DEBATT

Øyvind Såtvedt mener staten må gjøre mer for Osloregionen for å få ned klimagassutslippene.
Øyvind Såtvedt mener staten må gjøre mer for Osloregionen for å få ned klimagassutslippene.

– Staten må bidra mer aktivt i Osloregionen for å få ned klimagassutslippene

Osloregionen står for 23 prosent av klimagassutslippene i Norge og 50 prosent av utslippene innen veitrafikk. Norge vil derfor ikke nå sine klimamål uten innsatsen i Oslo og Osloregionen.

Publisert

Nylig slapp Miljødirektoratet de siste utslippstallene for norske kommuner. I Oslo økte utslippene med 5 prosent fra 2017 til 2018. Veitrafikk og anleggsmaskiner utgjorde 47 prosent og 20 prosent av utslippene.

For mange av kommunene i Osloregionen er bildet det samme. Utslippene har økt og mest innenfor veitrafikk og anleggstrafikk. Det er også innenfor disse to områdene at potensialet for utslippsreduksjon er størst.

Mer gods på tog og skip

Kommuner og fylkeskommuner spiller en sentral rolle i å oppnå utslippsreduksjoner. Men for å lykkes er de avhengige av statlige virkemidler. Klimakur er et godt grunnlag for å halvere utslippene innen 2030, men det er behov for mer kraft, fart og tydeligere nasjonale mål.

Mer gods må fraktes med tog og skip og det må lønne seg å velge utslippsfritt og fossilfritt. Satsene i de strekningsbaserte bomstasjonene må miljødifferensieres. Kjøretøy som går på biogass må fritas for bomavgift og veibruksavgift på biodrivstoff må utsettes. Det er også behov for et krafttak for utbygging av ladeinfrastruktur og energistasjoner for biogass og hydrogen.

Veksten i persontrafikk i byområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, med utbygging rundt lokale sentra og knutepunkter. For de største kollektivprosjektene, som for eksempel Fornebubanen, bør statens finansieringsandel økes til minst 70 prosent.

Staten må hjelpe

Ved elektrifisering og økt tilgang på utslippsfrie og fossilfrie alternativer kan utslippene fra anleggsvirksomheten kuttes. Oslo kommune gjør mye for fossilfri anleggsdrift.

Men flere må etterspørre lav- og nullutslippsløsninger innen anleggsdrift. Her trengs det flere virkemidler. Staten bør samordne etterspørselen på tvers av forvaltningsnivåer og øke sin støtte til innkjøp av disse.

Osloregionen ber om at tiltakene i Klimakur 2030 på veitrafikk, anleggsdrift og styrking av kommunenes rolle igangsettes snarest mulig, og at de blir inkludert i høstens Klimamelding.

Vi er klare til å bidra, men er avhengige av virkemidler fra staten.

Powered by Labrador CMS