— Vi har fått mange støtteerklæringer, og mange vil hjelpe oss med å betale boten, sier Live Glesne Kjølstad.
— Vi har fått mange støtteerklæringer, og mange vil hjelpe oss med å betale boten, sier Live Glesne Kjølstad.

Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza tapte ankesak. Dømmes til å betale 250.000 i bot

— Dommen skremmer folk fra å hjelpe andre, sier Live Glesne Kjølstad etter at Borgarting lagmannsrett har dømt Louis Pizza på Adamstuen til å betale en bot på 250.000 kroner for bruk av ulovlig arbeidskraft.

Publisert

Seks av Borgarting lagmannsretts sju dommere mener Live Glesne Kjølstad som styreleder ved Louis Pizza ikke opptrådte grovt uaktsomt ved å ansette en flyktning uten arbeidstillatelse.

Likevel blir den lille pizzasjappa på Adamstuen ilagt en streng straff. Louis Pizza må betale 250.000 kroner i foretaksstraff, står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

— Det var en veldig overraskende dom, og jeg synes det verste med dette er at dersom en slik dom blir stående, kan det legitimere at alle som ser ut som utlendinger må sjekkes opp mot UDI før de ansettes, sier Live Glesne Kjølstad til VårtOslo.

— Dommen skremmer folk fra å hjelpe andre

— Vi anker straffen til Høyesterett, legger hun til.

— Men det er en skremmende bot. Det vil skremme folk fra å hjelpe andre. Det kan skremme folk fra å starte en bedrift. Så jeg mener at den treffer helt feil. Det kan også skremme folk fra å tørre å stå opp mot staten, sier Kjølstad.

Live Glesne Kjølstad er egentlig filmregissør og manusforfatter. Men åpnet Louis Pizza på Adamstuen i 2018 for å hjelpe den iranske flyktningen Sorab Abolfahti.

Live Glesne Kjølstad og Sorab Abolfahti i lokalene til Louis Pizza på Adamstuen.
Live Glesne Kjølstad og Sorab Abolfahti i lokalene til Louis Pizza på Adamstuen.

Sorab Abolfahti og Live Glesne Kjølstad var blitt kjent gjennom Abolfahtis søster, som også hadde fått hjelp fra Kjølstad. Men året etter at Louis Pizza åpnet ble Abolfahti kastet ut av Norge fordi han ikke hadde gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse.

Så ble Louis Pizza ilagt en bot på 25.000 kroner for bruk av ulovlig arbeidskraft. En bot styreleder i bedriften, Live Glesne Kjølstad, nektet å vedta. Hun mente å ha handlet i god tro, og at all dokumentasjon tydet på at Abolfahti hadde gyldig arbeidstillatelse.

— Jeg ville jo aldri startet et aksjeselskap og åpnet pizzeria dersom jeg var i tvil om at ikke alt var i orden, forklarte Kjølstad i Borgarting lagmannsrett.

Hadde norsk personnummer og skattekort

I Oslo tingrett ble hun trodd på alle punkter og frikjent. Glesne Kjølstad var overbevist om at Abolfahti hadde arbeidstillatelse.

Han viste henne norsk skattekort, norsk id-kort med norsk personnummer, norsk bankkort med egen, norsk digital bank-id. Abolfahti var registrert i norske myndigheters offentlige arbeidstakerregister.

I den ferske dommen fra lagmannsretten tas det ikke hensyn til at Abolfahti la frem gyldig, norsk skattekort. Heller ikke uttalelsene fra et ekspertvitnet fra Skattedirektoratet, som forklarte at skattekort frem til 2009 hadde opplysninger om arbeidstillatelse, er vektlagt.

— En absurd vurdering av lagmannsretten

I stedet mener et flertall av dommerne i Borgarting lagmannsrett at det er Sorab Abolfahti som i rollen som daglig leder har opptrådt grovt uaktsomt:

"Lagmannsretten har etter en skjønnsmessig helhetsvurdering av momentene ovenfor kommet til at foretaksstraff skal idømmes Louis Pizza AS. Det er særlig lagt vekt på at det er en forholdsvis langvarig overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a, at allmennpreventive grunner taler for at det utmåles foretaksstraff, at selskapet ikke hadde nødvendige rutiner for å avklare om de tilsatte hadde gyldig arbeidstillatelse samt at ingen andre som handlet på vegne av selskapet er ilagt noen reaksjon i anledning saken."

Advokat Brynjulf Risnes forsvarte Live Glesne Kjølstad og Louis Pizza i både tingretten og lagmannsretten. Han reagerer på argumentasjonen i den ferske dommen fra Borgarting.

— Det er en absurd vurdering fra lagmannsretten. Fordi handlingen er jo opprinnelig selve ansettelsen av Sourab Abolfahti, sier Risnes til VårtOslo.

Med det sikter advokaten til at Live Glesne Kjølstad sjekket at Abolfahti hadde norsk skattekort utstedt av norske myndigheter. I tillegg var han oppført i norske myndigheters arbeidstaker- og arbeidsgiverregister. Begge deler sjekket Kjølstad før hun ansatte Abolfahti som daglig leder.

Legger ikke vekt på skattekortet

Men Borgarting lagmannsrett mener i dommen at skattekortet Abolfahti fikk ikke er av vesentlig betydning:

"Abolfathi har forklart at han har hatt flere arbeidsgivere i Norge etter at han mottok endelig avslag på sin asylsøknad samt at han har fått utskrevet skattekort fra Skatteetaten. Selv om disse forhold isolert sett kan gi inntrykk av at han hadde lov til å arbeid, kan ikke lagmannsretten se at dette rokker ved vurderingen av at han har opptrådt grovt uaktsomt når han har vært av den oppfatningen at han lovlig kunne arbeide i Norge og at selskapet kunne gjøre bruk av hans arbeidskraft."

— Skattekortet er jo selve poenget her. Og det har altså lagmannsretten ikke vurdert i særlig grad, sier advokat Brynjulf Risnes (til v.) sammen med Live Glesne Kjølstad i Borgarting lagmannsrett.
— Skattekortet er jo selve poenget her. Og det har altså lagmannsretten ikke vurdert i særlig grad, sier advokat Brynjulf Risnes (til v.) sammen med Live Glesne Kjølstad i Borgarting lagmannsrett.

Advokat Brynjulf Risnes reagerer på at lagmannsretten mener Louis Pizza skal straffes fordi Sorab Abolfahti ble ansatt som daglig leder.

— Abolfahti kan jo vanskelig representerer selskapet før han selv ble ansatt. Dette mente jo aktor i tingretten. Der fikk han ikke medhold. Men dette har lagmannsretten lagt vekt på. Men poenget må jo være at det er ansettelsen som er selve handlingen som må vurderes, mener Risnes.

— Det at Abolfahti viste frem skattekort er ikke tillagt vesentlig vekt i lagmannsrettens dom. Hva mener du om det?

— Skattekortet er jo selve poenget her. Og det har altså lagmannsretten ikke vurdert i særlig grad, sier Risnes.

Retten uenig i at Kjølstad var grovt uaktsom

Aktor Hans Petter Pedersen Skurdal var i sin prosedyre i lagmannsretten opptatt av at et skattekort ikke er bevis eller dokumentasjon på at en person har gyldig arbeidstillatelse i Norge. Han mente Louis Pizza og Live Glesne Kjølstad skulle sjekket grundigere med UDI hvorvidt arbeidstillatelsen var i orden.

— Det handler ikke om hvordan Kjølstad som privatperson burde handlet, men hvordan hun som styreleder burde handlet. Jeg er av den oppfatning at man må stille strengere krav overfor en styreleder i en næringsvirksomhet enn overfor en privatperson, sa Skurdal i sin prosedyre.

— Hvis man ansetter en lege burde man jo undersøke at den personen har legeutdanning, mente politiadvokaten i retten.

Nå gir ikke lagmannsretten aktor Hans Petter Skurdal Pedersen medhold i at Kjølstad har opptrådt grovt uaktsomt. Selv om retten idømmer en foretaksstraff i form av en bot på 250.000 kroner for bruk av ulovlig arbeidskraft.

— Gode sjanser for anke til Høyesterett

Loven om foretaksstraff ble endret i 2007, og er omstridt blant jurister. Endringen i loven gjorde at en bedrift kan ilegges høye bøter uten at noen enkeltpersoner har gjort noe straffbart.

— Etter mitt syn innfører lagmannsretten en mye videre forståelse av foretaksstraff enn det som var tilsiktet. Dette er jo omstridt en omstridt lov fra før av. Man fikk inn i formuleringen om at det ikke er avhengig av at noen enkeltperson skal ha utvist subjektiv skyld, sier advokat Brynjulf Risnes.

— Live Glesne Kjølstad sier hun vil anke til Høyesterett. Hva er det da som ankes?

— Jeg tror det er gode sjanser for at Høyesterett vil se på saken. Det var en veldig god og grundig dom fra tingrette, der Louis Pizza og Live Glesne Kjølstad ble frikjent. Men dette nybrottsarbeidet som lagmannsretten nå gjør i forhold til foretaksstraff er ikke akseptabelt, sier Brynjulf Rinses.

Folk vil hjelpe til med å betale bot

Iløpet av det siste året, siden politiet først ila Louis Pizza en bot på 25.000 kroner, har Live Glesne Kjølstad opplevd enorm støtte. Folk har engasjert seg på sosiale medier, og hun fortalte sin historie i NRKs Sommer i P2.

— At en liten bedrift med så få ansatte straffes så hardt økonomisk med en bot på 250.000 kroner er skremmende med tanke på den opprinnelige boten. Jeg synes det er vanskelig å forstå tankegangen bak en så høy bot.

Selv om boten nå er ti ganger så høy som det politiet opprinnelig ila Louis Pizza, mener Kjølstad at Louis Pizza likevel skal klare seg.

— Jeg synes det er vanskelig å forstå tankegangen bak en så høy bot. Louis Pizza skal nok klare seg. Vi har fått så mange støtteerklæringer og det er så mange som har sagt de vil være med på å betale en så høy bot.

Powered by Labrador CMS