DEBATT

Inngangen til Manglerudtunnelen ved Abildsø, slik Statens vegvesen foreløpig ser for seg at det kan bli.
Inngangen til Manglerudtunnelen ved Abildsø, slik Statens vegvesen foreløpig ser for seg at det kan bli.

Vi er bekymret for at E6 Oslo øst-prosjektet stoppes for godt av byrådet

Vi opplever at veldig mange av velgerne i bydel Østensjø er opptatt av Manglerud-tunnelen. I de siste ukene har det også kommet belegg for den store samfunnsøkonomiske lønnsomheten i E6 Oslo øst-prosjektet.

Publisert

E6 Oslo øst-prosjektet (Manglerud-tunnelen) er et viktig miljø- og byutviklingsprosjekt. Ikke bare for Bydel Østensjø, men for hele Oslo. Prosjektet reduserer miljøbelastningen for nærområdene, gir innbyggerne bedre kollektivløsninger og bedrer fremkommeligheten for næringstransporten.

E6 er i dag en betydelig kilde til forurensing og støy for mange mennesker i nærområdene. Å legge den i tunnel vil fjerne dette problemet og gi en positiv helsegevinst for mange beboere i området.

Veien legger også beslag på store områder som kunne vært bedre benyttet. Her har man muligheten til å frigi store arealer og legge til rette for boligbygging i kollektivknutepunkter, slik byrådet satser på i sin politiske plattform.

Tungtransport gjennom nærmiljøene

For bussene er trafikken inn mot Oslo Sentrum i dag en flaskehals, en problematikk som bare vil øke i fremtiden med den planlagte utbyggingen av Gjersrud-Stensrud-området. Med det foreslåtte prosjektet kan vi få en effektiv kollektiv-fil inn mot en ny bussterminal på Bryn.

Denne satsingen på Oslo, som bedrer fremkommelighet for bussene, samtidig som den legger til rette for fremtidig byutvikling, er en sjanse vi bør gripe.

E6 er også den største transportåren fra Europa til Norge, og veien bringer norsk eksport til markedene i Europa. Ved å skrote E6 Oslo Øst-prosjektet legger byrådet opp til å lede all denne tungtransporten gjennom tettbyggede nærmiljøer i all overskuelig fremtid. Dette er uansvarlig ovenfor innbyggere og en fallitterklæring overfor næringstransporten.

Vi er bekymret

Vi er enige i byrådets vurdering i at det lite fremtidsrettet å legge til rette for økt privatbilisme, men å tro at privatbilene forsvinner er ren ønsketenkning. Det fremlagte prosjektet legger heller ikke til rette for økt kapasitet for privatbilene; kapasitetsøkningen er forbeholdt kollektivtransport og sykkel.

Vi opplevde at veldig mange av velgerne i bydelen var opptatt av Manglerud-tunnelen i siste valg, og i de siste ukene har det kommet belegg for den store samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

Farten må derfor ned, veivolumet må reduseres og ikke minst må gjenværende overflatetrafikk over Manglerud reduseres betraktelig. Oslo må med andre ord ha hendene på styret. Vi som bydelspolitikere er bekymret for at dette prosjektet som er så viktig for bydelen vår nå stoppes for godt av byrådet.

Powered by Labrador CMS