Biler som kjøpes i dag, vil fremdeles være på veiene når nullutslippsmålet skal innfris i 2030. Foto: Mariordo / Wikipedia
Biler som kjøpes i dag, vil fremdeles være på veiene når nullutslippsmålet skal innfris i 2030. Foto: Mariordo / Wikipedia

– Skal Oslo nå klimamålene, må alle biler være elbiler. Lan Marie Berg må gjøre langt mer enn bare å stole på Siv Jensen

Elbilpolitikken som skal overbevise 85 prosent av bilistene i Oslo om å bytte til elbil før 2030, må legges av byrådet nå.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo har en ambisjon om at alle person- og varebiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Det er bare ett tiår til, og i dag er elbilandelen i bilparken bare 15,7 prosent. Oslo ligger på en mindre imponerende 11. plass av norske kommuners elbilandel av den totale bilparken.

Det bør bekymre et byråd som er helt avhengig av elbiler for å nå klimamålene sine. Biler som kjøpes i dag, vil fremdeles være på veiene når målet skal innfris.

Fratar elbiler fordelene

Tross ambisiøse mål har dessuten byrådet de siste årene svekket elbilfordelene, for eksempel med å være med på å innføre bompengebetaling. Byrådet har også sendt signaler om å frata elbiler fordelen med gratis parkering. Denne utviklingen kan ikke fortsette om målene skal nås.

Det er staten og finansminister Siv Jensen som rår over kjøpsavgiftene på bil. Men også Oslo rår over virkningsfull politikk, og aller viktigst er rabatten i bomringen. Her er våre tre forslag til hovedsatsninger i elbilpolitikken for byen.

1. Gratis bomring for elbil

For det første bør man vente med å innføre 50 prosent betaling i bommene for elbiler før elbilene i gjennomsnitt utgjør halvparten av passeringene i bomringene. Elvarebiler bør ha fritak helt fram til de utgjør 25 prosent av varebilpasseringene.

Bompengerabatt er ikke først og fremst en fordel for de som er elbilister i dag, men et virkemiddel for å overbevise flere til å bytte. I vår spørreundersøkelse Elbilisten 2019 svarer 62 prosent at gratis eller rabattert bompassering er en av hovedårsakene til at de byttet til elbil.

2. Storutbygging av ladebokser

For det andre må man gjennomføre en storstilt og strategisk utbygging av ladeinfrastruktur tilpasset de forskjellige bydelenes behov. Det trengs minst 1000 nye offentlig tilgjengelige ladepunkter i året frem mot 2030. Samtidig bør man fjerne 3-timersregelen på ladepunkt på gateplan slik at beboere uten egen parkering kan lade bilen sin på en fornuftig måte.

I Oslo oppgir hele 74 prosent av respondentene i Elbilisten i 2019 at de har opplevd hurtigladekø, av og til eller oftere. Dette er en ti prosentpoengs økning fra 2018. Mange av Oslos beboere har ikke mulighet til egen ladeboks på veggen og er avhengig av et godt offentlig tilgjengelig ladetilbud før det oppleves som trygt å bytte til elbil.

3. Kommunale elbiler

For det tredje må kommunen ferdigstille elektrifiseringen av kommunens egen bilflåte i denne bystyreperioden, stille krav om nullutslipp i alle anbud og offentlige innkjøp og snarest innføre krav om nullutslipp i taxiløyver.

Oslo kommune oppgir selv at bare 59 prosent av egen bilflåte er elektrisk. Som en stor aktør innen offentlige anskaffelser, og som et utstillingsvindu for elbilpolitikk både i Norge og i verden, vil et slikt tiltak i egne rekker bety mye både faktisk og symbolsk.

Elbilpolitikken som skal overbevise de resterende 85 prosentene i Oslo om å bytte til elbil før 2030 må legges av byrådet nå.