvartal for utgående trafikk, kan være flytte også den opp til kvartalet over, men det vil kreve at Thurmannsgate må stenges.

Bom i Uelandsgate. Illustrasjon: Statens vegvesen
Bom i Uelandsgate. Illustrasjon: Statens vegvesen

2. Maridalsveien

Maridalsveien er en trang, enveiskjørt, gate med småhusbebyggelse tett innpå. Området er regulert til spesialområde bevaring for bygningene. Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Veireguleringen går i fortauskanten. For å få plass til en bomstasjon her er følgende alternativer vurdert:

 • «Stramme» opp krysset ut mot ring 2 slik at det blir plass til å sette opp en galge mellom fortau og vegbane.
 • Sette den lengre opp i gata ved parken.
 • Begge alternativene krever at det settes opp fysiske stengsler på gangveien gjennom parken, da denne kan benyttes som snikvei forbi bomsnittet.

Det anbefales å «stramme» opp krysset og plassere bomstasjonen nederst mot ring 2.

Foreslått bomstasjon i Maridalsveien. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Maridalsveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

3. Sandakerveien

Sandakerveien er en trang gate med bebyggelse tett innpå. Det er kort strekning og her er det flere atkomster, en av dem som også kan benyttes til gjennomkjøring ut i ring 2 og dermed en mulighet for å snike forbi bomsnittet.

Det er mulig å sette opp en galge på fortauet ved Sandakerveien 17 som kan registrere trafikk i begge retninger. Sandakerveien vil da ha sin ut- og innkjøring i bomstasjonen, noe som er uheldig. De vil bli registrert ved ut- og innkjøring, selv om de ikke passerer bommen.

Et eventuelt fritak bør vurderes. Adkomsten til Sandakerveien 12 må stenges for å hindre snikkjøring gjennom eiendommen. Disse må sikres en atkomst over naboeiendommen til ring 2.

Sandakerveien planlegges for eget sykkelanlegg, ligger i planen for 2020-2025. Dersom disse planene åpner for å stenge gata for biltrafikk, bør det vurderes om det er et tiltak som kan i iverksettes allerede nå.

Foreslått bomstasjon i Sandakerveien. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Sandakerveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

4. Vogts gate

I Vogts er det trikk i vegbanen som setter begrensninger og gir utfordringer for plassering av bomstasjon. En av utfordringene er fare for konflikt med kjøreledning.

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Det er bebyggelse tett innpå på den ene siden, og ikke mulig å sette noe på fortauet. Kort avstand mellom kryssene og derfor lite rom til å flytte plasseringen i gatas lengderetning.

Det er kort vei til jording, en likeretter like ved (Torshov), noe som er positivt dersom fundamenter må settes innenfor det området som krever jording. Vi mener likevel det er mulig å få plassert en bomstasjon her, men at det må gjøres en utredning for å finne en akseptabel løsning.

Vurder:

 • Utvide fortauet øverst i kvartalet slik at det blir plass til galge/portal.
 • Portal over hele veibredden.
 • Sette galge-/portalbein i kansteinslinja.
 • Utfordre leverandøren av innkrevingsutstyret til å levere en løsning som kan detektere i begge retninger fra en galge plassert inntil parksiden av gata.

5. Ole Bulls gate

Ole Bulls gate er toveiskjørt, men stengt for alt annet enn buss. Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Det må settes opp et rekkverk mot grøntanleggene på siden av gata for å hindre snikkjøring.

Foreslått bomstasjon i Vogts gate. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Vogts gate. Illustrasjon: Statens vegvesen

6. Askergata

Denne bommen er en del av armen mot Sinsen. Det er vanskelig å få til de nødvendige avstandene da det er dette er en kort veistubb med både innkjøring til parkeringsplasser og atkomst til parkeringskjeller. Vi har sett på følgende alternativer:

Alternativ 1. Stenge veien, men det kan gi lang omkjøring. Det blir mindre omkjøring hvis Ole Bulls gate åpnes for all trafikk, ikke bare buss. Behov for å vurdere dette nærmere i samarbeid med blant annet Ruter.

Alternativ 2. Bommen flyttes til Fagerheimsgata ovenfor Askergata. Dette vil gi en løsning med to bommer i Fagerheimsgata. De med bombrikkeavtale betaler bare for en av bommene. Med dagens ordning må de uten Autopassavtale betale for to passeringer. Dette kan bli endret i nytt sentralsystem planlagt innført rundt år 2020. Vurdere tyngre sikring mellom feltene ovenfor Askergata for å hindre ulovlig høyresving for å unngå avgiftsbelastning.

Vi anbefaler alternativ 2. Galge kan settes på fortau.

Foreslått bomstasjon i Ole Bulls gate. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Ole Bulls gate. Illustrasjon: Statens vegvesen

7. Fagerheimgata

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Fagerheimgata har to felt i hver retning, fysisk delt med en midtrabatt. Her kan det settes en portal over alle fire feltene, alternativt en T-portal i midtrabatt for begge retninger.

Foreslått bomstasjon i Askergata. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Askergata. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Fagerheimgata. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Fagerheimgata. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslåtte bomstasjoner i Sinsenkrysset. Foto og illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslåtte bomstasjoner i Sinsenkrysset. Foto og illustrasjon: Statens vegvesen

8. Ring 3. Sinsenkrysset

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap. Plassering:

 • Ring 3. Sinsenkrysset påkjøring fra Hans Nielsen Hauges gate
 • Ring 3. Sinsenkrysset avkjøring fra vestgående løp
 • Ring 3. Sinsenkrysset hovedløpet mot øst
 • Ring 3. Sinsenkrysset hovedløpet mot vest
 • Ring 3. Sinsenkrysset rampe påkjøring mot vest og mot Hans Nilsen Hauges gate

Her er kartet som viser de nye bomstasjonene.

Om du har synspunkter på de nye bomstasjonene, kommentér gjerne i debattfeltet under.

Powered by Labrador CMS