Krf frykter at hjelpetiltakene for vanskeligstilte jages bort fra området rundt 'Prindsen' i Storgata 36. Foto: J.P Fagerback / Wikimedia Commons
Krf frykter at hjelpetiltakene for vanskeligstilte jages bort fra området rundt "Prindsen" i Storgata 36. Foto: J.P Fagerback / Wikimedia Commons

– Hvordan fungerer lokalpolitikken? Skal kapitalkreftene styre bruk av Prindsen i Storgata?

Politikk er mye rart. Politikk er å ville. Politikk handler om engasjement og bekjentskaper og mulighet til å bli hørt. Politikk er visjoner, kompromisser og kunsten å hestehandle.

Publisert

Men når det kommer til stykket er politikk nokså uforståelig og utilgjengelig for menigmann. Selv lokalpolitikken.

I Storgata 36 ligger et gammelt butikklokale som i snart 200 år har vært utsalgssted for ulike ting som har blitt produsert på området Prinds Christian Augusts Minde. Siste innehaver var riktignok Fairtrade-kjeden, men i desember 2015 annonserte at de måtte stenge grunnet sviktende salgsinntekter.

Noen måneder senere var det endelig kroken på døra. Siden har lokalet stått tomt.

Blir skjenkested

Dette til tross for at både Husflidlaget og Kirkens Bymisjon, som har tilhold på anstalten, driver med produksjon og har behov for et utsalgssted tilknyttet sine virksomheter. Og til tross for at bydel Grünerløkkas byutviklingskomite frarådet at butikklokalet skulle gjøres om til skjenkested:

«Bydel Grünerløkka fraråder bruksendring av Storgata 36 G, fra butikk til skjenkested/platebar» (protokoll 7/17, 16. oktober 2017).

Selv etter at saken ble anket inn til bydelsutvalget av Høyre for «endelig avgjørelse», ble vedtaket stående (protokoll 6/17, 2. november 2017).

En bruksendring anbefaltes altså ikke. Og likevel: etter snart fire års kamp åpner Storgata Platebar snart sine dører for øltørste kunder.

Er det kun kapitalkreftene som gjelder?

I sin argumentasjon for hvorfor et nytt skjenkested ble frarådet, kunne følgende leses i vedtaket fra bydelen:

«Storgata 36G ligger i et område med en blanding av forretninger og servering, som allerede er preget av mange serveringssteder. Bydelen mener en variert sammensetning av bruksformål for næringslokalene i området er et viktig bidrag til et rikt bybilde og et mangfold tjenestetilbud og arbeidsplasser i bydelen».

Videre ble det vist til at bydelen har tjenester til personer som er psykisk syke inne på området i Storgata 36, både dagsenter, kvalifiseringstilbud og omsorgsboliger. Enda et serveringssted for alkohol ble dermed ansett som uheldig.

Hva og hvem avgjør i slike saker? Næringsetaten? Plan- og bygningsetaten? Omsorgsbygg KF, som har ansvar for drift av bygningene i Storgata 36? Har bydelsoverlegen og bydelspolitikerne kun talerett, men uten reell mulighet til medbestemmelse?

Er det kun kapitalkreftene og næringsinteresser som gjelder? Hvem taler de omsorgstrengendes sak?

Ønsket å utvide skjenking

En ny sak kom opp i byutviklingskomiteen rett før sommeren. Prindsen Hage, en stor «beer garden» som ble etablert på Prindsen-området i 2017, ønsker å utvide med et nybygg på det fredede området, i tillegg til å utvide det midlertidige tilbudet i med to år (sak 33/19).

Søknaden ble behandlet i byutviklingskomiteen 24. juni 2019 og følgende kan bl.a. leses i vedtaket:

«Bydel Grünerløkka viser først til bydelens enstemmige vedtak til samme tiltak 28.08.2017»

«Bydel Grünerløkka viser …  til medisinskfaglig uttalelse til søknad om skjenkebevilling, der nærheten til Aktivitetshuset Prindsen for personer med psykisk helse- og rusproblem og til bydelens omsorgsboliger ble vurdert som uheldig. Ved tilrettelegging av park i dette området ønskes ikke alkoholservering, men andre aktiviteter».

Deretter henviser byutviklingskomiteen til at eiendommen eies av Oslo kommune og at kommunens parker skal være tilgjengelige for allmenheten.

«Dagens bruk kan oppleves som en privatisering av det offentlige rom», heter det.

Hvem lytter til svake grupper?

«Grünerløkka er positiv til at skal opparbeides park med lekeplass og gangvei i planområdet, i tråd med reguleringen», skriver komiteen videre.

Stort tydeligere kan det ikke sies:

«Så lenge det er boliger, kommunale tjenester for mennesker med særskilte behov og (planlagt) lekeplass for barn/ungdom i området, kan bydelen ikke anbefale tiltak som innebærer alkoholservering». (fra protokollen).

Det skal bli spennende å se hva som skjer videre. Hvor mye medbestemmelse har lokalpolitikerne, egentlig?

Hvor mye vektlegges stemmene til fagfolk innen omsorgs- og behandlingsinstitusjoner lokalt? Hvem tar seg tid til å lytte til menneskene som har hatt tilhold til Prindsen-området gjennom alle år, men som ikke har makt eller midler til å gjøre seg hørt?

Lokalpolitikken lenge leve!

Powered by Labrador CMS