DEBATT

I midten av illustrasjonen kan du se hvordan nye Oslo Spektrum etter utbyggernes ønske bør se ut. Til høyre er det planlagte bygget Oslosolar
I midten av illustrasjonen kan du se hvordan nye Oslo Spektrum etter utbyggernes ønske bør se ut. Til høyre er det planlagte bygget Oslosolar

– Vi sier ja til utvikling av Oslo Spektrum på en måte som ivaretar Vaterland og nabolagets behov

Når en utbygger får lov til bygge i et så attraktivt område som ved Oslo Spektrum, må vi som lokalpolitikere sørge for at prosjektet gir varige, positive forbedringer for området og nærmiljøet.

Publisert

Det er i høyden det skjer i Gamle Oslo-politikken om dagen. Nå har MDG forklart hvorfor de vil at det nye påbygget på Oslo Spektrum bør bli høyest mulig, mens Rødt har forklart hvorfor de ser rødt på alt over 42 meter. Så da er det vel på tide at vi i Ap og SV forklarer hvorfor vi fremmet forslaget som til slutt fikk flertall i bydelsutvalget?

Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo behandlet 17. august reguleringssaken om utviklingen av Oslo Spektrum til et kongress- og konsertanlegg av internasjonalt format. Vi i Arbeiderpartiet og SV fikk flertall for å si nei til et 117 meters høyhus og for å støtte plan- og bygningsetatens alternative planforslag.

For lite strenge

Det tillater et slankere påbygg på Spektrum på inntil 90 meter fra bakkenivå, sju etasjer lavere enn utbyggers eget ønske. I komiteen var det kun Miljøpartiet og Frp i Gamle Oslo som stemte for utbygger sitt forslag, som vil innebære et høyhus på 117 til 120 meter.

Rødt derimot mener vi har vært for lite strenge og mener vi burde gå for en løsning som i praksis vil bety at det ikke blir noe av prosjektet i det hele tatt.

Men diskusjonen om byggehøyder blir lett veldig enten-eller, noe vi mener er synd.

Skyggevirkningen på Vaterland

Høyder er noe som må vurderes med utgangspunkt i hvert enkelt område og hvert enkelt prosjekt. I forrige periode gikk for eksempel et enstemmig bydelsutvalg imot forslaget om å utvide Oslo Plaza. Dette bygget vil komme til å stå som en mur som virkelig vil skyggelegge Vaterlandsparken.

Men til forskjell fra Plaza-bygget, så faller skyggene fra det foreslåtte høyhuset på Spektrum i hovedsak på Spektrums eget tak. Skyggediagrammene som er laget for prosjektet viser at det vil være svært liten skyggevirkning på Vaterlandsparken ved et bygg på 90 meter. Skyggevirkningen vil, ifølge det samme skyggediagrammet, være noe sterkere ved 117 meter.

Vi er enige med plan- og bygningsetaten om at det er ønskelig med en nedtrapping av byggehøydene mot byen i øst og at ulike høyder på byggene rundt Oslo S vil gi et mindre monotont og massivt uttrykk. Det er et selvstendig poeng for oss.

Høyest mulig for klimaets skyld?

MDG i Gamle Oslo argumenterer for størst mulig volum og byggehøyder som nødvendig klimapolitikk. Men er det faktisk sånn at jo høyere, jo mer klimavennlig?

Dersom man tar utgangspunkt i en livsløpsanalyse, som ikke bare forholder seg til energiforbruk i løpet av et byggs levetid, men også klimagassutslipp knyttet til fremstillingen av byggematerialer og bygge- og anleggsvirksomheten som må til, så øker gjerne klima-avtrykket til et bygg betydelig jo høyere og jo større volum vi bygger.

Derfor mener vi at argumentasjonen til MDG i Gamle Oslo for å bygge høyest mulig i klimasakens navn, er litt for lettvint. Samtidig merker vi oss med interesse at for eksempel MDG i nabobydelen St. hanshaugen ikke har samme syn som sine partifeller her hos oss.

Men man kan ikke kun diskutere høyden i et så stort byggeprosjekt.

Fellesskapet interesser er viktigst

Når en utbygger eventuelt skal få lov til bygge i et så attraktivt område som i tilfellet Oslo Spektrum, mener vi vår jobb som lokalpolitikere først og fremst er å kjempe for fellesskapets interesser og sørge for at prosjektet også bidrar til varige, positive forbedringer for området og nærmiljøet rundt. Vi stiller derfor tre krav til utbygger.

Krav 1: Barrierer mellom Sonja Henies plass og Vaterlandsparken må fjernes

Vi mener det må være et krav at den private gangbroen mellom Oslo Plaza og Spektrum rives permanent og at nivåmessige forskjeller i overgangen mellom Vaterlandsparken og Sonja Henies plass (mellom Oslo Plaza og Spektrum) må bygges ned.

Her er dagens Sonja Henies plass, sett mot Oslo Plaza.
Her er dagens Sonja Henies plass, sett mot Oslo Plaza.

Det er behov for å fjerne barrierer mellom Vaterland og Sonia Henies plass for å øke trivselen og tryggheten i det offentlige uterommet, og framkommeligheten. Dersom gangbroen ikke fjernes samtidig som vi får en ny utkraging over deler av Sonja Henies plass, vil prosjektet i sum stå i fare for å gi området et mer lukket og privatisert preg enn det har i dag. Det vil etter vårt syn være uakseptabelt.

Krav 2: Utbygger må bidra til oppgradering i nærområdet og viktige infrastrukturtiltak

Videre slår vi fast at det må stilles krav om at utbygger i bytte mot å få bygge, må bidra til opparbeidelse av Akerselva-allmenningen fra Vaterlandsparken og til sporområdet, Schweigaards gate og Biskop Gunnerus gate, og sykkelforbindelse fra Grønlandsleiret til Skippergata. I tillegg permanent oppgradere Olafiagangen og Vaterlandsparken.

Dette vil være opprustninger som vil komme nærmiljøet og folk i vår bydel til gode og som dessuten vil bidra positivt til attraktiviteten for et framtidig kongress-anlegg i området. Derfor er vi glade for at en samlet komité sluttet seg til at dette må komme inn som såkalte rekkefølgekrav.

Krav 3: Vaterlandsparken kan ikke bli anleggsplass

Samtidig er bydelen vår sårt avhengig av åpne møteplasser og grønne lunger. Vi i Arbeiderpartiet og SV er derfor mot at store deler av Vaterlandsparken skal brukes til anleggsområde i byggefasen.

Bydelen har lagt ned et betydelig arbeid i å trygge plassen og bidra til positiv aktivitet, og vi er bekymret for at utstrakt bruk av parken til anleggsarbeid vil kunne spenne bein under den mulige positive tendensen vi nå ser i parken.

Vi har derfor gjennom bydelsutvalgets flertallsvedtak gitt klart uttrykk for at vi er svært bekymret for om de tre ulike byggeprosjektene i området (ved Plaza, Spektrum og Lilletorget), samt eventuelt Gunerius, alle vil benytte seg av parken til anleggsplass.

Dette kan medføre flere år med byggegjerder, stengte passasjer, økt kriminalitet og lyssky aktivitet i et område hvor det er behov for økt innsats for å skape trygge byrom. Grønland har knapt med grøntareal, og de få parkene vi har, bør ikke bli gjort utilgjengelige på grunn av anleggsarbeid over flere år.

Krever kompensasjon

Vi har derfor fått med oss flertallet i bydelsutvalget på at utbyggerne i de nevnte prosjektene, i samarbeid med kommunen, må samordne byggeperiodene og finne mulige løsninger for sambruk av rigg- og anleggsområde.

Dersom anleggsplassen i verste konsekvens likevel blir i deler av Vaterlandsparken, krever vi at utbygger må kompensere for det. Blant annet ved å bidra i arbeidet med å trygge og ruste opp Vaterlandsparken og Olafiagangen permanent.

Den byen vi bygger nå, skal stå i hundre år. Derfor sier vi sammen med et flertall i Gamle Oslo bydelsutvalg: Ja til utvikling av Oslo Spektrum – men på en måte som best mulig ivaretar Vaterland og nabolagets behov.

Powered by Labrador CMS