Her ved E6 Kværnerveien planlegges en ny bomstasjon. Foto: Statens Vegvesen
Her ved E6 Kværnerveien planlegges en ny bomstasjon. Foto: Statens Vegvesen

Her kommer de nye bomstasjonene i bydel Gamle Oslo

Publisert

Våren 2019 kommer en rekke nye bomstasjoner i bydel Gamle Oslo. Nå skal også bilistene i indre Oslo betale. Under følger oversikten.

Før jul skal Oslos politikere vedta plasseringene av 56 nye bomstasjoner i Oslos indre by. Disse kommer i tillegg til de som allerede eksisterer i ytre by. I bydel Gamle Oslo er det foreslått seks nye bomstasjoner.

VårtOslo har gått gjennom dokumentet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer», utarbeidet av Statens vegvesen – region øst, på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni i fjor.

Når bystyret i høst behandler saken om plassering av bomstasjoner, vil de ta stilling til nye bomstasjoner i ring 1 og ring 2, med avkjøringer. Bomstasjonene vil bli satt i drift våren 2019. Våren 2020 er det varslet innføring av nye takster. Prisen på bomringen er anslått til 321 millioner kroner.

Vil stoppe snikkjøringen

På topp blant utfordringene som blir nevnt i den nye planen er snikkjøring rundt bommene. Her sier Vegvesenet følgende:

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.».

Flere bilister skal betale prisen

Hensikten er å øke kommunens inntekter og minske interessen for bilbruk. Høye kostnader og færre parkeringsplasser skal tvinge folk over til buss, bane og sykkel. Vegvesenet sier det slik:

«I dag passerer om lag halvparten av bilturene innenfor bygrensen bomringen i Oslo. Det er et mål at flere bilturer enn i dag skal være med å betale bompenger, ikke å straffe dem som allerede betaler med høyere takst. Dette nås ved å innføre flere bomsnitt som dekker trafikk som i dag i liten grad passer bomsnitt…».

Med andre ord skal også bilistene i indre Oslo begynne å betale.

Mindre bil, mer kollektivkjøring

Dokumentet anslår at inntektene fra Oslos bomstasjoner vil øke med rundt 60 prosent. Pengene skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som tilrettelegger for ønsket byutvikling. Eksempler på prosjekter som ligger inne i Oslopakke 3-avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og nye trikker.

Redusert biltrafikk vil gi bedre luftkvalitet og senke utslippene av farlige klimagasser. Størst nedgang i luftforurensning er ventet i Groruddalen, Indre by og langs E6, Ring 3 og E18.

Her kommer bomstasjonene

Alle bilister i Oslo vil bli berørt, men ingen av de foreslåtte bomstasjonene er prosjektert ennå. Det er derfor ikke helt sikkert at plasseringene som er nevnt under blir endelig vedtatt.

I dokumentet drøfter Vegvesenet utfordringene med de nye bommene. VårtOslo velger å publisere disse, slik de fremgår av dokumentet. Under følger de foreslåtte bomstasjonene i Gamle Oslo:

1. Ensjøveien ved turvei D2

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i bakkant mur. Unngå å komme for nær undergang. Mulig å plassere taksttavla i gressareal ved innkjøring til forretning eller før butikk.

OBS. Nye planer for Jordal Amfi kan skape snikveier.

Foreslått bomstasjon i Fagerheimgata. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Fagerheimgata. Illustrasjon: Statens vegvesen

2. Strømsveien ved bommen på Galgeberg

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Gata er allerede stengt med bussbom. Bomstasjonen må plasseres på sentrumsiden av bussbommen. Det settes en t-portal i grøntrabatten.

Trær må fjernes da de vil forstyrre detekteringen. Eksisterende sperring av Enebakkveien ved Dalehaugen må suppleres for å hindre snikkjøring. Merk: Omkjøringsvei ved stengt Vålerengtunnel.

Foreslått bomstasjon i Strømsveien. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Strømsveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

3. Kværnerveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på side med fortau, i bakkant fortau.

Foreslått bomstasjon i Kværnerveien. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Kværnerveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

4. E6 Kværnerveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Må sees i sammenheng med bomstasjon for motsatt løp. Vurdere om det er en løsning å sette opp en portal som bære utstyret for begge løp. I tillegg en bom for påkjøringsrampa. Sebrafeltet mellom pårampe og hovedløp kan benyttes til å sette opp et teknisk skap. Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap.

Foreslått bomstasjon i E6 Kværnerveien. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i E6 Kværnerveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

5. Geitabru

På Geita bru går det trikk, og det er ikke ønskelig å sette opp bomstasjoner i trikketraseer. Bomstasjonen foreslås derfor flyttet til Konows gate mellom Ekebergveien og rundkjøringen med Mosseveien.

Ekebergveien ved kryss Ekebergveien/Konowsgate er allerede stengt for gjennomkjøring. Trafikk fra Kongsveien og Mosseveien er allerede fanget opp av bomstasjoner lengre syd.

Mellom Ekebergveien og Konows gate går det en privat vei, der det er gjennomkjøringsmulighet. Denne må stenges for at snittet skal bli tett. En slik stengning krever aksept fra grunneier.

Foreslått bomstasjon på Geitabru. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon på Geitabru. Illustrasjon: Statens vegvesen

6. Konows gate

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i grøntrabatt mellom utkjøringene.

I tillegg må det monteres ekstra kameraer for å hindre snikkjøring på fortau.

Foreslått bomstasjon i Konows gate. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Konows gate. Illustrasjon: Statens vegvesen

 

Powered by Labrador CMS