— På Ullevål er det 110 000 kvadratmeter med brukbare bygg som er av nyere kvalitet og øvrige investeringer kan spres over tid.
— På Ullevål er det 110 000 kvadratmeter med brukbare bygg som er av nyere kvalitet og øvrige investeringer kan spres over tid.

Leder for LO i Oslo: Utred Ullevål-alternativet og behold Gaustad som psykiatrisk sykehus

— Tomtene der Aker og Gaustad skal utvikles er fremdeles for små og trange. Ullevål er en stor og lettere påbyggbar bygningsmasse, skriver Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo.

Publisert

I tett samarbeid med fagforeningene og brukerorganisasjonene som uroer seg over svekket offentlig velferd, er vi opptatt av å sikre et godt helsevesen. Sykehus er livsviktig beredskap, med kunnskapsintensive arbeidsplasser. Oslo er landets mest klassedelte by. Vi må planlegge for å minske økonomisk ulikhet, utrygghet og polarisering.

— Endrede forutsetninger

Mange forutsetninger fra vedtak fattet i foretaksmøtet for Helse Sør-øst 24. juni 2016 er endret fram til denne siste høringen i juli 2022 i planene for Gaustad og Aker. Forutsetningene for målbildet som lå til grunn for vedtak i Stortinget om innvilget lån i statsbudsjettet for 2020 er endret.

Fagpersonene ved sykehusene våre har erfaring med det kompliserte samspillet i sykehus og har advart oss fra starten og hele veien. Sykehussakene har medført folkerike demonstrasjoner, debatter i åpne møter og ikke minst i mediene. Lokale og sentrale tillitsvalgte, borgere og lokale politikere har ment at utredninger og planer ikke er grundige nok og at medbestemmelse, medvirkning og lokaldemokratiet er overkjørt.

— Bygg på det vi har fra før

Virkningene av pandemi og krig i Europa har påvirket samfunnet sterkt. Ikke minst er kostnadene forbundet med bygging av infrastruktur skutt i været fra da reguleringsplaner ble fremmet.

Vi ser at stortingspolitikerne det siste året har endret på Regjeringskvartalet. Stortinget har i behandling av Nasjonal transportplan tar inn over seg at gigantisk bygging av motorveier er over.

Det er naturlig å se om sykehusene kan gjøres smartere og rimeligere, og bygge på det vi har fra før.

— Utred Ullevål-alternativet

Alle faggrupper, byplanleggere, bystyret og byrådet har vært for Ullevål. Mange er enige om at sakene ikke er utredet nok. Behovet for å ta vare på og gjenbruke allerede eksisterende bygninger og arealer er også viktig i et miljøperspektiv.

Tomtene der Aker og Gaustad skal utvikles er fremdeles for små og trange til å romme alle funksjonene som trengs. Tomtevalgene medfører begge svært høy utnyttelse av tomtene, og ingen muligheter for utvidelser senere. I motsetning til dette finnes Ullevål, som i tillegg til en stor andel bygninger reist i nyere tid har arealer å vokse på som vil sikre kapasitet, pasientsikkerhet og behandlingskvalitet.

Ullevål er en stor og lettere påbyggbar bygningsmasse. Hovedargumentene er at det allerede finnes en større samlet behandlingskapasitet, at det er mulig å bygge ut litt om gangen uten langvarig innskrenkning i driften, at infrastrukturen er designet for å gi bedre beskyttelse ved pandemi og i krigssituasjon og at området er bedre tilrettelagt for fremtidige utbygginger. På Ullevål er det 110.000 kvadratmeter med brukbare bygg som er av nyere kvalitet og øvrige investeringer kan spres over tid.

Rapporten «Parkalternativet»

Rapporten «Parkalternativet» påpeker at Aker-Ullevål-alternativet gir kapasitet til å betjene cirka 130.000 flere innbyggere enn Aker-Gaustad-alternativet. Dette samsvarer med prognoser fra SSB om befolkningsvekst i de områdene Aker skal betjene.

Økonomien i et prosjekt som videreutvikler Ullevål-tomta og Aker sykehus vil i tillegg til å gi langt høyere kapasitet på kort og lang sikt, ifølge Kommunekonsult i 2021, være 20 milliarder kroner rimeligere. Og det er før de stigende prisene for byggeprosjekt som har inntrådt det siste året.

Oppretthold Gaustad som psykiatrisk sykehus

Fagforeningene, hele psykiatriseksjonen ved OUS samt brukerorganisasjoner har over tid uttrykt sterk bekymring for planen om å samle all psykiatri på Aker. Helseområdet for psykisk helse og avhengighetsbehandling er klart voksende, og behovet forsterkes av pandemi og kriger. Det er økende behov for tvunget psykisk helsevern.

Psykiatritilbudet på Gaustad planlegges uten døgnavdeling og uten adgang til rask psykiatrisk vurdering på kveld, natt og helg. Stortinget vedtok nylig at nedbygging av sengeplasser innen psykisk helse skal stanses, så kanskje en kan starte her? Det psykiatriske sykehuset på Gaustad kan heller bevares og videreutvikles for langtidspsykiatri. Fagmiljøer uttrykker uro over at disse tilbud skal forsøkes erstattes av trangere arealer i rød støysone på Aker.

Sykehus er velferd og samfunnsstruktur

Helseminister Kjerkol sier i Dagens Næringsliv 14. mars: «det private helsemarkedet bekymrer meg.» Kjerkol sier også at hun vil nedsette ekspertutvalg om barne- og ungdomspsykiatri og ber de regionale helseforetakene lage en overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien. Det er bra.

Erfaringene med Helse Sør-Østs siste sykehusprosjekter viser at sykehusene bygges med alt for lite areal. Dette svekker effektiviteten og medfører at sykehusene ikke klarer å ivareta oppgavene som forutsatt. Demokratiet og de offentlige helsetjenestene blir svekket og kommersielle vil få bedre rom. Klassedelingen og ulikheten vil øke, noe som igjen svekker folkehelsen.

Prøv en gang til

  • Mye taler for at foreliggende planer og «målbilde» er utilstrekkelig. Vi står i en helt ny pandemisituasjon, krig og en befolkning med økende behov for helsevern, i offentlig regi.
  • Aker kan starte opp arbeidet med å bli sykehus for alle Groruddalsbydelene, uavhengig av om Gaustad starter nå og uavhengig av den nødvendige utredning av Ullevål-Aker-alternativet. Et stabilt sykehustilbud for Groruddalens befolkning medfører behov for et utvidet tilbud. Planene for nye Aker må endres for å bedre imøtekomme dette behovet.
  • Gaustad sykehus må opprettholdes som psykiatrisk sykehus.

— Må sikre faglig skjønn, ledelsen og kultur

Etter regjeringsskiftet i fjor høst kom Hurdalserklæringen med vedtak om vilje til å endre og styrke sykehusstrukturen, sikre demokratisk forankring i styring av sykehusene, redusere markedstenkningen og sikre faglig skjønn, ledelse og kultur samt redusere mål - og resultatstyring og fjerne unødvendig rapportering i helsesektoren sammen med partene i arbeidslivet. Medbestemmelse og tillit holdes også hyppig fram som virkemidler i å utvikle offentlig sektor.

Vi velger å se optimistisk fram til at staten tar på alvor og vektlegger de mange grundige faglige innspill i høringen og samfunnsdebatten om tema som er så viktige for både oss som lever i Oslo, men også store deler av landets befolkning. Det er ikke for sent å snu!

Powered by Labrador CMS