Syklister i sykkelfeltet ved Frognerkilen.
Syklister i sykkelfeltet ved Frognerkilen.

Syklist? Her er sykkelreglene du kanskje ikke kjente til

Det meldes om rekordmange som velger sykkelen som fremkomstmiddel, både til forargelse og til glede for befolkningen og miljøet vårt. Men hva slags ansvar har syklistene i trafikken, og hvordan skal man egentlig oppføre seg som syklist i Oslo?

— Det er tillatt å sykle på fortau hvis det ikke er mange gående der og det kan skje uten å være til fare eller hinder for gående. Sykler man forbi gående på fortauet, skal det skje i tilnærmet gangfart, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

Han mener det er viktig med godt kjørevett i en tid hvor antallet syklister har gått kraftig opp.

— Trafikken er en arena for samhandling mellom alle trafikantgrupper, ikke en førstemann-fram-konkurranse.

Fem gode sykkelråd

Andersson og syklistforeningen nevner et par regler de mener syklistene burde kjenne til.

— Vi har fem råd som bør følges:

 • Følg trafikkreglene
 • Vis aktsomhet og søk samspill
 • Ha en defensiv kjørestil med marginene på din side
 • Gjør deg synlig i trafikken, det vil si, gi tegn og plasser deg i veibanen slik at du blir sett og bruk lys i mørket
 • Søk blikk-kontakt med andre trafikanter
Antallet syklister øker. Det samme gjør sykkelveiene, som dukker opp til forargelse for de som ønsker å beholde fordeler for bilkjøring.
Antallet syklister øker. Det samme gjør sykkelveiene, som dukker opp til forargelse for de som ønsker å beholde fordeler for bilkjøring.

Finnes det noen regler som få syklister følger?

— Det finnes egne særskilte trafikkregler for syklende. Disse reglene varierer noe etter hvor man sykler. Og i veien skal syklister følge vanlige trafikkregler for kjørende, sier han.

Skal ikke være til hinder for gående

Hos lovdata finnes en oversikt over trafikkregler for kjørende, syklende og gående. Her er et knippe regler for syklister som kanskje ikke er like kjent for alle som suser nedover veiene om dagen.

 • Ikke lov å sykle på motorveg

  Det er ikke lov å sykle eller elsaprkesykle på motorveg eller inn/utkjøringsveg til motorveg eller motortrafikkveg, står det i § 4.

 • Lov å sykle i kollektivfeltet

  Elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt, står det i § 5.

 • Senking av farten ved veikryss

  Kjørende som nærmer seg eller kjører inn i vegkryss, skal kjøre slik at det ikke må stanses til unødig hinder eller forstyrrelse for trafikant på den kryssende veg, står det i § 5.

 • Må ikke være til hinder for gående

  Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart, står det i § 18.

 • Har vikeplikt for gående

  Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående og syklende som ferdes på fortauet, står det i § 7.
  Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun, står det også i § 9.

 • Skal ikke være til hinder for buss og reisende


  På veg med fartsgrense 60 kilometer i timen eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare, står det i § 7.
  Den som vil kjøre forbi til høyre for sporvogn ved holdeplass uten trafikkøy, skal stanse og gi fri veg for passasjerer som stiger av eller vil stige på, står det også i § 9.

 • Må kjøre sakte på fortauet

På gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart, står det i § 9.

 • Må gi tegn

  Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn, står det i § 14.


 • Bruk av lys i mørket


  Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant, står det i § 15.

— Vi trenger bedre sykkelveinett

Ifølge Andersson er det ikke bare en enkel sak å etablere et felles sett med regler for alle syklende.

— En del syklister etterlyser et fellessett av regler og normer for den sammensatte gruppen av syklende vi nå ser, med folk som skal sakte og fort fram og som sykler på fortau og i veibanen.

— Vi har ingen etablert sykkelkultur i Norge, og dette er noe vi må jobbe med. Samtidig er det behov for et taktskifte, et mest mulig adskilt sykkelveinett, noe være som vil sikre tryggere og mer forutsigbar framkommelighet, sier han.

Mange reagerer på den kraftige oppgangen i antallet elsparkesyklister, som suser forbi i full fart på fortauet. — De har et ansvar i å ta vare på de gående, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforbund.
Mange reagerer på den kraftige oppgangen i antallet elsparkesyklister, som suser forbi i full fart på fortauet. — De har et ansvar i å ta vare på de gående, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforbund.

— Elsparkesyklister må ta hensyn til gående

Andersson mener alle, men også syklistene, har et ansvar i å bidra til trygg ferdsel i trafikken.

— Det er viktig at alle trafikanter respekter trafikkreglene og avpasser kjøringen etter forholdene. Da bidrar du til et forutsigbart trafikkbilde, og det gjør turen og byen hyggeligere og tryggere for alle.

— Mens bilister må ta spesielt hensyn til myke trafikanter, må alle som sykler – og bruker elsparkesykler – huske på at det fins mykere trafikanter enn dem selv, nemlig de gående, sier han.

Powered by Labrador CMS