I Sørkedalsveien, ved Colosseum kino, blir det sannsynligvis bomstasjon. Foto: Google maps
I Sørkedalsveien, ved Colosseum kino, blir det sannsynligvis bomstasjon. Foto: Google maps

Her kommer de nye bomstasjonene i bydel Frogner

Publisert

Våren 2019 kommer en rekke nye bomstasjoner i bydel Frogner. Nå skal også bilistene i indre Oslo betale. Under følger oversikten.

Før jul skal Oslos politikere vedta plasseringene av 56 nye bomstasjoner i Oslos indre by. Disse kommer i tillegg til de som allerede eksisterer i ytre by. I bydel Frogner er det foreslått fem nye bomstasjoner.

VårtOslo har gått gjennom dokumentet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer», utarbeidet av Statens vegvesen – region øst, på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni i fjor.

Når bystyret i høst behandler saken om plassering av bomstasjoner, vil de ta stilling til nye bomstasjoner i ring 1 og ring 2, med avkjøringer. Bomstasjonene vil bli satt i drift våren 2019. Våren 2020 er det varslet innføring av nye takster. Prisen på bomringen er anslått til 321 millioner kroner.

Vil stoppe snikkjøringen

På topp blant utfordringene som blir nevnt i den nye planen er snikkjøring rundt bommene. Her sier Vegvesenet følgende:

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.».

Flere bilister skal betale prisen

Hensikten er å øke kommunens inntekter og minske interessen for bilbruk. Høye kostnader og færre parkeringsplasser skal tvinge folk over til buss, bane og sykkel. Vegvesenet sier det slik:

«I dag passerer om lag halvparten av bilturene innenfor bygrensen bomringen i Oslo. Det er et mål at flere bilturer enn i dag skal være med å betale bompenger, ikke å straffe dem som allerede betaler med høyere takst. Dette nås ved å innføre flere bomsnitt som dekker trafikk som i dag i liten grad passer bomsnitt…».

Med andre ord skal også bilistene i indre Oslo begynne å betale.

Mindre bil, mer kollektivkjøring

Dokumentet anslår at inntektene fra Oslos bomstasjoner vil øke med rundt 60 prosent. Pengene skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som tilrettelegger for ønsket byutvikling. Eksempler på prosjekter som ligger inne i Oslopakke 3-avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og nye trikker.

Redusert biltrafikk vil gi bedre luftkvalitet og senke utslippene av farlige klimagasser. Størst nedgang i luftforurensning er ventet i Groruddalen, Indre by og langs E6, Ring 3 og E18.

Her kommer bomstasjonene

Alle bilister i Oslo vil bli berørt, men ingen av de foreslåtte bomstasjonene er prosjektert ennå. Det er derfor ikke helt sikkert at plasseringene som er nevnt under blir endelig vedtatt.

I dokumentet drøfter Vegvesenet utfordringene med de nye bommene. VårtOslo velger å publisere disse, slik de fremgår av dokumentet. Under følger de foreslåtte bomstasjonene:

1. Bygdøy

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Det er sterke vernehensyn i området, spesielt på fjellsiden av veien. Anbefaler derfor en plassering på sjøsiden av vegen. Vegen er ikke bredere enn at den lar seg detektere i begge retninger med utstyr montert i en og samme galge.

Det er planlagt ny gang- og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sett på et mulig samarbeid med gang- og sykkelveiprosjektet.

Foreslått bomstasjon på Bydøy. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon på Bydøy. Illustrasjon: Statens vegvesen

2. Middelthuns gate utgående

En ny galge settes i midtrabatten for å detektere kjøretøyer i motsatt retning. Settes vis a vis eksisterende. I tillegg må det suppleres med en bom for utgående trafikk i Fridtjof Nansens vei for å hindre sniking. Alternativt stenge denne delen av Fritjof Nansens vei, dersom det er mulig.

Foreslått bomstasjon i Middelthunsgate utgående. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Middelthunsgate utgående. Illustrasjon: Statens vegvesen

3. Sørkedalsveien utgående

En ny galge settes i midtrabatten for å detektere kjøretøyer i motsatt retning. Settes vis a vis eksisterende. Noen trær i midtrabatt må fjernes. Det bør vurderes å bytte ut eksisterende med T-portal i midtrabatt.

Foreslått bomstasjon i Sørkedalsveien ved Colosseum kino. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Sørkedalsveien ved Colosseum kino. Illustrasjon: Statens vegvesen

4. Slemdalsveien

Det settes en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Det bør vurderes om det er mulig å bytte ut eksisterende med en bomstasjon som kan dekke begge retninger.

I tillegg må det settes opp en bomstasjon i Apalveien og en i Suhms gate for å holde snittet tett. Her er gatene så smale at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

I Suhms gate bør galgen settes på motsatt side av Friggfeltet. Forslaget løser utfordringer i Blindernveien og Sem Sælands vei. I området merket med kan det likevel være nødvendig med noen kraftige sperringer.

Foreslått bomstasjon i Slemdalsveien. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Slemdalsveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

5. E18 Maritim

I utgående løp ved eksisterende bomstasjon er det fire felt. Det vil være svært utfordrende å sette opp en bomstasjon her som kan dekke alle fire feltene. Bomsnittet flyttes derfor nærmere Bygdøylokket.

Det settes galger i grøntområdet mellom hovedløp og rampe slik at utgående trafikk blir detektert her. Saldolys for venstre felt må settes på midtrekkverket. Løsningen medfører at all veitrafikk til/fra Bygdøy må passere et bomsnitt.

Foreslått bomstasjon på E18, ved Bydøy. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon på E18, ved Bydøy. Illustrasjon: Statens vegvesen

Om du har synspunkter på de nye bomstasjonene, kommentér gjerne i debattfeltet under.

Powered by Labrador CMS