DEBATT

— Flytting av fergeterminalen fra Hjortnes gi mindre støyulemper og økt naturmangfold til sjøs sammenlignet med de andre alternativene, mener Naturvernforbundet.
— Flytting av fergeterminalen fra Hjortnes gi mindre støyulemper og økt naturmangfold til sjøs sammenlignet med de andre alternativene, mener Naturvernforbundet.

- Flytting av fergeterminalen bort fra Filipstad vil redde den grønne fjordbyen!

— Ved å ikke lokalisere fergeterminal på Hjortnes åpnes det for en grønn byutvikling på Filipstad. Flytting av dagens fergeterminal kan gi en bred grønn korridor fra Tjuvholmen til Bygdøy.

Publisert

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har de siste ti årene arbeidet aktivt for å realisere Fjordbyens intensjon om å sikre bedre kontakt mellom byen og fjorden og sikre tilgjengelighet langs fjorden for byens befolkning.

Visjonen er å etablere en bred grønn korridor fra Tjuvholmen til Bygdøy og knytte den grønne korridoren sammen med den lokale parken Tinkern. Dagens lokalisering av fergeterminalen på Hjortnes er til stort hinder for å realisere denne visjonen.

— Uheldige effekter for natur og miljø

Utredningen om lokalisering av utenriksfergene som nå har vært på høring peker også på de store mulighetene for utvikling av den nye bydelen Filipstad dersom fergeterminalen flyttes. Flytting gir også store muligheter for naturrestaurering og dermed kunne øke byens naturmangfold.

Dagens anløpssteder for både lasteskip, containerskip og utenlandsferger. Fra Vippetangen og Hjortnes går ferger til Danmark og Tyskland.
Dagens anløpssteder for både lasteskip, containerskip og utenlandsferger. Fra Vippetangen og Hjortnes går ferger til Danmark og Tyskland.

Dessverre har utredningen hatt som premiss at utenriksfergene også i fremtiden skal lokaliseres i Oslo havn, enten ved samlokalisering på Hjortnes, Vippetangen eller Kongshavn. Eller som en delt løsning blant to av lokalitetene. Konsekvensen er et valg mellom ulike alternativer som alle har potensielt uheldige effekter for natur og miljø.

— Bekymret for naturmangfoldet

NOA trekker i sin høringsuttalelse fram at etablering av en grønn korridor og en grønn park vil øke naturmangfoldet på Filipstad og med de rette grep også langs Frognerstranda. Samtidig vil flytting av fergeterminalen bort fra Hjortnes gi mindre støyulemper og økt naturmangfold til sjøs sammenlignet med de andre alternativene.

Ved å ikke lokalisere fergeterminal på Hjortnes åpnes det for en grønn byutvikling på Filipstad slik utredningen har skissert eller som i Fjordbyparken, som NOA i mange år har støttet.

NOA er bekymret over at alternativene med lokalisering i Kongshavn vil påvirke naturmangfoldet negativt. Det framgår av utredningen at økt planlagt godstrafikk også vil ha negativ påvirkning, men problemene vil bli større ved fergeanløp fordi disse skipene er større.

— Oslo kan få en grønn fjordby

NOA forutsetter at virkningsfulle avbøtende tiltak iverksettes hvis Kongshavn skal velges for lokalisering av utenriksfergene.

Kartet viser de tre alternativene; Filipstad, Vippetangen og Kongshavn.
Kartet viser de tre alternativene; Filipstad, Vippetangen og Kongshavn.

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. Dersom avbøtende tiltak kan forhindre negativ påvirkning på naturmangfoldet ved lokalisering i Kongshavn, kan restaurering av de områdene som frigis bidra til samlet sett en forbedring for naturmangfoldet til sjøs og til lands.

Oslo kan få en grønn fjordby med god kontakt mellom fjorden og byens befolkning!

Powered by Labrador CMS