Pilestredet. Foto: Jûrg Berger, Luks
Pilestredet. Foto: Jûrg Berger, Luks

— Dagens transportkaos i sentrum er bare en forsmak på hva som venter oss

Publisert

Trafikkplagene for næringslivet og de som bor mellom Ring 2 og Ring 3 vil bli et økende mareritt.

Ring 1 under Regjeringskvartalet skal ifølge forslag fra Statsbygg senkes åtte til ti meter under Regjeringskvartalet fra 2020. Hele Ring 1 skal stenges i circa tre år.

Før Ring 1 stenges skal kommunen for sikkerhets skyld gjøre sentrum bilfritt.

Nedstengningen av parkeringsplasser i sentrum begynner allerede 1. juni 2017. Dette vil ytterligere forsterke presset på omliggende gatenett.

Kø og kaos i hele byen

Trafikkplagene for næringslivet og de som bor mellom Ring 2 og Ring 3 vil dermed bli et økende mareritt.

Når sentrale veier stenges vil fremkommeligheten på det øvrige veinettet bli enda mer presset enn i dag. Stat og kommune har ingen planer som er kjent per i dag om hvordan man skal løse transportproblemene som vil oppstå i hovedstaden.

Vi kan regne med at dagens transportkaos bare er en forsmak på hva som venter oss i fremtiden med kø og kaos over hele byen.

Stengte gater og kontrollposter

75 meter fra hvert bygg i regjeringskvartalet skal det kun være autorisert motorisert trafikk. Gater skal stenges for motorisert trafikk.

I dag er det 340 bedrifter med 5500 ansatte som jobber i nabolaget, og som betjenes av 180 kjøretøyer hver dag. Dette er varelevering, håndverkere og andre som har nødvendig ærend i området.

For å fjerne biltrafikken anbefaler Statsbygg at man stenger gatenettet og tar i bruk kontrollposter samt et konsolideringslager for varer.

Det blir som å kjøre inn på en flyplass

Det skal etableres et slikt eksternt varemottak allerede før man starter bygging av nytt regjeringskvartal. Et felles varemottak for hele regjeringsområdet. Aktuelle områder kan være Karihaugen eller Alnabru.

Schenker-terminal på Alnabru. Varene skal distribueres til sentrum/Oslo.
Schenker-terminal på Alnabru. Varene skal distribueres til sentrum/Oslo.

Det vil bli utlyst anbud på transportoppdrag. Statsbygg mener de ikke selv skal stå for transporten i byggeperioden fordi de ikke har kompetanse til dette.

Så skal alle leveranser forhåndsklareres før de leveres til regjeringskvartalet av godkjente transportører. Det vil bli etablert et godkjenningsregime for sjåfører og transportører samt bilmateriell. Ikke godkjente aktører må levere til det godkjent konsolideringssenteret.

Og prosjektet er planlagt å vare i hele perioden 2020-2030.

Alt dette kommer til å bli dyrt for næringslivet. Leveransen skal sikkerhetsklareres, sjåføren skal sikkerhetsklareres – det blir litt som å kjøre inn på en flyplass. Det betyr at det kommer til å stå veldig mange i kø, og det koster penger.

Problemer i hele sentrum

Dette faller også sammen med en løpende ombygging av trikkenettet og utbygging av sykkelveinett i sentrum.

For vareleverandørene, transportører og andre med nødvendige ærend i sentrum blir det dyrere å drive varelevering. Næringslivet og til sist forbrukerne vil få regningen og ulempene.

I kampens hete er det viktig å tilrettelegge for varelevering når gatenettet bygges om. Torggaten er et godt eksempel på hvordan en gate kan tjene både gående, syklende og varetransport.

Ikke glem sjåførenes rettigheter

For å lykkes i hele byen bør det innføres som krav i all nybygging eller ombygging at Bransjestandard for varelevering skal følges for at prosjektet skal bli godkjent.

Denne tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet samt regelverket for kjøre- og hviletid for sjåførene. Blant annet kravene om at varemottakene skal ligge mindre enn 50 meter fra der man kan parkere.

Med det som skjer i sentrum blir det vanskeligere og vanskeligere å levere, og sjåførene står kanskje lengre og lengre vekk fra leveringsstedene. Med opplegget som skisseres kan man risikere at det blir veldig lange gåavstander hvor man må trekke med seg varer på traller.

De nye begrensningene gjør det rett og slett veldig vanskelig å være sjåfør i sentrum.

Forsøk med alternativ varelevering i gågater i Gøteborg. Foto: PO
Forsøk med alternativ varelevering i gågater i Gøteborg. Foto: PO

Vi etterlyser en bylogistikkplan

I flere år har transportbransjen etterlyst bylogistikkplaner for å møte samfunnets behov for varelevering, noe som bare vil øke med sterk befolkningsvekst i byene.

Arealknapphet gjør det nødvendig å effektivisere varetransporten. En bylogistikkplan skal sørge for effektiv og miljøvennlig avvikling av godstransporten i et byområde.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Norges Forskningsråd har finansiert forskning på feltet, mens bransjen etterlyser handling.

En festning rundt regjeringskvartalet

For Oslo kommer en eventuell bylogistikkplan altfor sent til å ha noen påvirkning på den pågående statlige storutbyggingen av Regjeringskvartalet.

Her har Statsbygg nærmest fått frie hender til å bygge en festning rundt Regjeringskvartalet vi aldri har sett maken til i moderne tid.

Spørsmålet er om man gjør det på rett måte.

Desentraliser staten og Oslo kommune

Oslo kunnet samarbeide med nabokommunene om flytting av statlige arbeidsplasser for å lette presset på sentrum.

Kanskje det blir billigere å flytte noen kommunale virksomheter, direktorater og departementer til andre byer på Østlandet – eller i det minste utenfor sentrum?

Kommunen kan også desentralisere virksomhet til bydelene og på den måten lette presset på sentrum. Sentraladministrasjonen i kommunen er i rådhuset og i Oslo sentralt. Hvis de flyttet de kommunale etatene ut til bydelene ville det lettet presset på sentrum.

Må ikke sitte i fanget til stortingspresidenten

Groruddalen, Maridalen og flere andre områder utenfor sentrum kunne med fordel utvikles til å ha vertskap for stat og kommune.

I alle utredninger er konklusjonen at de som jobber i staten og kommunen skal være så nære slottet og stortinget som mulig.

Men i den moderne verdenen med Internett trenger man ikke å sitte i fanget til stortingspresidenten. Man skulle tro at de ikke har hørt om Internett.

Vi trenger politikere som tør å desentralisere Oslo sentrum!

Powered by Labrador CMS