DEBATT

– Oslo bør ha kort responstid når private aktører tar initiativ til arrangementer og sosiale møteplasser. Oslo bør som populær turistdestinasjon ha søndagsåpne butikker, mener skribenten.
– Oslo bør ha kort responstid når private aktører tar initiativ til arrangementer og sosiale møteplasser. Oslo bør som populær turistdestinasjon ha søndagsåpne butikker, mener skribenten.

– Ny kurs for Oslo! 10 viktige områder hvor et Høyre-byråd vil utgjøre en stor forskjell

Det blågrønne Oslo er en bærebjelke i vår byutviklingspolitikk. Vi vil bevare markagrensen, få livet tilbake i Oslofjorden, åpne flere elveløp og lage en helhetlig plan for Alnaelva, Hovinbekken og Frognerelva.

Publisert

Oslo er en fantastisk by å bo i, men Oslo Høyre har ambisjoner om å gjøre «Verdens beste, lille hovedstad» enda bedre. Vi trenger mer mangfold, økt valgfrihet og en liberal, bærekraftig kommune som evner å gjøre mer for dem som trenger det mest. På 10 viktige områder vil et Høyre-byråd utgjøre en stor forskjell for alle slags folk som bor i Oslo.

1. Klimatiltak som monner: Vår tids viktigste politiske sak trenger treffsikre grep for å få ned utslippene, ikke symboltiltak som splitter fremfor å motivere befolkningen til innsats. Vi må få karbonfangst fra Klemetsrud-anlegget med utslippsfri transport til lagringsstedet.

Vi trenger støtteordninger og innkjøpskrav som stimulerer til utslippsfri tungtransport og utslippsfrie byggeplasser, nytt sorteringsanlegg for plast samt en massiv energieffektivisering.

Nye kommunale bygg skal ha pluss- eller nullhus-standard. Alle kommunale bygg bør vurderes for montering av solcellepanel. Oslo Høyre stiller seg bak målet om Oslo som nullutslippsby i 2050 og 95 prosent utslippskutt fra 2009 til 2030.

2. Boligbyen med plass for alle: Mennesker i alle livsfaser og -former skal kunne finne sin plass i Norges mest mangfoldige by. Tilgang på flere boliger er det aller viktigste tiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere får eie egen bolig, og da må det bygges og reguleres langt mer.

Kommunen må jobbe tett og systematisk sammen med utviklere om stabil og god boligforsyning, ikke motarbeide dem med uforutsigbare, kostnadsdrivende særkrav og alternative planforslag. Leilighetsnormen må oppheves, og det må igjen bli mulig å bygge ettroms-leiligheter forutsatt god nok kvalitet.

3. Byrådet og mange andre må gå: De aller mykeste trafikantene, fotgjengerne, må ha høyest prioritet i trafikkbildet. Oslo trenger en gåstrategi som gir fotgjengere forrang i lyskryss, prioritert brøyting og strøing av fortau og forbud mot sykler og sparkesykler på fortauet der det er sykkelfelt.

Vi trenger sammenhengende gågater som gjør det attraktivt og trygt å være fotgjenger, blant annet ved å fjerne Nylandsbroen og gjøre nedre del av Akerselva til elvepromenade. Oslo Høyre vil føre en politikk som prioriterer gange, sykkel og kollektivtrafikk, spesielt i indre by.

4. Landets beste skole: Høyre er den fremste garantisten for at osloskolen skal være landets beste. Oslo må igjen bli en skoleeier som stiller tydelige krav til pedagogisk utvikling og faglige resultater, og alle elever må få opplæring tilpasset sitt nivå og sine talenter.

Skolen er den viktigste faktoren for sosial utjevning og mobilitet, derfor må elevene sikres fritt skolevalg med karakterbasert opptak til videregående skole.

5. Vekst og vern kan forenes: Det blågrønne Oslo er en bærebjelke i vår byutviklingspolitikk. Vi vil bevare markagrensen, få livet tilbake i Oslofjorden, åpne flere elveløp og lage en helhetlig plan for Alnaelva, Hovinbekken og Frognerelva.

Vi skal ta vare på byens særpreg, men fornye og utvikle byen med en balansert politikk som tar hensyn både til nødvendig vekst og vern. Småhusområdene må vernes som en viktig del av Oslos grøntstruktur, men fortetting langs lokale sentra og knutepunkt må tillates.

Oslo Høyre vil stille krav til arkitektonisk kvalitet, variasjon og innovasjon, men like mye til byrom som til fasader. Vi vil også åpne for å myke opp gjeldende høyhusstrategi. Vertikale bygg reduserer fotavtrykket og gir plass til gode, sosiale byrom.

6. En by som foredles og ikke forfaller: Oslos fellesarealer og kulturhistoriske bygg har behov for et stort vedlikeholdsløft og en sårt tiltrengt estetisk oppgradering. Kommunale bygg som ikke er i bruk må leies ut eller selges til private og frivillige før de blir så nedslitte at det koster for mye å istandsette. Bruk er ofte det beste vern!

Samtidig vil Oslo Høyre at kommunen tar et tydeligere ansvar for viktige bygg av kulturhistorisk verdi. Oslo Høyre vil frigi midler til opprustning av disse gjennom salg av kommunal eiendom som ikke brukes aktivt til kulturformål eller er en del av kjernevirksomheten.

7. Tillitsreform for befolkningen: Byrådet har igangsatt en tillitsreform i kommunens administrasjon, men har glemt å gi innbyggerne tillit til å treffe egne valg. Elever må få velge skole, eldre må få velge omsorgstjenester og private må få konkurrere om for eksempel sykehjemsdrift.

Et Høyre-byråd vil reversere den kostbare og helt unødvendige kommunaliseringen av private barnehager. En god miks av offentlige, private og ideelle aktører sikrer kvalitet, mangfold, innovasjon og nok kapasitet i tjenestene. Vi har mennesket, ikke systemet, i fokus.

8. «Postkodelotteriet» må bort: Dagens byråd har sett seg blinde på bydelsgrensene ved fordeling av for eksempel grunnfinansiering for skolene, gratis kjernetid i barnehagen eller subsidiert aktivitetsskole.

Det finnes ressurssvake mennesker i vest og -sterke i øst, og det må systemene fange opp. Like grupper har krav på likeverdige tilbud, uavhengig av adresse. Skoler i hele byen må sikres tilstrekkelig grunnfinansiering.

9. Det viktigste først: Siden 2015 har Oslo kommune brukt merkbart mer penger, uten at innbyggerne har fått tilsvarende bedre tjenester. Samtidig har styringen med mange store prosjekter sviktet. I en tid hvor mange har en presset privatøkonomi er det viktigere enn noensinne at kommunen ikke sløser og at innbyggerne får mest mulig igjen for skattepengene.

Vi vil prioritere kjerneoppgavene og sørge for en sunn kommuneøkonomi over tid. En kommunal «handlingsregel» for pengebruk kan være et godt virkemiddel.

10. Byen med det store hjertet: Det rike tilbudet av kultur, idrett og handel definerer Oslo som Norges udiskutable hovedstad. Kommunen skal strekke seg langt for å gi tillatelser til å bruke og utvikle byen, den skal være løsningsorientert og ha kort responstid når private aktører tar initiativ til arrangementer og sosiale møteplasser.

Oslo bør som populær turistdestinasjon få ha søndagsåpne butikker. Oslo Høyre vil også være pådriver for demokratisering av «Det sosiale rom» som kjøpesentra og plasser/torg i private sameier. Det skal være gøy å leve i Oslo!

Powered by Labrador CMS