DEBATT

Ruter er ingen elefant i rommet, men sørger for en smidig og effektiv region for den som skal til skolen, på jobben eller til fritidssysler, sier skribentene.

Ruter er ingen elefant i rommet, men sørger for en smidig og effektiv region for den som skal til skolen, på jobben eller til fritidssysler, sier skribentene.

– Elefanten i rommet heter ikke Ruter

Vi i Ruter opplever ikke å være et auksjonshus. Vi sørger for at anbudene stadig blir bedre for bransjen, miljøet og kundene. De ansatte i Ruter syr kollektivtilbudet i hele regionen sammen.

Publisert

Over tid har vi registrert flere innlegg som er sterkt kritiske til kollektivtrafikkselskapet Ruter, sist fra Siavash Mobasheri og Ann May Noomi Martinsen, fra Rødt, i VårtOslo. Innlegget kom i kjølvannet av at Ruter varslet omfattende kutt i kollektivtilbudet som følge av koronapandemien og har en del påstander som vi mener ikke kan stå uimotsagt.

Som ansatt i Ruter opplever vi at beskrivelsen av vår arbeidsplass ikke harmonerer med virkeligheten. La oss forklare.

– Jo, vi samkjører kollektivtrafikken

Påstand: Det koster om lag en milliard å drive kontoret Ruter hvert år uten at det produseres én eneste reise.

Ruter har ansvar for å planlegge, bestille og markedsføre kollektivtilbudet i Oslo, i Akershus-delen av Viken, samt for enkelte linjer som strekker seg mot Moss og Drammen. I dette ligger at vi er en kompetansebedrift som utreder kortsiktige og langsiktige planer som skal løse hovedstadsområdets mobilitetsbehov, slik at byen vår skal fungere smidig uten kø, kork og kaos.

Vi skal sikre at kollektivtilbudets tjenester stadig utvikles og blir mer energieffektive og klimavennlige, med redusert utslipp og lavere klimaavtrykk. Vår oppgave er å legge til rette for at tilbudet dekker markedspotensialet og reisebehovet til og fra knutepunkter, på tvers i regionen, tidlig og sent – og i flere områder også døgnet rundt.

Ruter-ansatte utarbeider og videreutvikler anbud og kontrakter, slik at leveranser fra operatører og produsenter stadig blir mer optimale for kundene og regionen. Vi jobber kontinuerlig med forbedring, tilpasning og informasjon av rutetilbudet i takt med endringer i kundebehovet, utbyggingsområder, anleggsprosjekter eller sågar alternativ kjøring ved ulykker og andre hendelser. Nei, våre ansatte produserer ikke én eneste reise slik Rødt formulerer det, men Ruter-ansatte sørger for at det samlede kollektivtrafikktilbudet i regionen spiller optimalt sammen.

Ingen pompøs samling

Påstand: Ruter ser ingen problemer med å ta seg en fest på Bogstad gård

De aller fleste arbeidsplasser har vært berørt av pandemien, også vi i Ruter. Vi har ikke samlet oss sosialt siden høsten 2019. Men da samfunnet igjen åpnet opp 25. september, ble det mulig med en felles samling – uten Teams.

Dette var en planlagt samling for alle ansatte hvor de fleste avsluttet kvelden allerede i 22-tiden. Sosiale samlinger for å utveksle kunnskap og erfaringer og styrke samholdet er ikke noe ekstraordinært. At den skulle være «pompøs», som Rødt skriver, kjenner vi oss ikke igjen i. Vi minner for øvrig om at hver ansatt betalte en egenandel for kvelden.

Vi sørger for kvaliteten

Påstand: Auksjonshuset Ruter arrangerer konkurranser der de bussoperatørene som vil gjøre jobben for minst mulig penger får den.

Vel, vi opplever ikke å være et auksjonshus. Ruters kontraktavdeling sørger for at anbudene stadig blir bedre og bedre for bransjen, miljøet og kundene. Det viktigste er ikke at den operatøren som gir det laveste tilbudet uansett vinner konkurransen.

Under en konferanse om kollisjonssikkerhet for sjåfører i Bodø nylig, ble Ruters arbeid med strengere anbudskrav til kollisjonssikkerhet løftet frem som eksempel til etterfølgelse. Ruters mål i denne sammenheng er best kvalitet for offentlige midler.

Unøyaktige beskyldninger

Påstand: Ruter har et brutalt kontrollregime med sekundmåling og straffegebyrer

Her henviser Rødt til en påstand om at selskapene gebyrlegges med flere tusen kroner dersom bussjåføren «bommer med 14 sekunder på avgangen». Dette blir for unøyaktig.

De fleste gebyrer er et såkalt kan-element i kontraktene. Når kan-gebyr ilegges er dette et resultat av manglende oppfølging av kontrakten over tid, i tillegg til at avtalte tiltak mellom operatør og Ruter ikke har gitt forventede resultater.

Vi ønsker å påpeke at målet ikke er å utstede flest mulig gebyrer, men at tjenesten til befolkningen skal bli best mulig.

Nye oppgaver gir økte kostnader

Påstand: Elefanten i rommet heter Ruter

Ja, Ruter har hatt en kostnadsøkning siden starten i 2008 – men vi har også hatt en kraftig økning i antall avganger, reiser og passasjerer. I samme periode har vi startet helelektrifiseringen av tilbudet, utredet flere større infrastrukturprosjekter og utviklet moderne digitale løsninger både for innhenting av data og nye digitale betalingsløsninger.

Appene innen kollektivtrafikken utfyller hverandre, der EnTur-appen er bygd opp på et samarbeid mellom ansatte i flere selskaper, deriblant Ruter-ansatte.

Rødt får det til å høres ut som om en nedleggelse av Ruter vil frigjøre administrasjonsselskapets kostnader til drift av kollektivtrafikk. Dette er ikke tilfellet. De samme oppgavene vil måtte overføres til andre, med dertil behov for midler.

Ja, vi kutter kostnader

Men, selvsagt må også vi som ansatte bidra til kostnadskutt når kollektivtrafikktilbudet ikke har tilstrekkelig finansiering. Vi er inne i sluttspurten med budsjettkutt og vurderer kritisk alle kostnadsbehov og muligheter for innsparing med minst mulig konsekvens for kundene.

Dette gjelder også bruk av konsulenter. Men vi som ansatte ser også behovet for å innhente kompetanse utenifra til avgrensede prosjekter. Dessuten jobber vi også kontinuerlig med tiltak for at alle skal betale for seg.

Den beste løsningen

Det er politisk bestemt at kollektivtrafikken i hovedstadsregionen, og ikke bare Oslo, skal organiseres slik den er i dag, delvis på anbud, delvis ikke. Trikk og T-bane kjører på kontrakt etter bestilling fra Ruter og sett i sammenheng med tilbudet for øvrig.

En oppsplittet løsning, slik det var med Stor-Oslo lokaltrafikk og Oslo Sporveier, gir ikke samlet sett den beste løsningen. Som mangeårige ansatt i kollektivtrafikken i regionen, erfarer også vi at dagens helhetlige løsning fungerer best.

Ruter er ingen elefant i rommet, men et fylkeskommunalt selskap som sørger for en smidig og effektiv region for den som skal til skolen, på jobben eller til fritidssysler.

Mest mulig kollektivtilbud for pengene

Det er selvsagt at vi også ønsker å få mest mulig kollektivtilbud ut av fellesskapets midler. Forutsatt at Sporveien og Ruter hver for seg utfører oppgaver i henhold til intensjonen og organiseringen, ser vi ikke at det blir dobbeltfunksjoner og fordyrende mellomledd.

Så må vi ikke glemme at det er tre andre store busselskaper og to båtselskaper i tillegg, samt et billettsamarbeid med Østfold kollektivtrafikk og Brakar.

Så samordner vi informasjonen med Bygdøybåtene, Hop on-Hop off og flybussene. Slik bidrar de ansatte i Ruter til å sy hele regionen sammen.

Powered by Labrador CMS