Frp vil ta oss tilbake til en fordums tid da byutviklingen handlet om å legge til rette for bilen, mener skribenten. foto: Frank Thomassen,  Oslo Museum
Frp vil ta oss tilbake til en fordums tid da byutviklingen handlet om å legge til rette for bilen, mener skribenten. foto: Frank Thomassen, Oslo Museum

– Frp tar oss tilbake til 70-tallets bilpolitikk

Mens barna demonstrerer mot klimautslipp, vil Frp ta oss tilbake til 70-tallet. I Egon Olsens Oslo var byen full av biler som kjørte gjennom både Folketeaterpassasjen og over Rådhusplassen.

Publisert

Med denne ukens landsstyrevedtak, vil Frp droppe nullvekstmålet for biltrafikk i byer, slette bompengegjeld og bidra med færre statlige midler til samferdselsprosjekter. Om de kunne ville de sikkert ha gjenåpnet Rådhusplassen. Som eneste parti i Oslo rådhus forkaster de planen for bilfritt byliv.

Kostnadene av Frp sin bompengeskrekk er folks helse og det gode livet i byen. Kostnadene på sikt er et forverret klima for barna og barnebarna våre.

Man skulle tro at den tida var forbi for da byutviklingen satte bilene først, og tillot endeløs trafikk gjennom de største byene. En slik byutvikling førte til ekstremt dårlig luftkvalitet og dårligere folkehelse. I stedet tar Fremskrittspartiet på seg barten og kjemper en kamp som vil hindre byutviklingsprosjekter som vil gjøre byen bedre å bo i. Ungdommens klimabrøl vil de kvele i eksosen fra bilene.

Ødelegger for klimasaken

For snart 19 år siden gikk Kjell Magne Bondevik av som statsminister grunnet et sterkt forurensende gasskraftverk. Dersom regjeringen velger å gå med på kravene til Frp, for å unngå regjeringskrise, vil dette ødelegge for klimasaken, svekke folkehelsen og sette i revers en viktig og nytenkende byutvikling. Hvor er arven etter Bondevik?

Med 82 prosent av den norske befolkningen boende i tettsteder, er det viktig at byer og tettsteder utformes på en måte som ivaretar folks helse livet igjennom. Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, henger en god og sunn byutvikling sammen med et lavere utslipp av CO2 og et sosialt bærekraftig samfunn. Renere luft, mindre støy, mer aktivitet, flere sosiale møteplasser, flere grønne lunger og mindre sosial ulikhet er viktige elementer i en god byutvikling.

Hvis Frps angrep på bompengeringene fører fram, vil dette sette by- og tettstedsutvikling og satsing på folkehelse flere tiår tilbake. Ved å fjerne bompengene, nedskalerer dere også finansieringen av et bedre kollektivtilbud, gode sykkelløsninger og bedre forhold for de gående.

Det dere i Frp vil ha er dermed det motsatte av WHOs anbefalinger for en sunn byutvikling. Frp vil tviholde på karbonsamfunnet, med alle negative innvirkninger på folks helse, og en byutvikling i revers. Hva tenker folkeministeren Sylvi Listhaug om dette?

Biltrafikk i Folketeaterpassasjen,juni 1961. Hit vil Frp ta oss tilbake, mener skribenten. Foto: Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Biltrafikk i Folketeaterpassasjen,
juni 1961. Hit vil Frp ta oss tilbake, mener skribenten. Foto: Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Truer med å trekke seg

Det vi trenger nå er ikke partier som bryter ned velfungerende avtaler. Det vi trenger er et samarbeid, både mellom partier, og mellom regjering og kommunestyrer, for at Oslo skal nå målene om å bli en karbonnøytral by innen 2030. Dagens situasjon, hvor et regjeringsparti truer med å trekke seg fra regjeringssamarbeidet hvis de ikke får det som de vil, svekker denne utviklingen.

Rent konkret betyr et brudd med bompengeordningen at bymiljøavtalene som er inngått mellom kommunene og staten, svekkes. Disse avtalene går ut på at det er utviklet bypakker som skal sikre ulike samferdselsprosjekter, som Fornebubanen og sentrumstunnelen i Oslo.

Disse prosjektene skal finansieres av nettopp bompenger samt statlige og lokale bidrag. Det overordnede målet for dette er nullvekst i persontransport med bil, noe Frp som har hatt Samferdselsministeren i snart seks år til nå har sagt seg enige i.

Biltrafikkens tid er over

Denne skrotingen av bompengeordningen betyr også mindre penger til sykkelveier. Ved å si nei til bompenger, opprettholder dere en karbonintensiv by med negative helsemessige konsekvenser for befolkningen som samtidig strider med Verdens helseorganisasjons anbefalinger.

I undersøkelser forteller folk at de ønsker seg en god by å bo i.

Vi må ha byer der folk kan leve og bo hele livet. Byer som ikke fører til at barn utvikler astma på grunn av elendig luft. Vi har ikke lenger råd til å dvele ved fortidens transportløsninger, men må tenke på å bevare natur og få bedre klima. Er bompenger viktigere enn dette?

Perioden med økt biltrafikk må nå være over. I stedet for å kjøre bil fra A til Å, er det i de fleste tilfeller mye å hente helsemessig på å benytte kollektivtrafikk, sykle eller gå.

Frp setter bom for helse og byutvikling

I Oslo vil vi både ut i fra et folkehelse- og samferdselsperspektiv fortsette å bygge ut sykkel- og gangveier, og gjøre det enda lettere å reise med kollektivt. Vi har allerede vist at det går an å legge om til miljøvennlig transport.

I 2018 økte antall kollektivreiser med 1000 avganger i uka i Oslo, og i 2017 satte Ruter ny vekstrekord. I 2018 fortsatte den rekordstore veksten.

Byrådet har også rustet opp sykkelveiene. Til sammen skal det brukes 3,5 milliarder kroner på sykkelveier frem til 2025. Målet er 25 prosent sykkelandel innen 2025. Det er denne utviklingen som Siv Jensen og hennes partifeller nå er villige til å skrote. Og det er dette landets helseminister fra samme parti synes er helt greit.

Det kan synes som at dere i Frp vil ta oss tilbake til Egon Olsens bilbaserte Oslo. Dit vil ikke vi. Dårlige boforhold med ulemper som høyt støynivå, luftforurensning og dårlige uteområder, øker faren for dårligere helse. Bilen har den største skylden for dette. Derfor er det svært viktig at vi har en helsefremmende og karbonfri byutvikling. Der Frp setter bom for helse og byutvikling, ser vi fremover.

Powered by Labrador CMS