DEBATT

Solnedgang over parkgjester, syklister og trær i Sofienbergparken.
Solnedgang over parkgjester, syklister og trær i Sofienbergparken.

– Vi må anerkjenne at trærne i byen er for viktige til å utsettes for tilfeldigheter, og legge en plan

Vi påstår at det vil komme mye morsom byutvikling av å måtte strekke seg lenger for å bevare eksisterende trær. Det enorme treet midt i det nye sykkelfeltet øverst i Åkebergveien fremkaller mest sannsynlig et smil hos de fleste.

Publisert Sist oppdatert

Bytrærne er ikke bare til pynt, de er viktige for Oslo på mange vis. De drenerer jorda, fordrøyer store regnskyll, renser lufta, ivaretar biologisk mangfold og gjør Oslo bedre å bo i. Det er heldigvis ukontroversielt å mene.

Men i dag er trærne allikevel for ofte utsatt for tilfeldigheter. La oss legge en plan som sikrer dem et sterkere vern.

Det rødgrønne byrådet er godt i gang med å sette sitt preg på Oslo. Det ser vi i prioriteringen av grønne innslag i byen.

100.000 nye trær

Med kommunens grøntregnskap overvåkes utviklingen ved hjelp av luftfoto som måler klorofylltettheten i byen fra år til år. Vi sørger for at utbygging ikke går på bekostning av natur og har innført større krav til grøntandel i nye byggeprosjekter. Vi har fått mange nye byrom med beplantning der det før kun var asfalt.

I byrådsplattformen står til og med at byrådet skal ta initiativ til en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv, med mål om at det plantes skal 100 000 nye trær innen 2030. Vi har mye å være stolte av, og ting går riktig vei.

Men vi kan enda bedre. For ofte opplever vi lokalpolitikere å få vanskelige spørsmål om hvorfor store trær som var viktige for naboene felles på vår vakt, og om det ikke kunne vært unngått. Oslo kommune må anerkjenne at trærne er for viktige til å utsettes for tilfeldigheter, og legge en plan.

Politikerne på Rådhuset må legge en strategi for byens trær, mener skribentene.
Politikerne på Rådhuset må legge en strategi for byens trær, mener skribentene.

Trærne kommer ikke alltid først

I dag er forvaltningsansvaret for byens trær spredd på mange etater, blant annet gravferdsetaten, Omsorgsbygg og bymiljøetaten. I byggesaker og byutvikling har både plan- og bygningsetaten og Byantikvaren et ansvar.

Kompetanse og tolking av regelverket varierer fra etat til etat. Det er både uheldig og vanskelig for folk å forholde seg til. Og for ofte taper trærne for andre hensyn, når det er opp til mange aktører å avgjøre trærnes skjebne.

De fleste av aktørene med et delansvar for bytreforvaltning skal også levere på helt andre og viktige ting. For mye annet er viktig; Oslo trenger mer sykkelvei for å få til grønn mobilitet, en god fotgjengerby trenger snarveier og tverrforbindelser, byen vokser og vi trenger flere boliger, og brannbilen skal frem. Listen er lang.

Trærne må vernes

Oslo kommune må derfor sikre en mer helhetlig forvaltning av byens trær og ha en god strategi i bunnen når vi nå skal i gang med storstilt treplanting de neste årene. Vi må sørge for at byens eksisterende trær har et tilstrekkelig vern, og forhindre unødvendig trefelling. Vi må også sikre at det blir like mye kvalitet som kvantitet over Oslos store treplantingsdugnad.

Noen ganger må man felle trær, det forstår selv de aller grønneste av oss. Men ved å skrive trærnes verdi inn i planlagte tiltak tidligere, og med litt kreativitet på tegnebrettet, vil man mye oftere kunne unngå det.

Vi vil gå så langt som å påstå at det vil komme mye morsom byutvikling ut av å måtte strekke seg lenger for å bevare eksisterende trær. Det enorme treet midt i det nye sykkelfeltet øverst i Åkebergveien fremkaller mest sannsynlig et smil hos mange som sykler, går og kjører forbi det.

En helhetlig strategi trengs

Vi trenger en helhetlig strategi for bytrærne, utarbeidet av fagfolk på trær og med sterke grønne føringer som vektlegger både trærnes samfunnsnytte og deres ikke-målbare herlighetsverdier.

En klok mann, med et langt yrkesliv bak seg som arborist sa noe som er verdt å ta med seg:

Trær er litt som folk. De første årene av livet har de et stort omsorgsbehov, og bidrar lite til samfunnet. Får de den omsorgen de trenger, vokser de til og gir tilbake til samfunnet i mange år. Når de blir gamle kan de, med litt tilrettelegging, fortsette å bidra positivt i enda mange år. La oss bygge en by som er god for trær i alle livets faser. Det er en god by for både mennesker og miljø.