DEBATT

Jon Anders Henriksen fra Oslo Handelsstands Forening mener elsparkesyklene får ufortjent mye hat fra folk. Ifølge Henriksen er de elektriske fremkomstmidlene viktig for byens verdiskapning.
Jon Anders Henriksen fra Oslo Handelsstands Forening mener elsparkesyklene får ufortjent mye hat fra folk. Ifølge Henriksen er de elektriske fremkomstmidlene viktig for byens verdiskapning.

Elsparkesykler - mest til nytte!

— Oslo burde forene sine ulike transportmuligheter til det beste for folk flest, sier Jon Anders Henriksen fra Oslo Handelstands Forening. Han mener elsparkesyklene er viktig for å bevare et levende næringsliv og viktige arbeidsplasser.

Publisert Sist oppdatert

El-sparkesyklene kan bidra til positiv utvikling av Oslo, men som føljetongen i sommer har vist, er det også noen utfordringer.

Vi er spente på hvilke løsninger som kommer frem under samferdselsminister Knut Arild Hareides møter med ulike aktører denne uken. Vi ser behovet for bedre og tydeligere regulering, og ikke minst strengere håndheving av eksisterende regler og bedre brukervett.

— Sentrum er en viktig markedsplass

Parallelt med at politikerne har hatt søkelys på bilfritt byliv, og Oslo som en sykkelhovedstad, er det mange som har kjempet for å beholde bilen og parkeringsplassene. Næringsaktørene i byen – handel, servering, kulturinstitusjoner og arbeidsgivere – har stått på barrikadene og kjempet for økt mobilitet i byen. Reduseres sentrum som markedsplass, forsvinner miljøet og arbeidsplassene – og til slutt verdiskapningen som vårt samfunn er helt avhengig av.

— Å tvinge bort varer skader næring og arbeidsplasser

Så hva er god mobilitet? Det enkle svaret er hva som gjør det enkelt å flytte en person, en vare eller tjeneste. Enkelthet inkluderer mange egenskaper – men våre undersøkelser viser at kunden vil komme fort frem til rett sted til en akseptabel pris, og at det å bytte mellom transportformer, ikke alltid er en ulempe så lenge det oppleves som smidig.

Tilsvarende tilnærming gjelder for varetransport, for håndverkertjenester og så videre (rent bortsett fra at disse har ofte har færre transportformer å kunne velge mellom). Å tvinge frem (eller bort) en transportform vil skade markedsplassen, miljøet og arbeidsplassene. For å sikre verdiskapingen i Oslo, må derfor mobilitet styrkes på brukeren av transportens betingelser.

— Transport er avgjørende for handel i sentrum

Hvem er transportbrukerne i Oslo? Arbeidsreisende, handlende, brukere av service- og kulturtilbud. Førstnevnte må reise, mens de andre gruppene kan reise. Det er nettopp de som kan reise som er den viktige gruppen for Oslo Handelsstands Forening. For å beholde Oslo som markedsplass er det helt avgjørende at innbyggerne våre velger å legge reisen til Oslo, og ikke til Strømstad eller ut i cyberspace for å handle på nettet.

Folk, unge som eldre, bruker elsparkesyklene, og vi kommer ikke bort i fra det faktum at elsparkesyklene bidrar til rask og enkel mobilitet. På den måten må vi si at elsparkesyklene er en suksess, og vi håper de er kommet for å bli. La oss alle bidra til at vi finner løsninger som er gode for alle.

— Vi må satse på smart næringspolitikk

Luften er for alle, men det er ingen eierløse gater i Oslo. Det er enten stat, kommune eller private som eier våre fortau, gater og torg. Bruk av disse gater betales av noen. Enten av oss alle som skatteytere, eller av de som eier bakken og grunnen. Våre medlemmer betaler i tillegg dyrt for leie av nettopp fortau og torg, enten for å sette ut bord utenfor et serveringssted, eller når vi ønsker å arrangere noe spesielt i bygatene for handel og opplevelser. Denne leien går derfor enten til kommune eller gårdeier.

El-sparkesyklene i Oslo har levd godt med å ikke være med på denne verdiskapingen, simpelthen ved å slippe å betale for gatebruken. Dette kan ikke være riktig. I dag hviler mye av forretningsideen til el-sykkelaktørene på en gratis innsatsfaktor, nemlig bygulvet. Så hvordan kan en smart næringspolitikk for økt mikromobilitet både sikre god mobilitet, kostnadsdekning, trygge gater og fremtidig verdiskaping?

Foreslår at elsparkesyklene innlemmes i Ruter

I en undersøkelse tidligere i år (TØI), ble noen spørsmål trukket opp som vekket vår interesse. Kan elsparkesykler og andre mobilitetsløsninger, som for eksempel bysykler, drosjer og Vy-biler, inngå i en mobilitetstjeneste gjennom offentlig anbud? Et anbud som gir privilegier ved at bysykler og el-sparkesykler kan få eksklusiv adgang til å parkere ved holdeplasser og knutepunkter? Kan et forenklingstiltak, som leie av el-sparkesykler og andre transporttjenester, kanskje bli en del av Ruters tilbud? Hva med en felles mobilitets-app?

Oslo burde forene sine transportmuligheter

Det vi etterspør er rett og slett et omforent mobilitetsprogram for Oslo, der de ulike transporttilbud blir inkludert i en sømløs opplevelse. Det vil tjene både næringsliv, kommunen, miljøet og ikke minst kunder og reisende! Kanskje kan Oslos transportpolitikere, legge opp til en mobilitetspolitikk som er mindre preget av å forby biler eller el-sparkesykler og heller se på hvordan vi skal få økt positiv mobilitet for alle som må og kan bruke byen!

Vi må ikke glemme at folk skaper by, og vi trenger alle de folkene vi kan få tak i til å komme til Oslos ulike torg og møteplasser.