DEBATT

I stedet for ny regiontog-tunnel gjennom Oslos sentrum, parallelt med dagens, viser dette kartet muligheten for tunnel for lokaltog mellom Filipstad, Youngstorget og Gamlebyen.
I stedet for ny regiontog-tunnel gjennom Oslos sentrum, parallelt med dagens, viser dette kartet muligheten for tunnel for lokaltog mellom Filipstad, Youngstorget og Gamlebyen.

– En skinnegående revolusjon for Stor-Oslo

Stor-Oslo trenger en helhetlig skinnegående utvikling, ikke kostnadssluk til rikfolk vest for Oslo, som Fornebubanen og ny E18 til nærmere 100 milliarder. La koronakrisen føre til en kostnadseffektiv kollektivrevolusjon for trikk, t-bane og lokaltog for hele Stor-Oslo.

Publisert

Den største kilden til klimagassutslipp i Oslo er veitrafikken, som står for langt over halvparten av utslippene. For at vi skal nå våre klimamål, må vi redusere biltrafikken og få til en skikkelig satsing på kollektivtrafikk i og rundt Oslo.

Stor-Oslo er et av Europas raskest voksende byområder. Denne veksten har ført til en usunn fortetting av den sentrale byen, der flere bydeler har doblet antall innbyggere på bare 20 år.

Veksten må møtes med bedre regional planlegging og fordeles på flere byer og tettsteder rundt Oslo. Disse må knyttes sammen med et styrket og mer effektivt lokalt togtilbud. Derfor må det nå satses på trikken, t-banen og lokaltoget.

Det er på høy tid at det utvikles et best mulig, klima- og miljøvennlig banetilbud for hele Stor-Oslo, slik at færre kjører bil og vi får mindre press på det eksisterende kollektivtilbudet i byen. Jo færre bytter for pendlerne utenfra, jo bedre for alle som bor inne i byen.

Lokaltog-revolusjonen

Lokaltoget i Stor-Oslo er en satsing staten, Viken og Oslo må videreutvikle. De fire nye tunnelene, Romeriksporten, Asker-tunnelen, Follobanen og Ringeriksbanen, gir ledig kapasitet til lokaltogene på gamle dobbeltspor som går oppe i dagen.

I Danmark og Tyskland pendler millioner med S-bane, i Paris er RER et nettverk av hurtige lokaltog som fungerer som et metrosystem, men dekker et større område enn den egentlige Métro de Paris. I Stor-Oslo kan lokaltoget gjør det samme.

Ved å ta i bruk den ledige kapasiteten som vil komme på eksisterende toglinjer, hvor det allerede ligger mange ubrukte stasjoner fordi tilbudet og hyppigheten på avgangene er for dårlig, så vil man kunne skape en revolusjon for den skinnegående trafikken i Stor-Oslo.

Mulig framtidig rutekart for Lokaltoget. Her med en ringbane for lokaltoget om Ila/Torshov og Majorstua.
Mulig framtidig rutekart for Lokaltoget. Her med en ringbane for lokaltoget om Ila/Torshov og Majorstua.

En ny sentrumstunnel trengs

Uten alt for store investeringer, kan et bedre og mer effektivt linjenett for lokaltogene videreutvikles, slik at lokaltoget blir den viktigste transportformen for å knytte hele regionen sammen. For å få det til så trengs en egen sentrumstunnel for lokaltogene.

Denne tunnelen må kunne brukes av andre tog og fungere som alternativ tunnel for all togtrafikk. Det samme må all annen infrastruktur som utvikles for lokaltogene gjøre.

I Stor-Oslo ønsker vi at lokaltoget blir raskere, med hyppigere avganger og enklere overganger til annen transport. Lokaltoget bør bli mer som t-banen, men for hele Stor-Oslo.

Hvor skal tunnelen ligge

I stedet for en dyr, lang og ny regiontog-tunnel gjennom Oslos sentrum, parallelt med dagens, så bør det bygges tunnel for lokaltog mellom Filipstad, Youngstorget og Gamlebyen.

Fordelen med Filipstad er enkel, her er det god plass til uttak fra tunnelgraving og enkelt å frakte masse over til utskiping. I dag ligger det allerede dobbeltspor ut til Filipstad fra Skøyen, og et stort område er i bruk som oppstilling for tog. Tunnelen bygges separat fra dagens tunnel for å hindre nedetid, men bygges sammen med ny t-banetunnel for spare kostnader.

En utbygging og fortetting av Filipstad vil være mulig med bedre kollektivdekning, og en ny lokaltogstasjon her vil være svært viktig for pendlere og tilreisende for å komme seg effektivt til og fra et av Oslos største utviklingsområder.

Fornebubanen må stoppes snarest

Det må snarest settes i gang bygging av trikk langs hele ring 2 til Carl Berner, og videre forbi Hasle, Ensjø, Helsfyr og Bryn. Trikken bør også fortsette fra Sinsen, med stopp på Aker sykehus, og videre opp til Bjerke og Årvoll.

Trikken fra Rikshospitalet bør forlenges de få hundre meterne til Ris t-banestasjon for bedre overganger, og trikken gjennom Nordstrand til Ljabru bør forlenges de 900 meterne til Hauketo stasjon, slik at man får enkel overgang mellom trikk og lokaltog, med mulig forlengelse til Bjørndal.

Nytt forslag til trikkekart.
Nytt forslag til trikkekart.

Milliardsluket som ny t-bane til Fornebu vil bli, må stoppes snarest! I stedet bør det bygges ny trikkelinje fra Lilleaker, ned forbi CC-Vest, Lysaker og ut til Fornebu. Dette vil gi hyppigere avganger og flere stopp på Fornebu, slik vil banen kunne fungere som et eget lokalt trikketilbud på Fornebu og i Lysaker-området.

Trikken vil også fungere som matetransport for lokaltog og regiontog som stopper på Lysaker stasjon for begge sidene av Lysaker sentrum. Dette vil bli en kryssende linje mellom tog og trikk/t-bane i Bærum og Oslo vest.

Flere tverrforbindelser på Oslo øst

Det viktigste for t-banen i Oslo er fortgang i byggingen av ny tunnel gjennom Oslo sentrum. Den bør ses i sammenheng med bygging av ny tunnel for lokaltog, der ny sentral tog- og t-banestasjon under Youngstorget blir et nytt og viktig kollektivknutepunkt i Oslo sentrum, for å avlaste Oslo S og Nationaltheatret.

Det er svært viktig å bygge flere tverrforbindelser, slik at ikke all trafikk går gjennom sentrum. Det vil bare føre til kaos. En tverrforbindelse for t-banen fra Økern, via Alnabru og til Furuset må prioriteres, spesielt når det her planlegges og bygges for flere hundre tusen nye innbyggere og arbeidsplasser.

T-banen bør fortsette videre til Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller, for å koble sammen Ringbanen, Grorudbanen og Ellingsrudbanen, og skape et eget t-banenett i og rundt Lillestrøm.

T-banen østover bør forlenges.
T-banen østover bør forlenges.

T-banen til Bergkrystallen bør forlenges de få hundre meterne til Skullerud, slik at man får en kryssende linje, også i Oslo sør. Holmenkollbanen bør oppgraderes til metrostandard, antall stasjoner bør halveres, og hastigheten opp.

Deler av linjen bør legges under bakken, og i den forbindelse bør det utvikles et by- og fortettingsområde rundt Ris og Slemdal på størrelse med Hovinbyen. T-banen bør også forlenges til Rykkin.

Stor-Oslo trenger en grønn krisepakke og kollektivrevolusjon nå! Ny t-bane og jernbanetunnel under Oslo kan ikke stoppe opp. Disse prosjektene er svært viktige, ikke bare for byen, men hele landet. Nå har vi snart historiens høyeste arbeidsledighet, da må slike prosjekter pushes frem; ikke utsettes.

Powered by Labrador CMS