Tone Færøvik og foreldreutvalget ved Sjokoladefabrikken barnehage er lite fornøyd med at barna fra neste høst flyttes til en barnehage på Etterstad. Her sammen med datteren sin utenfor Sjokoladefabrikken barnehage. Foto: Privat
Tone Færøvik og foreldreutvalget ved Sjokoladefabrikken barnehage er lite fornøyd med at barna fra neste høst flyttes til en barnehage på Etterstad. Her sammen med datteren sin utenfor Sjokoladefabrikken barnehage. Foto: Privat

130 barnehagebarn skal flyttes mot foreldrenes vilje fra Sofienbergparken til Etterstad

� Vi føler oss tilsidesatt og maktesløse. Vi har forsøkt å få gehør for våre synspunkter, men opplever at kommunen ikke er villige til å høre på oss i det hele tatt, sier barnehagemor Tone Færøvik.

Publisert

Hver morgen starter vel 130 barn dagen i Sjokoladefabrikken barnehage ved Sofienbergparken. Fra starten av neste barnehageår, i august, må barna flytte, da dagens lokaler skal totalrenoveres.

Løsningen barn og foreldre tilbys av bydel Grünerløkka og Omsorgsbygg, er lokaler ved Etterstadsletta barnehage på Etterstad. Det vil gi en betydelig lengre reisevei for barn og voksne. Foreldreutvalget i barnehagen er sterkt kritiske til løsningen kommunen har kommet opp med. Foreldrene mener konsekvensene av flyttingen ikke er tilstrekkelig utredet.

— Vi føler oss maktesløse

— Bydelen sier de ikke har gjennomført en konsekvensanalyse av en flytting av 130 barnehagebarn fra sentrum av Oslo og ut til grensen mot bydel Alna. Det synes vi er ganske urovekkende. Man har rett og slett tatt en avgjørelse uten å undersøke hvilke konsekvenser det kan ha for barna eller hvilke alternativer som egentlig fins, sier foreldrerepresentant Tone Færøvik til VårtOslo.

Hun mener kommunen har hatt godt tid på seg til å komme opp med en bedre løsning.

Til denne barnehagen på Etterstadsletta, vil bydel Grünerløkka flytta ungene i Sjokoladefabrikken barnehage fra august. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Til denne barnehagen på Etterstadsletta, vil bydel Grünerløkka flytta ungene i Sjokoladefabrikken barnehage fra august. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Vi føler oss både tilsidesatt og maktesløse. Gjennom hele prosessen har vi forsøkt å få gehør for våre synspunkter, men opplever at kommunen ikke har vært villige til å høre på oss i det hele tatt. Her har kommunen gjort en veldig dårlig jobb, sier Færøvik.

Foreldre bekymret for hverdagen

Flere foreldre er nå så oppgitte at de ønsker de hadde flyttet fra nærmiljøet.

— Det er flere som har sagt at hadde de visst om dette tidligere, ville de ikke blitt boende i strøket. Mange er svært bekymret for hvordan de skal få hverdagen til å gå opp. Det er ikke alle som har så fleksible arbeidsdager at det er lett å tilpasse disse endringene i hverdagen, påpeker barnehagemor Færøvik.

En undersøkelse foretatt av foreldrene viser at familiene vil bruke i overkant av tre timer mer på reisen til og fra den nye barnehagen på Etterstad.

— Dette vil gi en urimelig belastning på barna som vil få lengre dager i barnehagen og dermed mindre tid med familien sin. For de fleste familiene vil flyttingen også kunne få økonomiske konsekvenser, da foreldre antagelig må korte ned arbeidsdagen for å få hverdagen til å gå opp, mener Færøvik.

Må se etter tomme lokaler

Foreldrene mener kommunen burde gått bredere ut med en kartlegging av egnede lokaler i kommunalt eie som kan brukes som barnehage. De mener i tillegg kommunen skulle foretatt et tomtesøk, for å finne egnede tomter for oppføring av en midlertidig brakkebarnehage.

I stedet har kommunen valgt å tilby lokalene på Etterstad.

— Det er kritikkverdig at en slik kartlegging ikke ble gjort i første runde. Det må prioriteres nå. Her bør alle relevante etater involveres. Også private tomter bør vurderes. Dette kan være for eksempel parkeringstomter eller tomter som står ubenyttet, understreker Færøvik.

Ønsket brakkerigg i Sofienbergparken

Foreldrenes opprinnelige ønske for midlertidige lokaler var at det ble satt opp en brakkerigg i Sofienbergparken, slik at barna fikk fortsette å ha i barnehagen i nærmiljøet. Dette ble avvist av både bydelen og Omsorgsbygg.

— Det er en kommunal målsetting at barnefamilier skal kunne bo og trives i indre by. For at kommunen skal lykkes med en slik målsetting, må det legges til rette for at familiene skal kunne leve sine liv lokalt. Å flytte 130 barn til Etterstadsletta i et helt år, bygger ikke opp under en slik målsetting. Tvert imot innebærer beslutningen en urimelig belastning på barna, familiene deres og de ansatte, sier foreldrerepresentanten.

Tre timers ekstra reisevei

Et av hovedargumentene mot flyttingen, ved siden av hensynet til barnas ve og vel, er de store utfordringene flyttingen vil medføre. Barnehagens foreldreutvalg har nettopp gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant de foresatte, for å få et bilde av deres syn på flyttingen, og konsekvenser den vil få.

Det å måtte flytte til en ny barnehage kan ofte være vanskelig både for barn og foreldre. Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet / flickr
Det å måtte flytte til en ny barnehage kan ofte være vanskelig både for barn og foreldre. Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet / flickr

Funnene viser at flyttingen får store konsekvenser for familiene med tanke på bringing og henting. Mens de alle fleste i dag går til og fra barnehagen, vil en stor andel måtte bruke buss eller bil til Etterstadsletta.

— Barna i Sjokoladefabrikken lever i familier som har valgt et liv i indre by. For mange betyr det et liv uten bruk av bil eller begrenset bruk av bil. I vår undersøkelse er det i dag kun syv, av mer enn 105 som har svart, som sier de bruker kollektivt eller bil, og 98 som går eller sykler til og fra. Nå sier mange at de rett og slett ikke vet hvordan de skal komme seg til og fra barnehagen, forteller Tone Færøvik.

— Må vurdere oppsplitting av ungene

I tillegg til å at de ønsker en ny runde med kommunen for å finne egnede erstatningslokaler, mener foreldrene det må sees på muligheten for å splitte opp ungene på flere forskjellige midlertidige lokasjoner. Fra kommunens side har det, ifølge foreldrene, gjennom hele prosessen kun vært aktuelt å holde ungene samlet.

Dette er en vurdering som ikke er drøftet med foreldreutvalget, og foreldrene er usikre hva som ligger bak en slik beslutning. Er det hensynet til barnas beste eller er det hensynet til en mer rasjonell drift som er hovedargumentet? undrer de.

— I den enkle spørreundersøkelsen vi har gjennomført sier 86 foreldre at de vil foretrekke en oppsplitting av avdelingene, hvis det medfører kortere reisevei. Bydelen har altså aldri undersøkt om dette var viktig for foreldrene til barna det gjelder. Like mange foreldre sier at de har eller vil søke om å bytte barnehage, som følge av den planlagte flyttingen, påpeker Færøvik.

Bydelen: — Vi mangler lokaler

Bydelen erkjenner at de ikke har passende erstatningslokaler. Av den grunn har de, i samarbeid med Omsorgsbygg og byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, vurdert ulike alternativer. Ut fra en rekke faktorer som sentrumsnærhet, nærhet til offentlig kommunikasjon og det faktum at bygget allerede brukes som barnehage, mener bydelen valget er det riktige.

— Ved valget av Etterstad, har det blitt vektlagt at barnehagen vil ha plass til alle våre barn og ansatte, slik at barnehagen ikke må splitte opp. Avstanden er vurdert som overkommelig for de fleste, selv om det for mange vil medføre lenger reisetid, med de ulemper det gir. Bydelen har full forståelse for at det er utfordringer knyttet til reisevei, men har dessverre ikke funnet noe bedre alternativ, skriver avdelingsdirektør for oppvekst, Anita Lisbakken i et svar til foreldrene.

Fra trygge og lokale Sjokoladefabrikken barnehage må 130 barn flytte til Etterstadsletta. Det gir en to timers ekstra reisevei hver dag. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Fra trygge og lokale Sjokoladefabrikken barnehage må 130 barn flytte til Etterstadsletta. Det gir en to timers ekstra reisevei hver dag. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Avdelingsdirektøren innrømmer at det ikke er gjort noen utredning av hvilke konsekvenser flyttingen vil kunne få for barna ved Sjokoladefabrikken.

— Det er riktig at det ikke er foretatt en skriftlig konsekvensutredning. Bydelen vil foreta en slik analyse i forbindelse med flyttingen, skriver hun, og lover at en slik utredning vil bli gjort i forbindelse med flyttingen.

En oppsplitting av barnehagen har blitt vurdert som ikke ønskelig.

Bydelspolitikerne vil ha ny utredning

Rett før jul var saken oppe til behandling i bydelsutvalget på Grünerløkka. Her fikk foreldrene støtte fra lokalpolitikerne for sitt ønske om at kommunen må finne nye erstatningslokaler. Etter forslag fra bydelsutvalgsleder, Marius Sjømælling (Ap), vedtok lokalpolitikerne å be Omsorgsbygg se på saken en gang til.

"Grünerløkka bydelsutvalg ber Omsorgsbygg om å gjennomføre en ekstra sjekk av mulige lokaler for midlertidig barnehage for Sjokoladefabrikken barnehage som er nærmere enn det som per dags dato er besluttet", heter det i vedtaket.

Ikke aktuelle alternativer

I etterkant har Omsorgsbygg på nytt sett på mulighetene de besitter. Dette uten å finne en annen løsning.

— Med bakgrunn i at bydelen har vurdert det slik at barnehagen ikke skal deles opp, kan vi bekrefte at vi ikke har tilgjengelige lokaler nærmere Sjokoladefabrikken enn det som er tilbudt, sier eiendomsansvarlig i team barnehager sentrum i Omsorgsbygg, Kåre Grovan.

Han understreker at dersom det var mulig å dele opp barnehagen i avdelinger, er det plass til to avdelinger i Solhauggata. Foreldrenes ønske om oppføring av midlertidige paviljonger for barnehagebruk, sier han det ikke finnes tilstrekkelig egnet ledig areal til i bydelen.

Powered by Labrador CMS