DEBATT

Rett ved siden av Hvervenbukta planlegges det nå en småbåthavn. Lokale beboere har startet en kampanje mot denne.
Rett ved siden av Hvervenbukta planlegges det nå en småbåthavn. Lokale beboere har startet en kampanje mot denne.

– Hvervenbukta skal være for alle

Småbåthavnen skal ikke være en luksus for de få, heller tvert imot. Vi ønsker å tilrettelegge for at flere som bor i nærområdet kan ta del i ulike sjøaktiviteter.

Publisert Sist oppdatert

I en sak nylig går representanter for MDG i Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø ut mot planforslaget bymiljøetaten holder på å utarbeide for småbåthavn og fjordsenter på Ljansbruket, på grensen mellom Oslo og Nordre Follo kommune.

Planforslaget inkluderer også turvei fra Hvervenbukta til Ljansbruket. Samtidig arbeides det med et planforslag i Nordre Follo for å lage turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand.

I debattinnlegget fremmes påstander som det er behov for å nyansere.

Vi er enige med forfatterne av innlegget at Hvervenbukta og områdene rundt er en perle, med fine badestrender, flott landskap og mye lokalhistorie. At området verdsettes av både lokalbefolkning og folk i Oslo for øvrig, vitner den store utfarten hit om, særlig på fine sommerdager.

Gir dårlig trafikksikkerhet

Med populariteten følger imidlertid utfordringer. Få parkeringsplasser gjør at det parkeres i veibanen, som er smale fra før og har dårlig sikt. Veien må deles med et stort antall gående og syklende. Resultatet er dårlig trafikksikkerhet.

Etablering av turvei vil gjøre at flere kan komme gående eller syklende til badestrendene eller bare gå seg en tur, på en trygg og miljøvennlig måte.

Å ta vare på naturverdiene og landskapet har vært et viktig premiss under arbeidet med reguleringsplanen. Påstanden om at man vil «sprenge vekk» store deler av Ringskjærodden for å gi plass til ny vei og parkering er feil.

På Ringskjærodden er det allerede vei og parkeringsplass, og disse skal forbli som de er. Det planen derimot legger opp til, er å legge en 2,5 meter bred turvei på utsiden av parkeringsplassen på Ringskjærodden. Noe inngrep vil det da bli for å etablere turveien, men det er lagt vekt på å plassere turveien så nennsomt som mulig i terrenget for å minimere inngrepet.

Vil åpne strandsonen

Forfatterne av innlegget hevder at tiltaket legger opp til privatisering av det offentlige rom med anlegning av småbåthavn på Ljansbruket.

Tilgangen er i dag stengt med bom og brukes hovedsakelig av båteiere. Med planforslaget ønsker vi å åpne opp strandsonen og gjøre den tilgjengelig for alle. Det er en økende interesse for roing, seiling og andre sjøaktiviteter, men muligheten til å utøve disse aktivitetene er begrenset på grunn av mangel på tilrettelagte områder.

Kartlegging viser at det særlig gjelder sør i Oslo. Med planforslaget kan det tilrettelegges for slik bruk. Også fjordsenteret som planen legger opp til vil være et tilbud for alle - ikke bare småbåtfolket. Hva fjordsenteret skal inneholde, vil bli konkretisert senere, og i den forbindelse ønsker vi involvering fra lokalmiljøet.

Båtliv av stor verdi

Senteret kan for eksempel benyttes til servering og til møtevirksomhet for ulike lag og organisasjoner som sjøspeidere, dykkerklubber og roklubber. Fjordsenteret vil også kunne benyttes til sommerskole. Realisering av turvei, fjordsenteret og småtbåthavn er avhengig av politiske bevilgninger.

Planforslaget legger også opp til etablering av ny småbåthavn. Det er stor etterspørsel etter båtplasser, og over 5000 står på venteliste for å få plass.

For mange er båtliv av stor verdi fordi det gir tilgang til friluftslivsområder på fjorden og muligheter for blant annet fiske og bading. Dette faktum erkjennes av byrådet, som i sin plattform for byrådssamarbeid erklærer at de vil legge til rette for mer bruk av kajakker, roing og småbåter langs fjorden.

Kommuneplanen legger også opp til at fjorden skal kunne tas mer i bruk til rekreasjon og friluftsliv. Skal det først etableres en ny småbåthavn, er det fornuftig at den legges i tilknytning til et eksisterende anlegg, ikke minst med tanke på bevaring av natur- og landskapsverdier.

Ingen luksus

Småbåthavnen skal ikke være en luksus for de få, heller tvert imot. Vi ønsker å tilrettelegge for at flere som bor i nærområdet kan ta del i ulike sjøaktiviteter. Det vil være positivt for friluftsliv og rekreasjon.

Ved etablering av en ny småbåthavn vil det derfor være naturlig å vurdere å legge bedre til rette for båtleie- og/eller båtdelingsordninger, slik at flere kan få anledning til å bruke fritidsbåt.

Med realisering av planforslagene i Oslo og Nordre Follo kommune vil beboere i nærområdene få en sammenhengende turvei fra Hvervenbukta til Ingierstrand, der opplevelsene vil følge som perler på en snor: rik kulturhistorie med barokkanlegg på Stubljan, tidlig industri med oppgangssag på Ljansbruket og funkissanlegg på Ingierstrand, bademuligheter ved badeplassene og sjøbasert aktivitet på Ljansbruket, supplert med flott natur og landskap på veien. Vi imøteser gjerne innspill i den videre planprosessen.