Arbeidene i Skovveien kan komme til å omfatte hele gaten mellom fasadene, og strekker seg fra Frognerveien til Riddervolds plass. Foto: Plan Urban
Arbeidene i Skovveien kan komme til å omfatte hele gaten mellom fasadene, og strekker seg fra Frognerveien til Riddervolds plass. Foto: Plan Urban

– Grove feil preger Ruters argumenter for trikkeomlegging til Skovveien. Politikerne må avvise det dårlig funderte forslaget

Publisert

– Det er nesten pinlig å måtte forklare at lengre trasé, tettere trafikk, sakte fart i rundkjøring, flere krysninger, lyskryss og lavere fartsgrense gir lengre reisetid.

Vi er imot omlegging av rute 19, Briskebytrikken. Vi er ikke i tvil om at våre medlemmer ville støttet en omlegging hvis de hadde hatt fordeler ved dette. Men den foreslåtte planen gir dessverre store ulemper.

Briskebytrikken og rute 11 (Majorstutrikken) har vi greid å bevare, trass i Ruters gjentatte forsøk på nedlegging. Beboerne i området har hver gang greid å mobilisere byens politikere som har fattet positive beslutninger.

Vi er meget tilfredse med nåværende rute 19, som vi har kjempet for i mer enn tyve år. Ruters forslag om omlegging av spor til Skovveien ble avvist for ti år siden, etter en stor mobilisering lokalt. Det er tungt stadig å måtte ta omkamper mot Ruter. Vi er sikre på at et klart flertall i bydelsutvalget på Frogner går imot en omlegging. Ruter oppgir fire mål for fremtiden:

Mål 1. Ny trasé gir økt forutsigbarhet og kortere reisetid for buss og trikk

Dette er Ruters hovedargument. Hvis det var korrekt, var det et brukbart argument. Men når det motsatte er tilfelle, er det et særdeles godt motargument.

Det er skremmende at plan- og bygningsetaten har kunnet gå god for en argumentasjon som er totalt uriktig. Dette må rettes opp før den videre politiske behandling. Man får dessverre en mistanke om at plan og bygg ikke har hatt tid til å sjekke Ruters argumentasjon og derfor overser grove feil.

Når Ruter kan gjøre slik tabber, viser det at selskapet mangler et minimum av kvalitetskontroll. For å gjøre det klart: OMLEGGING GIR LANGT LENGRE REISETID. Det er nesten pinlig at man må forklare at lengre trasé, mye tettere trafikk, sakte fart i rundkjøring, flere krysninger, lyskryss, mulig kø på Solli plass og lavere fartsgrense gir lengre reisetid.

Mål 2. "Skovveien er en synlig og attraktiv trasé for sykkel i tråd med plan for sykkelveinettet i Oslo"

Å legge sykkelsti på hver siden av en meget trafikkert gate gjør det langt farligere for fotgjengere å krysse gaten. Man skal først krysse sykkelsti, så gateløp med buss/trikk og biler, så gateløp med buss, trikk og biler og til slutt sykkelsti igjen.

Fotgjengerne er en langt større gruppe en syklistene. Vår trafikktelling nylig, på hjørnet Bogstadveien/Professor Dahls gate viste 713 gående og 41 syklister. Vi støtter økt bruk av sykkel generelt, men ikke på bekostning av de mange flere fotgjengerne.

Vi er særlig bekymret for at de mest utsatte fotgjengere (barn, eldre og bevegelseshemmede) blir rammet av det dobbelt så kompliserte trafikkbildet. De spreke som bruker sykkel er alltid fornøyd når de får monopol på gatebruk, så vi er ikke tvil om at sykkellobbyen, herunder Sykkelprosjektet i Oslo kommune, er tilfreds.

At det skal danne grunnlaget for en 100 millioner kroners feilinvestering, blir bare flaut. Å la barn sykle i de foreslåtte sykkelstiene, blir særdeles farlig. Det er for mange kryssende gater.

Mål 3. "Skovveien er en attraktiv bygate"

Vi kan underskrive på at dette er situasjonen i dag. Vi er samtidig overbevist om at en ny gate med dårligere kollektivtilbud, mer trafikk, mer støy og farligere forhold for fotgjengere gjør gaten mindre attraktiv.

Det er ganske spesielt at plan og bygg kan hevde at det blir mindre støy i Inkognitogaten når trikken fjernes, men ikke mer støy i Skovveien ved flytting dit. Er nye trikker lydløse?

En anleggsperiode på minimum ett år er en stor belastning for beboere og forretningsdrivende. Erfaringen fra Bogstadveien skremmer. Der brukte man dobbelt så lang tid som beskrevet og butikkene tapte hundrevis av millioner i omsetning.

Skovveien er mer utsatt enn Bogstadveien, som er Norges beste handlegate. De stort sett små handelsbedriftene i Skovveien får det vanskelig. De taper omsetning i anleggsperioden på grunn av vanskelig tilgang for kunder (dype gategrøfter og pålagte nettingsperringer). Fremtidig varelevering blir ikke mulig i selve Skovveien.

LES OGSÅ: Oslo Høyre: — Ruter har gjort et dårlig planarbeid i Skovveien

Mål 4. Sitat: Skovveien bidrar til et godt bymiljø

I dag, ja. Etter Ruters forslag, nei. Det bor langt flere personer langs en ny trasé enn de som blir utsatt for støy i dag. Med andre ord øker belastningen for lokalbefolkningen.

Svingradius

Nye trikkers krav til økt svingradius lar seg teknisk løse ved å utvide svingen, ved å kjøpe en bit av tilliggende eiendom (i dag hage og p-plasser). Eller man kan ha ettspors løsning med lysregulering. Det forelegger ikke krav om fjerning av trikkespor fra Statsministerens kontor. Det er heller ikke juridisk hjemmel for dette.

Konklusjonen er at grove feil preger fremstillingen. Lokalbefolkningens miljø forringes. Politikerne må sette seg nøye inn i saken og avvise på nytt et særdeles dårlig fundert forslag.

Powered by Labrador CMS