På våren er fuglene spesielt utsatte. Her er måltrostmor og -far i gang med matingen. Foto: Pixnio
På våren er fuglene spesielt utsatte. Her er måltrostmor og -far i gang med matingen. Foto: Pixnio

– Stans nedhoggingen av fuglenes hjem på Holmlia

I år som i fjor hogges det i bydel Søndre Nordstrand i hekkesesongen. Har vi glemt at trærne er fuglenes fødestuer og at hekketiden er nå?

Publisert

I fjor kunne vi flere steder se forvirrede fugler fly rundt nedhogde trær. Nå observeres igjen hogst av store trær på Holmlia.

Tap av artsmangfold er en like stor trussel mot menneskelig overlevelse som klimatrusselen. Med mindre liv blir det ikke bare mindre trivelig på jorda. De livsviktige økosystemene blir også mer sårbare. Derfor må trusselen mot det biologiske mangfoldet tas på like stort alvor som klimakrisen.

Hekkesesongen er kort. De aller fleste fuglene hekker en gang mellom mars og juni. Trærne er lettest å hogge vinterstid fordi de ikke har sevje da og er lettere. Derfor er det vanskelig å forstå at det likevel hogges et stort antall trær i hekkesesongen.

Fugler i sterk tilbakegang

Trefellingen er alvorlig, ikke bare grunnet artene som utsettes for dette, men også fordi fuglene er i sterk tilbakegang. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nær truet og står på den norske rødlisten.

Ifølge Norsk ornitologisk forening er omkring 22 prosent av Norges hekkende fugler i tilbakegang. På 30 år har hele 421 millioner fugler forsvunnet i Europa. Hovedårsaken er tap av leveområder. Søndre Nordstrand er den grønneste bydelen i Oslo. Ved Ljanselva er det registrert rundt 70 ulike arter av hekkende fugler. Det betyr at vi har et spesielt ansvar nettopp i denne bydelen.

Hogsten kan være ulovlig

Naturmangfoldlovens paragraf 15 beskytter både egg og fugleunger. Av denne paragrafen går det frem at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi, skal unngås. Det er derfor vanskelig å forstå lovligheten ved trefelling i vårmånedene. Det er også et paradoks at det er forbudt å skyte trostunger, mens det å hugge ned et tre med reder i, går upåaktet hen.

Det er en rekke fuglearter som begynner hekkingen tidlig på våren og som derfor er godt i gang med hekkingen nå i slutten av mars måned. Territoriesangen starter gjerne tidlig i mars. Grønnfink er et eksempel på en tidlig hekkende art som kan ha mistet reder fra de nedhugde trærne.

Stopp trefellingen

Også ekorn, som det finnes mange av i Søndre Nordstrand, kan også ha små unger i trærne. De ender lett opp i flisekutteren når trærne hogges.

Det er viktig at vi får en slutt på unødig tap av fugler når vi vet at fuglebestanden de siste årene har vært i sterk tilbakegang. Oslo MDG har en nullvisjon for tap av biologisk mangfold i vårt nye valgprogram. Vi i MDG Søndre Nordstrand vil gjøre det vi kan for å få slutt på trefellingen i hekkesesongen i Oslo.

Powered by Labrador CMS