DEBATT

Bjørg Sandkjær i Oslo Sp holder appell til demonstrantene utenfor Ullevål Sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.
Bjørg Sandkjær i Oslo Sp holder appell til demonstrantene utenfor Ullevål Sykehus mot planene for nye sykehus i Oslo.

Uvanlig sterke ord fra Oslos bydeler: Bevar Ullevål – ikke bygg massivt på Gaustad. Sett fart på bygging av Aker lokalsykehus

Oslos 15 bydelsutvalg og den sentrale byrådsavdelingen med ansvar for helse har uttalt seg om planene for nye sykehus på tomtene på Gaustad og Aker. Alle er kritiske til planene.

Publisert

Både Oslo bystyre, planleggere, økonomer og fagforeningene ved Oslo Universitetssykehus er redde for at de nye sykehusene ikke vil ha nok kapasitet til Oslos voksende og aldrende befolkning.

I tidligere planer opererte Helse Sør-Øst med at flere titusen liggedøgn skulle skyves fra sykehus til kommunen. Konkrete tall er siden tatt ut av helseforetakets plandokumenter, men Helse Sør-Øst sier fortsatt selv at Oslo vil mangle et helt lokalsykehus i 2035 hvis deres egne planer om nedlegging av Ullevål blir gjennomført.

Klar tale

I brevet som fulgte med reguleringsplanene ut på høringen har plan- og bygningsetaten noen spørsmål. Blant annet om de nye Oslo-sykehusene vil gi nok kapasitet. I sitt svar peker byrådsavdelingen for helse på forventningene om at Oslo vil få flere folk og blant dem flere eldre med mer sammensatte helseproblemer.

Byrådsavdelingen konkluderer med en klar bekymring: «Oslo kommune er bekymret for at Helse Sør-Øst undervurderer kapasitetsbehovet spesielt for lokalsykehusfunksjonen i Oslo. Dette kan medføre risiko for kommunen og innbyggerne både når det gjelder kapasitet, overføring av oppgaver og kostnader.» På byråkratspråk er dette svært klar tale.

Et stort og irreversibelt feilgrep

De aller fleste av de 15 bydelene som har svart tar opp den samme bekymringen: Hvis vi deler Ullevål i to og legger deler av tjenestene til Gaustad og den andre delen til Aker, får vi da de tjenestene vi trenger?

Svarene uttrykker stor skepsis og usikkerhet til om Oslo får nok sykehuskapasitet uten Ullevål. Bydel Nordstrand åpner for eksempel sitt høringssvar med følgende: «Bydelsutvalget på Nordstrand mener at det vil være et stort og irreversibelt feilgrep å avvikle Ullevål som sykehusområde og vil be om at Oslo opprettholder gjeldende regulering av området, og motsetter seg salg til andre formål.»

Negative virkninger

Bydelene der sykehustomtene ligger er også svært tydelige.

Bydelsutvalget i Nordre Aker, der Gaustad ligger, skriver i innledningen til vedtak: «Bydelen er enig i behovet for etablering av nye sykehus (…). Bydelen konkluderer imidlertid med at planområdet på Gaustad er uegnet for den sykehusetableringen som er foreslått.»

De peker på negative virkninger av de planlagte sykehus-blokkene på grøntområder, landskap, kulturmiljø og støy. Videre: «Bydel Nordre Aker ser imidlertid at Ullevål har mange av de kvalitetene som Gaustad mangler, uten å komme i konflikt med blant annet verne- og friluftsinteresser.»

Svært skeptisk

Bydel Bjerke, som huser Aker, er like skeptisk. Der kritiserer også bydelen planene om å legge ned psykiatrien på Gaustad, og samle psykiatritilbudet i nye blokker langs Ring 3, på tomt som må kjøpes tilbake om det skal bygges sykehus der.

Bjerke skriver: «Bydelsutvalget er svært skeptisk til flytting av psykiatrien fra gamle Gaustad til den sørlige delen av Aker-tomta ut mot ring 3. Dette betyr at et fredelig og naturnært område byttes ut med et svært støy-, og støvutsatt område uten egentlige naturverdier.»

Aker sykehus må gjenreises

Bydelene er generelt enige om at det er behov for et stort nytt lokalsykehus i Oslo og at dette løses gjennom at Aker sykehus gjenoppstår som lokalsykehus for hele Groruddalen. I dag sogner innbyggerne i Groruddals-bydelene Alna, Grorud og Stovner til overfylte Ahus.

Groruddals-bydelene er kritiske til at bare Alna bydel er foreslått overført til Aker i første byggetrinn. Grorud og Stovner skal først overføres til Aker etter at andre byggetrinn er fullført. Når dette blir er høyst usikkert ettersom andre byggetrinn vedtas og finansieres når første trinn er ferdig.

Bydelsutvalget Grorud åpner sitt høringssvar med: «Aker sykehus må gjenreises som lokalsykehus Groruddalen og stå klar til å ta imot pasientene fra de fire Groruddalsbydelene etter første etappe av utbyggingen.»

En klar frykt

Til syvende og sist er det bystyret som vedtar regulering av sykehustomtene. For Senterpartiet veier alltid bydelenes innspill tungt. At alle 15 bydeler har uttalt seg om sykehusplanene viser det sterke engasjementet for sykehustjenestene Oslo skal ha i fremtiden.

Frykten for at disse planene ikke skal gi Oslo-folk tilstrekkelig sykehuskapasitet er tydelig og artikulert. Kritikken mot nedleggelsen av Ullevål og salg av dyrebar sykehustomt er sterk og klar. Det samme er ønsket om at Aker skal gjenoppstå som lokalsykehus for hele Groruddalen så snart som mulig.

Ikke bygge massivt på Gaustad

Nå skal plan- og bygningsetaten behandle innspill og legge frem et forslag for byråd og bystyre.

Senterpartiet forventer at den tydelige beskjeden fra Oslos lokale folkevalgte blir tatt til følge: Ikke bygge massivt på Gaustad, ikke legge psykiatribygg og massive nye bygg på Aker – og, når den tid kommer, bevare Ullevåltomta til sykehus.

Powered by Labrador CMS