Den midterste delen av Thorvald Meyers gate skal oppgraderes først. Her blir det bredere fortauer og soner som tilrettelegger for uteservering. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Den midterste delen av Thorvald Meyers gate skal oppgraderes først. Her blir det bredere fortauer og soner som tilrettelegger for uteservering. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Fra i dag er den store oppgraderingen av Thorvald Meyers gate i gang

Fra mandag 25. februar blir det støyende arbeider og redusert fremkommelighet i Thorvald Meyers gate. Trikken kjører på ett spor mellom Helgesens gate og Nordre gate.

Publisert Sist oppdatert

– Både gata, trikkeskinner, fortau, overvannshåndteringen og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Det innebærer støyende arbeider og redusert fremkommelighet i perioden, sier avdelingsdirektør Torunn Carlsson i bymiljøetaten. Hun har stor forståelse for at det er krevende både for næringsdrivende, beboere, reisende og andre løkkabrukere med et slik omfattende prosjekt.

– Sammen med entreprenør vil vi gjøre hva vi kan for å tilrettelegge best mulig i anleggsperioden. Vi vil også varsle de som bor og virker i gata om ekstra utfordringer, som støy og redusert fremkommelighet, i så god tid som mulig.

Bymiljøetaten har planlagt prosjektet og er byggherre. Det gjennomføres i samarbeid med Sporveien og vann- og avløpsetaten.

Olaf Ryes holdeplass legges midlertidig ned

Thorvald Meyers gate skal gjøres om til kollektivgate og fotgjengere og trikk prioriteres når gata står ferdig. Arbeidene er delt i tre faser; midtre, nedre og øvre del. Arbeidene starter i midtre del.

Trikken kjører, men på et spor der hvor arbeidene pågår. Holdeplassen på Olaf Ryes plass legges derfor midlertidig ned fra 25. februar. Reisende må under arbeidene i midtre del benytte seg av Schous plass i sør og Birkelunden i nord.

Hvorfor oppgraderes gata?

I Thorvald Meyers gate er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppstår ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraseen. De smale fortauene gir liten plass for fotgjengere.

I juni 2018 vedtok bystyret i Oslo ny reguleringsplan for Thorvald Meyers gate. Det innebærer blant annet at midtre del av gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold. Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir bedre fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Hva skal gjøres?

Trikk og fotgjengere skal prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Samtidig skal overvannsløsninger etableres, og flomveier tilrettelegges for at gata skal håndtere kraftige regnskyll.

Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Byggeperiode starter nå 25. februar 2019 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. Etter arbeidene i første del er ferdig, fortsetter vi i nedre del og avslutter med øvre del av Thorvald Meyers gate.

Nye trikker og byrom

– Vi gjennomfører nå en oppgradering av trikkenettet for at byen skal kunne ta imot nye, universelt utformede trikker med økt kapasitet. Samtidig skaper vi nye byrom, som er gode å oppholde seg i for oss som bor her i byen, og som er positivt for byliv, næringsliv og beboere, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg i en pressemelding.