DEBATT

Barn og foreldre ved Vålerenga skole står sammen i kampen mot bane Nors utbyggingsplaner.
Barn og foreldre ved Vålerenga skole står sammen i kampen mot bane Nors utbyggingsplaner.

– Hvem vil sitte i en park, inneklemt mellom toglinjer og med et helseskadelig støynivå?

Driftsstyret ved Vålerenga skole er nå oppriktig bekymret for skolehverdagen til barna i Kværnerbyen og på Vålerenga dersom Bane NORs utbygging i Brynsbakken blir vedtatt av Oslo kommune.

Publisert

Byutviklingskomiteen i Oslo kommune gjennomførte nylig en høring om utbyggingen av toglinjer i Brynsbakken, og det er vi glade for. De tre siste årene har vi opplevd at viktige spørsmål vi har reist på vegne av skolebarna, har forblitt ubesvart.

Vi er urolig for at man ikke vektlegger konsekvensene for barn og unges oppvekstsvilkår og læringsmiljø. Vi er redde for at saken ikke er godt nok utredet og at bystyret fatter sin beslutning på mangelfullt og feilaktig grunnlag.

Brynsbakken ligger klemt mellom Vålerengaparken ved Vålerenga skole og den nyutbygde Kværnerbyen. Er det virkelig sånn at en utvidelse av antallet spor her er den eneste og beste løsningen for å bedre togtrafikken for hele Østlandet?

Vi er bekymret

Vi er oppriktig bekymret for Sara på 6 år, Mohammed på 10 år og resten av de 600 barna på Vålerenga skole. Både skolebygget og skolegården vil havne i rød støysone fra en jernbane som, ifølge Samferdselsdepartementet, «(...) anses som en alvorlig helserisiko». Vi er dobbelt bekymret, både for utbyggingsfasen og tiden etterpå med økt togtrafikk.

Opplæringsloven slår fast at «alle barn har rett til et trygt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring».

Bane NOR viser til standard for støyberegninger som tar utgangspunkt i innendørs støy og har skissert at de vil spandere nye vinduer og tette lufteventiler. Dessverre er det få skolebygg som kan holde vinduene lukket i sommerhalvåret.

Det løser uansett ikke problemene for støy i skolegården. Pr. nå har ikke Bane NOR lagt fram støyavbøtende tiltak ved støykilden, noe bystyret tidligere har vedtatt. Med andre ord vil en større del av skolegården havne i rød støysone, og uteundervisning i den allerede millionstøttede skolehagen vil nærmest bli umulig. Skolehagen har en viktig funksjon for hele nærmiljøet.

Vålerenga skole er en barneskole i bydel Gamle Oslo. Skolen ligger i østenden av Vålerenga park med hovedinngangen mot Vålerenga kirke. Den ble tatt i bruk fra 1895.
Vålerenga skole er en barneskole i bydel Gamle Oslo. Skolen ligger i østenden av Vålerenga park med hovedinngangen mot Vålerenga kirke. Den ble tatt i bruk fra 1895.

Ta barna på alvor

En utbyggingsfase fra 2022 – 2025 vil si at Sara på 6 skal ha konstant byggestøy gjennom halve barneskolen, og dersom hun bor langs toglinja i Kværnerbyen, vil støyen følge henne til langt over leggetid, om ikke også nattestid. Vi krever at barnas hverdag må tas på alvor i de politiske beslutningene.

Når anleggsstøyen endelig har lagt seg, vil den bli byttet ut med støy fra gods- og persontog. Flere linjer betyr flere tog og flere avganger, økt trafikk og raskere hastighet. Det er også lagt opp til fire godstog i timen – alt rett utenfor (det lukkede?) klasseromsvinduet.

Løsningen til Bane NOR er en framtidig bremseteknologi ventet i 2032. Men barna våre går på skolen nå. Lærerne våre jobber på skolen nå.

Dette er på alvor

Driftsstyret frykter konsekvensene av at Bane NORs samfunnsoppdrag ikke rommer hensynet til barn og unge eller er opptatt av et trygt og inkluderende nærmiljø. Desto viktigere blir det at de folkevalgte tar innover seg alvoret i denne saken og våger å ta til orde for en helhetlig politisk tankegang for å bidra til å utjevne forskjellene mellom Oslo øst og vest.

Mohamed på 10 har i løpet av sitt korte liv opplevd at foreldrene kjemper for trygg skolevei. Først med biltrafikk og dernest en høytrafikkert sykkelvei som går rett gjennom skolegården. Han har hørt hakkingen fra utbygging av Kværnerbyen siden han ble født, våknet til pigging fra Vålerenga-tunnelen og fjernvarmeutbygging.

Han har sett flere høyhus rasere det som var grønne og naturlige lekeplasser. Han har ropt «Redd parken», og jublet da den ble reddet. I hvert fall trodde han det var resultatet, og vi voksne også.

Vi frykter et dødt nærområde

Skolegården er i dag for liten, ifølge lovverket. Derfor har skolen fått dispensasjon for mangel på uteareal, mot at vi bruker parken.

Parken er et naturlig og trygt samlingspunkt i bydelen og har klatrestativ, fotballbane, gressplen, sitteområder, basketballbane og skøytebane på vinteren – også utover skoletid. Alt dette står nå i fare. Der mennesker og tog har levd godt sammen i alle år, skal nå støyen fra togene få fortrinnsrett.

Bane NOR tilbyr oss nå en «røff park» mellom de nye toglinjene. Noen av husene på Hylla skal bevares, men er ubeboelige på grunn av støy. Hvordan skal dette være et egnet friområde for rekreasjon? Hvem vil sitte i en park, inneklemt mellom toglinjer og med et helseskadelig støynivå?

Vi frykter et dødt nærområde, mest egnet til tagging, røyking og salg av narkotika. Slike utrygge områder får svært negative konsekvenser for skolebarn, ungdommer og lokalbefolkningen.

I dag finnes det ikke en eneste godt opplyst, utagget jernbaneundergang i bydelen. Hvorfor skal vi tro at den nye Brynsbakken skal bli helt annerledes? Det som burde vært en selvfølge for barn i dag, må vi kjempe for: Trygg skolevei, truede friområder, rett til skolegård og nå også et helsefremmende læringsmiljø. Vi kan ikke akseptere dette når vi vet at støyforurensing er en trussel mot folkehelsen.

Ikke samfunnsøkonomisk nyttig

Så hva er konsekvensene for Sara og Mohamed?

Vi har hørt Bane NOR uttale seg om «samfunnsøkonomisk nytte» og at et lokk ikke er samfunnsøkonomisk nyttig fordi det ikke tjener togene.

De har gjentatte ganger uttalt hvor samfunnsøkonomisk viktig det er å bygge Brynsbakken. Da vil vi spørre byrådet for byutvikling, skolebyråden, Bane NOR eller hvem som helst, om noen kan regne ut den samfunnsøkonomiske kostnaden på et læringsmiljø i rød støysone, en utrygg skolevei, en følelse av å bo midt i en togmotorvei?

For hva koster det at en tredjeklassing går glipp av undervisningen? Hva koster det samfunnet at en 14-åring blir hengende ved jernbanelinja?

Hva koster det samfunnet vårt at ungdommene som bor i nærmiljøet ser at politikerne ikke lytter til dem?

Det må være en klar forutsetning at det blir utført tiltak som gir bedring for skolehverdagen og økt livskvalitet for elever og ansatte ved Vålerenga skole.

Driftsstyret ved Vålerenga Skole

  • Kari Siwe Haugen (Foresatt-representant)
  • Anette Snekvik (Foresat-trepresentant)
  • Anne Halvorsen (Lærer og ansattrepresentant)
  • Stein Østigård (Lærer og ansattrepresentant)
  • Elin Honningsvåg (Rektor / sekretariat)
  • Sunniva Bjerkaas (AP)
  • Per Fredrik Pettersen (H)
  • Anders Hasmo (SV)
Powered by Labrador CMS