DEBATT

— Det finnes ikke dekning for å hevde at private omsorgsleverandører i mindre grad enn det det offentlige vektlegger overholdelse av lovverk, skriver James Stove Lorentzen (H).
— Det finnes ikke dekning for å hevde at private omsorgsleverandører i mindre grad enn det det offentlige vektlegger overholdelse av lovverk, skriver James Stove Lorentzen (H).

- Skjevt og tendensiøst om private omsorgsfirmaer

— VårtOslo har fortjenestefullt skrevet om velferdsetatens rapport om tre bydelers kjøp av tjenester fra private omsorgsfirmaer. Fremstillingen blir, etter mitt syn, noe skjev og tendensiøs og krever en viss nyansering.

Publisert

Hovedfokuset i kommentarene er på hva som er galt med de private selskapene, men rapporten fra velferdsetaten viser etter min mening at årsaken til problemene i stor grad finnes i bydelene.

Problemene går langt tilbake i tid. Kontrakter er skrevet så langt tilbake som på 1980-tallet og i hele denne perioden har det vært opp til bydelene å gjøre kjøp av tjenester til enkelt personer, tilsynelatende uten at bydelene har hatt den riktige innkjøpskompetansen.

Opprydding startet under borgerlig byråd

Oppfølging og kontroll har det også skortet på. Det er derfor bra at velferdsetaten i 2015, da vi fortsatt hadde et borgerlig byråd, satte i gang et arbeid med å kartlegge situasjonen og samtidig begynte arbeidet med å inngå rammeavtaler med leverandører.

Nå har bydelene muligheten til å dra nytte av en sentral profesjonalisert innkjøpskompetanse. I 2015 var det over 600 enkeltkontrakter, det er nå redusert kraftig med over 50 prosent.

Det er mange leverandører, etaten har vurdert de økonomiske resultatene til tre firmaer og funnet at en av disse hadde uforholdsmessig høye overskudd. Flere av de andre leverandørene er store profesjonelle konsern eller ideelle organisasjoner. Rapporten sier ingenting om disse leverandørene, noe som kan tyde på at forholdene er tilfredsstillende.

260.000 brudd på arbeidstidsbestemmelser

Mye av kritikken går ut på uklare forhold rundt inngåelse av kontraktene og innholdet, men det er kommunens egen feil, som sagt innkjøpskompetansen har ikke vært på topp.

Så er det spesielle forhold med pasientgruppen som gjør at dette er et vanskelig felt og man skal passe seg for å være for kritisk og skråsikker i sin kritikk av både bydeler og leverandører.

Et annet alvorlig forhold er at etaten finner mange brudd på lover og regler. Det skal vi selvfølgelig ta på alvor, men jeg vil likevel minne om at det i perioden 2017 til 2019 ble registrert til sammen 260.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Oslo kommunes timeregistreringssystem.

Helgejobbing skaper utfordringer

Internrevisjonen omtalte 39.000 av disse bruddene som særlig alvorlige. Det finnes ikke dekning for å hevde at private leverandører i mindre grad enn det det offentlige vektlegger overholdelse av lovverk eller at private har flere brudd i sine tiltak.

Et eksempel på utfordringer med dagens regler er at logistikken knyttet til drift av disse tjenestene er krevende. Bydelene og pårørende ønsker i stor grad avlastning i helgene. Det er en utfordring at avlastning ikke spres jevnt over ukedagene.

Den store forskyvningen av tjenester knyttet til helger skaper utfordringer knyttet til arbeidstidsordninger og kan gjøre det ekstra utfordrende å tilby ansatte hele stillinger. Dette er kjente problemstillinger som også kommunens etater sliter med.

Jeg har snakket med en av de større leverandørene og de kunne bekrefte at de har 80 prosent av ansatte i hele stillinger, som vel er bedre en snittet i flere av kommunens etater.

Høyre støtter innføring av Oslo-modellen

Høyre er positive til at Oslo-modellen for helse- og omsorgstjenester sine seriøsitetsbestemmelser inntas i kontraktene. Vi støtter naturligvis at enkeltkontrakter konverteres inn på velferdsetatens rammeavtaler der dette er mulig.

Vi er også positive til at velferdsetaten undersøker om det er riktig forhold mellom pris og kvalitet. Arbeidet med å dykke dypere ned i kontraktene og oppdatere disse bør fortsette. Jeg vil også gjerne at kommunerevisjonen tar for seg kontraktsforholdene og arbeidsmiljøutfordringene i flere bydeler og hos flere leverandører.

Det er i alles interesse at vi har åpenhet og transparens så vi kan diskutere ut ifra fakta og mindre synsing.

Powered by Labrador CMS