Louis Pizza hadde akkurat åpnet og nabolagsgjester strømmet til pizzeriaen på Adamstuen. Men så ble Sorab Abolfahti (til h) utvist og en lang runde i rettsapparatet førte til at Louis Pizza fikk en bot på 250.000 kroner.
Louis Pizza hadde akkurat åpnet og nabolagsgjester strømmet til pizzeriaen på Adamstuen. Men så ble Sorab Abolfahti (til h) utvist og en lang runde i rettsapparatet førte til at Louis Pizza fikk en bot på 250.000 kroner.

Live frykter lille Louis Pizza på Adamstuen går konkurs. Ber folk hjelpe til med å betale bot på 250.000

— Dommen skremmer folk fra å hjelpe andre, sa Live Glesne Kjølstad da Louis Pizza fikk bot på 250.000 kroner for brudd på utlendingsloven. Nå starter hun innsamling for å redde arbeidsplassene ved pizzeriaen på Adamstuen.

Publisert

— Dette handler om mer enn penger. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Det er et viktig signal å sende at mange synes dette er feil, sier Live Glesne Kjølstad til VårtOslo.

På innsamlingssiden bidra.no har Kjølstad nå startet en innsamling for at lille Louis Pizza på Adamstuen skal unngå konkurs. Målet er å samle inn 250.000 kroner. Tirsdag morgen hadde 168 givere bidratt med over 64.000 kroner.

— En bitteliten bedrift og helt sjanseløse

250.000 kroner er samme sum Oslo-politiet i fjor ba Borgarting lagmannsrett idømme den lille pizzeriaen for brudd på utlendingsloven. Og som lagmannsretten også ga politiet medhold i at Louis Pizza må betale.

— Vi er en bitteliten bedrift og har ikke sjanse til å betale 250.000 kroner. Men hvis vi ikke gjør det frykter jeg konkurs og at arbeidsplasser går tapt, sier Live Glesne Kjølstad til VårtOslo.

Seks av Borgarting lagmannsretts sju dommere mente Live Glesne Kjølstad som styreleder ved Louis Pizza ikke opptrådte grovt uaktsomt ved å ansette en flyktning uten arbeidstillatelse.

Likevel ble den lille pizzasjappa på Adamstuen ilagt en streng straff.

— Vi sjekke alle med mørk hud og utenlandskklingende navn

— Den dommen kan bli brukt for å fremme nettopp det aktor ønsker, nemlig at alle arbeidsgivere skal ringe UDI for å sjekke alle ansatte med mørk hud eller utenlandskklingende navn, sier Live Glesne Kjølstad.

— Eller det aktor definerte som "utlendinger" i rettssaken. Hvordan vet man hvem som er utlending i dagens Norge, spør Kjølstad.

Advokat Brynjulf Risnes med Live Glesne Kjølstad i Borgarting lagmannsrett der Louis Pizza tapte ankesaken og ble idømt 250.000 kroner i bot for brudd på utlendingsloven.
Advokat Brynjulf Risnes med Live Glesne Kjølstad i Borgarting lagmannsrett der Louis Pizza tapte ankesaken og ble idømt 250.000 kroner i bot for brudd på utlendingsloven.

Live Glesne Kjølstad er opprinnelig filmregissør og manusforfatter. Men åpnet Louis Pizza på Adamstuen i 2018 for å hjelpe den iranske flyktningen Sorab Abolfahti.

Abolfahti og Kjølstad var blitt kjent gjennom Abolfahtis søster, som også hadde fått hjelp fra Kjølstad. Men året etter at Louis Pizza åpnet ble Abolfahti kastet ut av Norge fordi han ikke hadde gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse.

Hadde norsk skattekort, norsk id-kort og norsk personnummer

Så ble Louis Pizza ilagt en bot av politiet på 25.000 kroner for bruk av ulovlig arbeidskraft. En bot styreleder i bedriften, Live Glesne Kjølstad, nektet å vedta. Hun mente å ha handlet i god tro, og at all dokumentasjon tydet på at Abolfahti hadde gyldig arbeidstillatelse.

— Jeg ville jo aldri startet et aksjeselskap og åpnet pizzeria dersom jeg var i tvil om at ikke alt var i orden, forklarte Kjølstad i Borgarting lagmannsrett.

I Oslo tingrett ble hun trodd på alle punkter og frikjent. Glesne Kjølstad var overbevist om at Abolfahti hadde arbeidstillatelse.

Han viste henne norsk skattekort, norsk id-kort med norsk personnummer, norsk bankkort med egen, norsk digital bank-id. Abolfahti var registrert i norske myndigheters offentlige arbeidstakerregister.

Aktor Hans Petter Pedersen Skurdal fikk ikke heller ikke i lagmannsretten medhold i at Live Glesne Kjølstad hadde opptrådt uaktsomt. Likevel ble Louis Pizza dømt til å betale 250.000 kroner i bot.
Aktor Hans Petter Pedersen Skurdal fikk ikke heller ikke i lagmannsretten medhold i at Live Glesne Kjølstad hadde opptrådt uaktsomt. Likevel ble Louis Pizza dømt til å betale 250.000 kroner i bot.

I den dommen fra lagmannsretten tas det ikke hensyn til at Abolfahti la frem gyldig, norsk skattekort. Heller ikke uttalelsene fra et ekspertvitnet fra Skattedirektoratet, som forklarte at skattekort frem til 2009 hadde opplysninger om arbeidstillatelse, er vektlagt.

— En absurd vurdering av lagmannsretten

I stedet mener et flertall av dommerne i Borgarting lagmannsrett at det er Sorab Abolfahti som i rollen som daglig leder har opptrådt grovt uaktsomt:

"Lagmannsretten har etter en skjønnsmessig helhetsvurdering av momentene ovenfor kommet til at foretaksstraff skal idømmes Louis Pizza AS. Det er særlig lagt vekt på at det er en forholdsvis langvarig overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a, at allmennpreventive grunner taler for at det utmåles foretaksstraff, at selskapet ikke hadde nødvendige rutiner for å avklare om de tilsatte hadde gyldig arbeidstillatelse samt at ingen andre som handlet på vegne av selskapet er ilagt noen reaksjon i anledning saken."

Advokat Brynjulf Risnes forsvarte Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza i både tingretten og lagmannsretten. Han reagerer på argumentasjonen i den ferske dommen fra Borgarting.

— Det er en absurd vurdering fra lagmannsretten. Fordi handlingen er jo opprinnelig selve ansettelsen av Sourab Abolfahti, sier Risnes til VårtOslo.

Med det sikter advokaten til at Live Glesne Kjølstad sjekket at Abolfahti hadde norsk skattekort utstedt av norske myndigheter. I tillegg var han oppført i norske myndigheters arbeidstaker- og arbeidsgiverregister. Begge deler sjekket Kjølstad før hun ansatte Abolfahti som daglig leder.

Legger ikke vekt på skattekortet

Men Borgarting lagmannsrett mener i dommen at skattekortet Abolfahti fikk ikke er av vesentlig betydning:

"Abolfathi har forklart at han har hatt flere arbeidsgivere i Norge etter at han mottok endelig avslag på sin asylsøknad samt at han har fått utskrevet skattekort fra Skatteetaten. Selv om disse forhold isolert sett kan gi inntrykk av at han hadde lov til å arbeid, kan ikke lagmannsretten se at dette rokker ved vurderingen av at han har opptrådt grovt uaktsomt når han har vært av den oppfatningen at han lovlig kunne arbeide i Norge og at selskapet kunne gjøre bruk av hans arbeidskraft."

Advokat Brynjulf Risnes reagerer på at lagmannsretten mener Louis Pizza skal straffes fordi Sorab Abolfahti ble ansatt som daglig leder.

— Abolfahti kan jo vanskelig representerer selskapet før han selv ble ansatt. Dette mente jo aktor i tingretten. Der fikk han ikke medhold. Men dette har lagmannsretten lagt vekt på. Men poenget må jo være at det er ansettelsen som er selve handlingen som må vurderes, mener Risnes.

— Det at Abolfahti viste frem skattekort er ikke tillagt vesentlig vekt i lagmannsrettens dom. Hva mener du om det?

— Skattekortet er jo selve poenget her. Og det har altså lagmannsretten ikke vurdert i særlig grad, sier Risnes.

Retten uenig med aktor i at Kjølstad var grovt uaktsom

Aktor Hans Petter Pedersen Skurdal var i sin prosedyre i lagmannsretten opptatt av at et skattekort ikke er bevis eller dokumentasjon på at en person har gyldig arbeidstillatelse i Norge. Han mente Louis Pizza og Live Glesne Kjølstad skulle sjekket grundigere med UDI hvorvidt arbeidstillatelsen var i orden.

— Det handler ikke om hvordan Kjølstad som privatperson burde handlet, men hvordan hun som styreleder burde handlet. Jeg er av den oppfatning at man må stille strengere krav overfor en styreleder i en næringsvirksomhet enn overfor en privatperson, sa Skurdal i sin prosedyre.

— Hvis man ansetter en lege burde man jo undersøke at den personen har legeutdanning, mente politiadvokaten i retten.

— Sender et skremmende budskap

Nå gir ikke lagmannsretten aktor Hans Petter Skurdal Pedersen medhold i at Kjølstad har opptrådt grovt uaktsomt. Selv om retten idømmer en foretaksstraff i form av en bot på 250.000 kroner for bruk av ulovlig arbeidskraft.

— Det er en sum som ikke står i forhold til "forbrytelsen". Det at den ble så mye større fra tingretten og til ankesaken i lagmannsretten er fryktelig skummelt og sender et skremmende budskap til folk som er uenig i en dom i første rettsinstans, sier Kjølstad.

Hun sikter til at politiet i Oslo tingrett først la ned påstand om 25.000 kroner i bot. Så økte aktor boten under den første rettssaken, der Louis Pizza og Kjølstad ble frifunnet. Men boten på 250.000 ble opprettholdt og tilslutt idømt av lagmannsretten i andre rettsrunde.

Powered by Labrador CMS