DEBATT

I begynnelsen av 2018 var det klart at Treschows gate 16 blir ny skole.
I begynnelsen av 2018 var det klart at Treschows gate 16 blir ny skole.

– Gjør den nye skolen i Treschows gate på Torshov variert og grønn

Nå skal det snart bygges en ny ungdomsskole ved Akerselva i bydel Sagene. Jeg håper Oslo kommune tar hensyn til forskning som viser at grønne og varierte skolegårder er bra for barn og ungdom.

Publisert Sist oppdatert

Den nye ungdomskolen skal ligge rett ved Akerselva. Det er ekstra viktig at skolen oppleves som en del av et sammenhengende grøntområde langs elva og at den bidrar til flere grøntområder i Oslos tettest befolkede bydel.

Da Nordpolen skole stod klar i samme bydel i 2012 var det uten en eneste grønn flekk barna kunne gå på. Jeg håper det tenkes annerledes nå. Det er mange gode grunner til å bruke naturlige materialer som jord, gress og trær når ny skolegård skal utformes.

Grøntarealer stimulerer til aktivitet

Forskere har studert hvordan uteområdene i norske skoler kan bidra til mer aktivitet blant barn og unge og skape god helse og trivsel. Forskerne anbefaler naturinnslag, variert terreng og vegetasjon. Det fremmer egenorganisert lek og styrker motoriske ferdigheter. Høye trær gir beskyttelse på dager med sterk sol.

Forskerne anbefaler også å lage ulike soner som innbyr til ulik type aktivitet, heller enn store åpne flater.

Ikke gummigranulat

Et av kravene til skolenes fysiske utemiljø i opplæringslovens paragraf 9a er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og rekreasjon. En variert og grønn skolegård kan bidra til å nå dette målet.

I Norge har bruken av gummiasfalt blitt mer og mer vanlig på lekeplasser. Det er i analyseprøver av gummigranulat påvist en rekke ulike kjemiske stoffer, som er klassifisert som helse- og miljøskadelige.

Styr unna plast

Naturvernforbundet har uttrykt bekymring for lekkasje av mikroplast til naturen. Ved å begrense bruk av gummiasfalt kan skolen redusere sin belastning på nærmiljøet. Oslo kommune bør legge stor vekt på at den nye skolen ikke bidrar til utslipp av mikroplast i Akerselva.

Barn har til alle tider lekt godt i skog og mark. Det er ingen grunn til å dekke en skolegård i plast når naturelementer kan gjøre samme nytten.

Jeg håper at FAU og kommende elever ved skolene som vil sogne til den nye ungdomsskolen får komme med innspill. Mulighet for økt og variert aktivitet er bra for barna våre, og jeg håper dette tas hensyn til både i bygging av ny ungdomsskole i Treschows gate og i rehabiliteringen av Lilleborg skole.

PS: Teksten har tidligere vært på trykk i Dagsavisen.