DEBATT

— Kapasiteten på jernbanenettet i Oslo-området er sprengt og ny tunnel bør realiseres så raskt som mulig, mener NHOs Nina Solli.
— Kapasiteten på jernbanenettet i Oslo-området er sprengt og ny tunnel bør realiseres så raskt som mulig, mener NHOs Nina Solli.

- La oss knytte Oslo og Viken sammen. Vi må skape et felles bo- og arbeidsmarked

— En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig.

Publisert

Denne sommerferien tilbringer de fleste av oss i Norge, kjørende rundt på mer eller mindre gode veier eller på toget på vei til en feriedestinasjon vi har bestemt oss for å utforske.

Jeg håper disse bil- og togturene minner oss på behovet for gode og effektive samferdselsløsninger.

Dette er grunnen til at vi i NHO Viken Oslo er svært opptatt av samferdsel generelt, og neste Nasjonal Transportplan (NTP) spesielt. Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene.

— Større frihet til å velge

En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Og vi må få mest mulig samferdsel for pengene. Vi må kutte kostnader der det er mulig og gjøre tydelige prioriteringer.

Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Vi må bygge infrastruktur som sikrer større bo- og arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo.

I disse koronatider er smarte investeringer i samferdselsprosjekter også en investering i å holde hjulene i gang. I tillegg vil en satsing på smart, grønn infrastruktur skape lønnsomme jobber for fremtiden.

— Må skape flere jobber i privat sektor

For det er ingen tvil om at i må skape flere jobber i privat sektor. Derfor må vi se på hvordan investeringene i samferdsel og infrastruktur kan innrettes slik at de bidrar til at bedriftene kan skape flere jobber.

Det betyr at vi må prioritere samferdselsprosjekter ut ifra hvilket potensial de har for økt verdiskaping. Prosjekter som kan utløse økt verdiskaping, enten i eksisterende eller nye bedrifter, bør prioriteres over prosjekter som ikke kan vise til det samme potensialet.

Vi bør legge fire overordnede prinsipper til grunn for hvilke prosjekter vi prioriterer i Viken og Oslo i neste NTP. Det første er prosjekter som leder trafikk rundt Oslo. Dette for å avlaste veinettet i hovedstadsområdet og redusere gjennomgangstrafikken.

For det andre er det viktig å sørge for at trafikk som må gjennom Oslo eller som skal til Oslo kommer raskt frem. Så må vi satse på jernbaneutbygging og kollektivtrafikk. For det fjerde må gode øst-vest forbindelser prioriteres.

— Jernbanen i Oslo-området er sprengt

Hva betyr så dette for Oslo? Det første jeg vil trekke frem er ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Kapasiteten på jernbanenettet i Oslo-området er sprengt og prosjektet bør realiseres så raskt som mulig.

Ved å legge til rette for flere avganger vil frekvensen og forutsigbarheten i togtilbudet økes. Det vil bidra til flere kan reise kollektivt. De samme argumentene gjelder for ny t-banetunnel gjennom Oslo. Dette prosjektet bør få statlige bidrag fra ordningen med særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter. 

Så vil jeg slå et slag for utbedringer på Alnabruterminalen. Det er selve navet for godstransporten i Norge. Utbedringer ved terminalen vil gjøre det mulig å frakte mer gods på bane, og må derfor prioriteres høyt.

— Må jobbe sammen for transportløsninger

Til sist vil jeg trekke frem E6 Oslo øst. Situasjonen på dagens E6 fører til redusert fremkommelighet for næringstransport. Mye av denne skal til Alnabruterminalen og Gardermoen. Derfor mener vi det er nødvendig å se på tiltak som forbedrer situasjonen for næringstransporten.  

Jeg er spent på hva som kommer i neste NTP. Jeg håper samferdselspolitikerne våre, i kommune, fylke, Storting og regjering, sammen jobber for effektive transportløsninger slik at vi tar noen skritt videre i å skape et felles bo- og arbeidsmarked.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS