DEBATT

Nylig arrangerte folk lokalt en banneraksjon hvor budskapet om Manglelrudtunnel var tydelig.
Nylig arrangerte folk lokalt en banneraksjon hvor budskapet om Manglelrudtunnel var tydelig.

– Manglerudtunnelen skal ivareta miljøhensyn for alle de mange som bor i området

Målet med Manglerudtunnelen er ikke å tilrettelegge for økt trafikk, men å være et positivt bidrag til å redusere klimagassutslippene og ivareta miljøhensyn for folk i området.

Publisert

Harald Minken har et debattinnlegg i VårtOslo hvor han forsøker å fremstille Manglerudtunnelen som ikke annet enn en god historie.

Det er flere momenter i hans historieframstilling som må påpekes, det finnes klart flere aspekter som fortjener omtale og hans fortelling er på ingen måte den endelige fortellingen om Manglerudtunnelen. For presisjonens skyld kan vi sikkert være enige om at prosjektet heter E6 Oslo Øst, og vi omtaler det som det i vårt innlegg.

Lite effektiv støyskjerming

Minken foreslår på sin side følgende tiltak: støyskjerming og lavere fartsgrense, bedre lokalt og regionalt kollektivtilbud og tids- og miljødifferensierte bomsatser. Problemet med disse tiltakene er at de ikke vil kunne redusere belastningene dagens trase og trafikk gir i vesentlig grad.

Det er opp mot 40.000 innbyggere som bor og virker i det området dagens E6 / Ring 3 påvirker.

Med støyskjermingen som er foreslått i innlegget vil barriereeffekten bestå og kanskje bli enda mer uttalt enn i dag. For å ha videre effekt må støyskjerming være massiv.

Det er høy bebyggelse langs traseen, og med bebyggelse i åssidene på begge sider av traseen vil støyskjermingstiltakene ikke skjerme for mange.

Fartsgrensen er allerede lav

Parter i saken har ønsket seg beplantning, dette er også et tiltak som ikke vil gi noen særlig virkning. Selv en høy hekk vil gi en liten målbar effekt. Den skal også vokse i mange år.

Det er allerede lav fartsgrense på strekningen, det er ikke lett å se at denne skal kunne senkes ytterlige uten store virkninger på trafikkapasitet og avvikling. Tiltakene vil ha liten effekt på forurensing og utslipp.

Det er prisverdig å påpeke at bedre lokale og regionale kollektivtilbud vil bedre situasjonen, det er da også hva kommende planer for prosjektet har som mål å bidra til.

Trafikk kveler oss. Manglerudtunnel nå, krever lokalbefolkningen.
Trafikk kveler oss. Manglerudtunnel nå, krever lokalbefolkningen.

Positivt for samfunnsøkonomien

Det er riktig som det påpekes at Oslopakke 3 har finansielle utfordringer og at det er faglige og politiske problemer som må løses ved prosjektet.

Det finansielle angår hele pakken og ikke kun E6 Oslo Øst. Det er stadige forhandlinger i Oslopakke 3, og det kan bli vanskelig å videreføre dagens regime hvor praktisk alle bompenger for Oslos del går til kollektivtrafikken.

Med eller uten E6 Oslo Øst er det grunnleggende problemer med finansieringen av nødvendige kollektivtrafikksatsinger. Dette er en debatt som må løftes. Det som er rimelig sikkert er at E6 Oslo Øst vil ha et positivt samfunnsøkonomisk regnskap.

Minken stiller noen spørsmål ved dette. Minken kan med fordel være mer presis med henvisninger til de kildene han har for sine påstander om regnefeil i innlegget.

Vegvesenet anbefaler Manglerudtunnelen

Det er i denne forbindelsen også verdt å merke seg at Statens vegvesen anbefaler prosjektet med statlige bevillinger på 6,5 milliarder kroner i sitt innspill til neste Nasjonal Transportplan, som skal vedtas i 2021.

Det er tvilsomt om dette hadde blitt gjort uten gode tall for samfunnsøkonomisk nytte. Når det er sagt, så ligger begrunnelsen for prosjektet fra vår side i miljømessige effekter for lokalmiljøet, trafikksikkerhet, bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk, gang og sykkel samt muligheter for god lokal byutvikling.

Vi ønsker at prosjektet ikke tilrettelegger for økt trafikk og at det kan være et positivt bidrag i å redusere klimagassutslipp.

En dårlig historie

Faglige utfordringer er arbeid under utvikling. Det er ikke lagt fram et endelig forslag på løsning eller utforming av prosjektet.

Spørsmålet om kryss i tunnel er en avklaring som må gjøres, det samme med framtidig byutvikling rundt arealene prosjektet beslaglegger eller frigjør. Det er vårt håp at gode løsninger vil komme fram i samspill mellom fag, politikk og lokale interesser.

Minken stiller spørsmål med hva hensikten med tunnelen skal være, et svar på det er at den løsningen som kommer må ivareta miljøhensyn for alle de som bor og virker i området.

Det vil være den virkelig gode historien om E6 Oslo Øst prosjektet. Minkens fortelling og forslag er ikke i tråd med den løsningen og blir derfor en ganske dårlig en.