DEBATT

Hvordan skal dette kuttet vil bidra til å heve kvaliteten og bevare tilbudet for samiske barn i Oslo?, spør skribentene.
Hvordan skal dette kuttet vil bidra til å heve kvaliteten og bevare tilbudet for samiske barn i Oslo?, spør skribentene.

– Samisk barnehage trues igjen av budsjettkutt. La barnehagen overleve

Administrasjonen i bydel Grünerløkka forsøker på nytt å avvikle samisk barnehage, kun to år etter forrige forsøk.

Publisert

I 2019 foreslo bydel Grünerløkka å fjerne lederstillingen i Samisk barnehage. Da, som nå, ble forslaget fremmet av bydelsdirektøren i bydelen.

Sist ble det foreslåtte budsjettkuttet heldigvis stoppet av foreldregruppa i samarbeid med Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sametinget, sentrale politikere i bystyret og bydelsutvalget. Media var også engasjerte, og det var dekning både lokalt og nasjonalt.

Forslaget ble nedstemt med bred tverrpolitisk enighet, et tydelig politisk signal fra de folkevalgte.

Vi er overrasket

Foreldre og ansatte i Samisk barnehage er derfor svært overrasket over at dette forslaget nå dukker opp på nytt. Samisk foreldrenettverk i Oslo og Omegn reagerer også på forslaget og gir sin fulle støtte til barnehagen.

Vi håper og tror at bydelsutvalgets folkevalgte også denne gangen setter foten ned.

På grunn av rivningen av gamle Tøyenbadet rett ved siden av, har det vært en vanskelig tid for barnehagen. Den har vært relokalisert til midlertidige lokaler på Etterstad.

Men før sommeren kom barna tilbake til sine kjente og gode omgivelser på toppen av Tøyen parken. Gjensynsgleden var stor, men med det foreslåtte budsjettkuttet kan gleden vise seg å være kortvarig.

En unik barnehage

Skal samisk barnehage forsvinne etter 35 år?

Samisk barnehage er unik. Den ble stiftet i 1986 og bærer navnet Cizáš (spurven). Det er den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet, det er et tilbud til alle barn og unge med samisk bakgrunn i Oslo.

Samisk barnehage deler bygg med Bellevue Gård barnehage, en vanlig norsk barnehage. Samisk barnehage drives helt selvstendig og har egne inne- og uteområder som er adskilt fra Bellevue Gård. Samisk barnehage har en egen samisk leder i 60 prosent stilling, for å sikre at samisk språk og kultur ivaretas i det pedagogiske opplegget.

Lederen for samisk barnehage er underordnet lederen på Bellevue gård, selv om Samisk barnehage drives helt på egenhånd. Barnehagen eies og driftes av Oslo kommune via Bydel Grünerløkka, men får også fast støtte av Sametinget.

Ville spare penger

For to år siden var hovedargumentet til bydelsdirektøren å spare penger ved å kutte lederstillingen ved Samisk barnehage. Arbeidet ble foreslått overført til lederen for Bellevue Gård.

Lederen i den samiske barnehagen innehar en særskilt kompetanse og rolle. Personen er administrator, prosjektleder, pådriver og ressursperson innen samisk språk og kulturformidling. En samisk leder er svært viktig for det pedagogiske utviklingsarbeidet i barnehagen.

Det betyr at barnehagen vil stå uten en leder med samisk spesialkompetanse og bli en avdeling av Bellevue barnehage. Slik vil Samisk barnehage i praksis slutte å eksistere og tilbudet til samiske barn i Oslo bygges ned.

Dette kuttforslaget er et stort tilbakeskritt i arbeidet med samiske barns rettigheter.

Bryter med norsk-samisk samarbeid

Det er også direkte i strid med samarbeidserklæringen mellom Oslo kommune og Sametinget, punkt 7, hvor Oslo kommune forplikter seg til å videreutvikle barnehagetilbudet til barn med samisk bakgrunn. Det innebærer at det må være samiskspråklige pedagoger i barnehagen.

Et kutt av lederstillingen i barnehagen vil få flere negative konsekvenser:

  • Oslo avvikler samisk barnehage og plasserer restene av den inn i en ordinær norsk barnehage i form av to samiske avdelinger.
  • Samiske barn i Oslo blir rammet og vil få et dårligere språk og kulturtilbud.
  • Det vansker rekrutteringen av personell med samisk kompetanse til barnehagen.
  • Et dårligere barnehagetilbud kan føre til at foreldre med samisk bakgrunn velger å ikke innrullere barna i Den samiske barnehagen.

Samisk kompetanse må verdsettes og belønnes

Andre steder i landet honoreres kompetanse innen samisk språk og kultur.

Tromsø Kommune er en foregangskommune i så henseende. Kommunen satser ekstra på samiske ansatte i samiske barnehager. I samiske barnehager i Tromsø blir ansatte honorert med et ekstra språktillegg. Dette viser at Tromsø kommune verdsetter og ivaretar den samiske spesialkompetansen som samisk barnehagepersonell besitter.

Som foresatte i samisk barnehage opplever vi at administrasjonen i bydel Grünerløkka har vært lite lydhøre for behovene til Samisk barnehage og utfordringene den står i.

Man kan få inntrykk av at det arbeides systematisk med å forsøke å bygge ned det samiske tilbudet i bydelen, da barnehagen trues med kutt i lederstillinger annethvert år.

Det var ingen gode argumenter for budsjettkuttet i 2019, utenom at bydelen ønsker å spare penger. Vi kan ikke se at det er kommet noen nye argumenter nå til å kutte lederstillingen i 2022.

Det er de samiske barna som rammes

Foreldrene etterlyser derfor en meget god begrunnelse for hvorfor man mener at det nå er fornuftig å kutte i nøkkelstillinger i samisk barnehage?

Hvordan skal dette kuttet vil bidra til å heve kvaliteten og bevare tilbudet for samiske barn i Oslo?

Vi krever at lederstillingen i Samisk barnehage bevares og at Sør-Norges eneste samiske barnehage får en fremtid som en selvstendig barnehage!

Powered by Labrador CMS