DEBATT

Lovendring som trådte i kraft 1. november åpner for selskaper som Uber i Norge.
Lovendring som trådte i kraft 1. november åpner for selskaper som Uber i Norge.

- Deregulering revitaliserer drosjenæringen

— Det er en gledens dag når den nye drosjeloven trer i kraft. Et halvt århundre med konservativ og rigid reguleringer er over. Nå kan alle sjåfører få sitt eget løyve.

Publisert

Man slipper nå å kjøre på husmannskontrakt for løyveadelen. Sjåførene kan levere drosjetjenester på tvers av fylkesgrensene. De har lov å drive med drosjenæring på deltid. De kan velge om man vil være tilknyttet en sammenslutning (sentral) eller la være. Dette er jo en selvfølge i de fleste bransjer. Men så langt ikke i drosjenæringen.

Norges Taxiforbund har lenge hevdet at flere sjåfører (løyver) vil gi lavere inntekter og ødelegge sjåføryrket. Dette er galt. Med liberaliseringen vil aktørene måtte sette prisene ned fra dagens absurde nivå, og folk vil begynne å ta drosje igjen. Med lavere priser vil det bli mindre fortjeneste per tur, men man vil få flere turer; Ingen er tjent med at drosjene står på tomgang store deler av dagen.

— Drosjer gjenoppfinnes som transportmiddel

Med mer fleksibilitet blant sjåførene vil tilbudet hele tiden tilpasses etterspørselen. Er det lite å gjøre vil noen av sjåførene slå av appen (eller lampen). Når alle sjåførene som er på faktisk kjører, kan de produsere tjenester og velferd til svært mange til en lav pris, og likevel tjene på det.

Drosje har nå på grunn av monopolprisingen opphørt å eksistere som transportalternativ for folk som betaler selv. Med den nye liberaliseringen og nye aktører vil drosje gjenoppfinnes som transportmiddel. Et fungerende drosjemarked, vil sammen med sykkel, kollektivtrafikk og bildelingsordning være et svært slagkraftig alternativ til privatbilisme. Dereguleringen er således et miljøprosjekt.

— Åpner for moderne teknologi og driftsformer

Den nye, fleksible appbaserte drosjetjenesten gir jobb og inntektsmuligheter for studenter, kunstnere, folk med skiftarbeid eller løse timer, selvstendige som har perioder med mindre aktivitet og pensjonister. For skilte mennesker som vil tjene litt penger de helgene de ikke har ungene. For innvandrere som ønsker en meningsfull integreringsarena.

Den nye loven som trådte i kraft 1. november vil gi et etterlengtet løft for næringen og åpne for bruk av moderne teknologi og organisasjonsformer. Norges Ridesharingforbund er glad for at medlemmene nå får lov til å drive verdiskapning til glede for forbrukerne, miljøet og samfunnet.