DEBATT

Matematikklærer Hanan Mohamed Abdelrahman som jobber på Lofsrud ungdomsskole mottar Holmboeprisen, til fremme for god undervisning innen matematikk.
Matematikklærer Hanan Mohamed Abdelrahman som jobber på Lofsrud ungdomsskole mottar Holmboeprisen, til fremme for god undervisning innen matematikk.

– Et tankekors at studenter med minoritetsbakgrunn i svært liten grad velger lærerutdanning

En av fire barn med minoritetsbakgrunn starter på skolen i Oslo uten å kunne tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære undervisningen. Det tilsvarer ca 1700 barn.

Publisert

Skolen er den eneste felles arena for sosial utjevning for alle barn og unge. Skal Oslo-skolen fortsatt spille en viktig rolle på integreringsarenaen, må den ha gode løsninger på de utfordringene som finnes i samfunnet.

Jeg er opptatt av at alle barn og unge skal få likeverdig og tilpasset opplæring. Språk er verktøy for tenkningen og for tilegnelsen av kunnskap. Språkopplæringen må derfor ta utgangspunkt i barnets kompetanse. Forskning viser at tilpasset opplæring fra og med 1. klasse er den beste måten å sikre at alle elever får den opplæringen de trenger slik at de kan tilegne seg gode faglige kunnskaper.

Treffsikre tiltak mangler

Forskningen viser også at ungdom med minoritetsbakgrunn har svakere progresjon og oftere faller ut av skolen både på yrkesfaglige og allmenne studieretninger sammenlignet med etnisk norske ungdom. Mye av dette skyldes at treffsikre tiltak ikke har blitt satt inn allerede i barnehagen og ved skolestart. Språkstimulering er et stikkord her.

Kompetanseutvikling for lærere og skoleledere med hensyn til språk, og økt rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn til videregående og høyere utdanning er viktig i denne sammenheng.

Rekruttering av minoriteter

Tospråklig kompetanse blant de ansatte i lærerstaben og hos skoleassistenter vil gjøre forståelse og tilhørighet til skolen lettere for mange elever. Det er imidlertid et tankekors at studenter med minoritetsbakgrunn i svært liten grad velger lærerutdanning.

Utdanningsinstitusjonene må arbeide bevisst med å rekruttere også minoritetsspråklige til høyere utdanning og legge forholdene til rette slik at disse studentene i større grad enn til nå, fullfører studiene.

Flerkulturelle er en ressurs

Det engasjementet foreldrene har, og den interessen de viser for skolen smitter over på barna. Noe av det viktigste foreldrene kan gjøre er å oppmuntre barna til å bruke det norske språket. Her er et bedre og tettere skole-hjem samarbeid helt nødvendig.

Visjonen må være en skole der det flerkulturelle brukes som den store ressursen det er, der elevene utvikler en naturlig åpenhet og toleranse for andres bakgrunn, tro og kultur. Bare slik kan vi skape en skole hvor ingen faller utenfor. Bare slik kan vi skape en skole som inkluderer alle!

Powered by Labrador CMS