DEBATT

Viser støtte til Black Lives Matter i 2020 etter drapet på George Floyd: Jussbuss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo.
Viser støtte til Black Lives Matter i 2020 etter drapet på George Floyd: Jussbuss er et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo.

– Det populære tilbudet for rettshjelp ble nedlagt i stillhet, uten offentlig eller politisk debatt. De svakeste ble rammet

— Det er høst igjen og med det tid for å kutte i budsjetter. Nå trues Jussbuss med en 20 prosent reduksjon i støtten. Ser man på byen som helhet er tallene verre fordi andre hjelpetilbud er nedlagt – uten politisk debatt.

Publisert

Fra 2010-2020 hadde bydel Gamle Oslo ett lavterskel informasjons- og veiledningstjeneste for beboere.

Tiltaket var et svar på at borgere med minoritetsbakgrunn opplever store utfordringer i møtet med offentlige tjenester; spesielt når det kommer til kommunikasjon, språkutfordringer, tillit og økende grad av digitalisering.

Dette gjaldt kommunikasjon med Nav, og andre instanser som for eksempel barnevern, boligkontor, skatteetaten, fastleger, skole og barnehage.

Hjelp til å forstå vedtak og fylle ut skjemaer

Link-kontoret fikk Oslo-borgere hjelp på eget språk til bolig, helse, barnehage og økonomispørsmål. I perioden 2017-2020 samarbeidet Link med et lite rettshjelpstilbud, Tøyen rettshjelp, som tilbød gratis rettshjelp og rettighetsinformasjon.

I den ferske rapporten fra rettshjelpsprosjektet gir brukerne uttrykk for at de får hjelp til å forstå vedtak og brev fra offentlige instanser, og hjelp til å fylle ut skjemaer. Flere forteller at Link-arbeiderne hjelper til med å gi informasjon om ulike offentlige instanser og generell informasjon.

I desember 2019 stod Link i fare for å bli nedlagt. Det var imidlertid bred politisk enighet i bydelen om at tiltaket var viktig, og bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo besluttet at Links drift skulle videreføres.

I budsjettforslaget for 2020 for bydel Gamle Oslo, ble rammen for Senter for flyktningekompetanse og integrering, som Link var en del av, redusert med rundt 11 millioner kroner.

Nedlagt i stillhet - uten politisk debatt

Begrunnelsen er knyttet til at det for tiden bosettes få flyktninger i bydelen, noe som fører til en redusert utbetaling av introduksjonsstønad.

Bydelen ønsker samtidig en bærekraftig og langsiktig bruk av kompetansen til senterets ansatte. Og foreslår at denne benyttes i det ordinære sysselsettingsarbeidet i bydelen ved at oppgaver og ansatte knyttet til oppfølgingen av flyktninger flyttes over til Nav (forslag til budsjett 2020 bydel Gamle Oslo).

I løpet av 2020 ble Link en del av Nav. Tilbudet ble ikke videreført etter samme prinsipper og har i praksis vært nedlagt fra høsten 2020. Inntil Link formelt ble nedlagt fra januar 2021, og Link-arbeiderne fikk andre stillinger i Nav.

Tilbudet ble «reddet» av bydelsutvalget, for så å bli nedlagt i stillhet, uten offentlig eller politisk debatt. Med dette har Nav lagt ned et lavterskeltilbud som kom veldig mange brukere til gode, ikke bare nyankomne flyktninger.

— De må sitte ved siden av meg og forklare

Metoden Link har brukt har vært til inspirasjon for frivillighetssentraler i andre bydeler, og i bydel Bjerke har bydelsutvalget vedtatt økonomisk støtte til arbeid etter samme modell.

Sakene Link har jobbet med kjennetegnes ved at de ikke gjelder kun ett problem, men gjenspeiler kompliserte livssituasjoner. Dette arbeidet tar tid, spesielt fordi språklige utfordringer kombinert med manglende systemforståelse innebærer systematisk oversettelsesarbeid.

Som en Link-bruker sier i den ferske rapporten: «De må gjøre som Link: Sitte ved siden av meg og forklare meg. Ikke sende meg hjem og si at jeg må komme igjen i morgen. Og jeg må fortelle samme historie igjen og igjen, til forskjellige saksbehandlere. Det er forskjellen. Link forklarer, de sier hva jeg skal gjøre. Nav sier at jeg ikke skal komme, at jeg skal ringe.. og jeg bare; jeg kommer aldri mer, unnskyld».

Mangeårig levekår-satsing har forsvunnet

At Navs veiledere sendte sine klienter til Link for å oversette brev og forklare vedtakenes innhold sier mye om hvordan Nav praktiserer sin veiledningsplikt, men det sier enda mer om hvordan noen av byens borgere er prisgitt nettverk av oversettere for å få opplyst hva staten forsøker å kommunisere dem.

Etter nedleggelsen av Link mangler det steder disse brukerne kan henvende seg da Nav har lagt ned hjelpetilbudet de henviste til. Dermed er også en mangeårig satsing i bydel Gamle Oslo for å heve levekår forsvunnet.

Powered by Labrador CMS