Mikael Niaz Ali (til høyre) og statsminister Erna Solberg på Groruddalstinget. Ali forteller om et miljø hvor unge gutter ned i 10-12 årsalderen forsøkes rekruttert til kriminelle miljøer. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Mikael Niaz Ali (til høyre) og statsminister Erna Solberg på Groruddalstinget. Ali forteller om et miljø hvor unge gutter ned i 10-12 årsalderen forsøkes rekruttert til kriminelle miljøer. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Svak økonomi øker sjansen for å bli involvert i kriminalitet som ung. Men tiltak hjelper

Det må etableres et byomfattende Exit-program for kriminell ungdom, slik at flere kan klare å bryte ut av gjengmiljøene og lettere komme seg tilbake til storsamfunnet etter en eventuell soning.

Publisert

Den siste tiden har vi opplevd flere alvorlige voldsepisoder i Oslo. En rapport utarbeidet av politiet viser en økning på åtte prosent i antall lovbrudd blant barn og unge i alderen 10 til 17 år. Økningen skyldes primært at noen få ungdommer begår flere kriminelle voldshendelser, ordensforstyrrelser og besittelse av kniv på offentlig sted.

La oss minne om at det ikke alltid er så lett å være ung. Noen ganger kan det faktisk være helt for jævlig, også i Oslo.

Tidligere gjengmedlemmer, som Mikael Ali fra Young Bloods, forteller om et brutalt gjengmiljø i Oslo. Et miljø hvor unge gutter ned i 10-12 årsalderen forsøkes rekruttert til kriminelle miljøer. Først spørres det om små tjenester som guttene får betalt for.

Så hender det at også familiene settes i gjeld. Slik kan både guttene og familiene fanges i en situasjon som er vanskelig å komme ut av. Dette er noe som vi som politikere fra MDG tar på høyeste alvor.

Ungdomstiden, en risikofaktor

Ungdomstiden er i seg selv en risikofaktor for å begå kriminelle handlinger. Vi vet at det finnes spesifikke faktorer for utvikling av antisosial atferd, den mest alvorlige er tidlig oppstart.

Stort sett begår ungdom lovbrudd med relativt lave strafferammer, og de færreste blir kriminelle senere i livet. Likevel er lovbrudd tidlig i livet en risikofaktor for fremtidig kriminalitet, særlig når normbrytende atferd viser seg før tenåringstiden.

Som samfunn er det vår plikt å oppdage disse tidlig og gi dem særlig oppfølging. Her blir skolen viktig, både fordi de raskt vil se normbrytende atferd, men også fordi utdanning er en kjent vei ut av kriminalitet. Noen ganger vil skolene trenge ekstra støtte i dette arbeidet.

Sosial ulikhet og kriminalitet

I følge Statistisk Sentralbyrå har områder og nabolag preget av rus og problematferd også høyere risiko for å rammes av mer kriminalitet. Årsaken er at disse forholdene virker negativt på befolkningens levekår og undergraver viktige sosiale kontrollmekanismer mennesker imellom. Resultatet kan bli en ond sirkel, slik som på Grønland i Oslo.

Sosial ulikhet øker dessuten sjansen for å bli involvert i kriminalitet som ung. Det er derfor ikke overraskende at det er en høy korrelasjon mellom områder som skårer høyt på negative levekårsfaktorer og ungdomskriminalitet og gjengdannelser.

Svak økonomi grunnet høye sosiale utgifter har også i enkelte bydeler, som Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, i en årrekke ført til en nedprioritering av ikke lovpålagte tilbud i bydelene, som blant annet fritidsklubber.

Heldigvis har denne trenden snudd i løpet av de fire siste årene. Det er igangsatt ulike tiltak som kan bidra til at utsatte områder styrkes gjennom områdesatsinger og en styrking av bydelsøkonomien der hvor det har vært mest nødvendig. Det er også igangsatt en styrking av SALTO-arbeidet, et forebyggende program for barn og unge i bydelene.

I bydel Søndre Nordstrand er det nylig opprettet et EX/IN-program for unge kriminelle som sitter i fengsel og som ønsker hjelp til å komme seg ut av et kriminelt ungdomsmiljø.

Målrettede tiltak mot unge i faresonen

I helgen, under årsmøtet til Oslo MDG, fikk vi gjennomslag for at det skal settes inn enda flere målrettede tiltak rettet både mot barn og unge som er i faresonen for å havne i kriminelle miljøer og overfor ungdom som allerede er tilknyttet disse miljøene.

Det vedtatte forslaget innebærer at det etableres et byomfattende Exit-program for kriminell ungdom, slik at flere kan klare å bryte ut av gjengmiljøene og lettere komme seg tilbake til storsamfunnet etter en eventuell soning.

Start allerede i barneskolen

Mange av årsakene til at barn og unge faller utenfor er å finne i barneårene. Derfor er det viktig å begynne på barneskolen med å identifisere barn som er i risikosonen og å kartlegge og støtte opp om disse. Barn som viser normbrytende atferd tidlig og ikke klarer tilpasse seg skolen, skal få rask psykologfaglig utredning for å avdekke hvilke behov barnet har for hjelp.

Vi ønsker også en bedre koordinering av de forebyggende tiltakene i bydelen, gjerne som en del av oslohjelpa som byrådet arbeider med å etablere.

Til slutt ønsker vi at det etableres en lokal politistasjon på Holmlia som kan sikre et nærværende politi som kjenner området og ungdommen. En slik lokal politistasjon tror vi at kan være en nøkkelfaktor for å etablere et godt og tillitsfullt forhold til ungdommen og lokalbefolkningen for øvrig.

Powered by Labrador CMS