DEBATT

Ryenbergaksjonen er ikke, slik Bonum insinuerer, noen få høyrøstede stemmer i nabolaget. Vi representerer en stor del av nabolaget, skriver Kyrre Holm Johannessen og Solveig Eek Bistrup i Ruenbergaksjonen.
Ryenbergaksjonen er ikke, slik Bonum insinuerer, noen få høyrøstede stemmer i nabolaget. Vi representerer en stor del av nabolaget, skriver Kyrre Holm Johannessen og Solveig Eek Bistrup i Ruenbergaksjonen.

Ryenbergaksjonen: — Den foreslåtte utbyggingen vil rive ned grøntområder og øke biltrafikken

— Bonums boligprosjekt mellom Simensbråtveien og Ryenbergveien blir framstilt som terrassert trehusbebyggelse, men de glemmer i farta å fortelle at det er snakk om fem boligkomplekser som er fem til åtte etasjer høye, med 65 boenheter, skriver Ryenbergaksjonen.

Publisert

I lørdagsutgaven 17. april fikk utbygger Bonum spalteplass med sitt store prosjekt i et småhusområde mellom Simensbråtveien og Ryenbergveien. Det var en framstilling myntet på politikerne i Oslo Rådhus som skal avgjøre reguleringsforslaget.

Byrådet i Oslo har tidligere uttalt: «Det presiseres at byråden ikke har tatt stilling til innholdet i planen og at det er utfordringer ved planforslaget. Planen fremmes på forslagsstillers egen risiko.»

Bonum glemmer i farta at det er fem boligkomplekser

I debattinnlegget vises det til at området ligger i «Gamle Oslo - indre by». Dette medfører ikke riktighet da eiendommene ligger i bydel Nordstrand, som er ytre by. Et prosjekt som i flere runder har blitt avvist av Plan- og bygningsetaten og Bydelsutvalget bydel Nordstrand.

Prosjektet blir framstilt som terrassert trehusbebyggelse, men Bonum glemmer i farta å fortelle at det er snakk om fem boligkomplekser som er fem til åtte etasjer høye, med 65 boenheter. Og det midt i et område der Småhusplanen S-4220 er gjeldende. For å få gjennom denne enorme utbyggingen må altså Bonum sette til side Småhusplanen, en plan som både Høyre og det sittende byråd har uttalt at skal styrkes, med det formål å beskytte den gjenværende småhusbebyggelse i Oslo.

— Ryenbergaksjonen representerer en stor del av nabolaget

Ryenbergaksjonen er ikke, slik Bonum insinuerer, noen få høyrøstede stemmer i nabolaget. Vi representerer en stor del av nabolaget. Vi vil gjerne få understreke at vi ønsker en utbygging og oppgradering av området velkommen, men mener at det må gjøres med hensyn til nabolaget slik det er i dag.

Ikke bare vil denne storstilte utbyggingen forandre hele områdets karakter, vi har også andre, konkrete bekymringer som vi deler både med PBE og Bymiljøetaten. Bonum prøver å gi inntrykk av at dette prosjektet er en slags økologisk oase, og vil ha «sterkt fokus på urbant landbruk og grøntarealer».

Ryenbergaksjonen vil påpeke at den foreslåtte utbyggingen vil utgjøre et omfattende terrenginngrep som vil rive ned grøntområder, gjøre store inngrep i fjell og grunn med usikre og delvis manglende geologiske undersøkelser.

Her er noen av de miljømessige innvendingene våre:

• Bymiljøetaten og Ryenbergaksjonen er bekymret fordi dere ønsker å fjerne alle trærne på eiendommen. Sett fra byen er dette et grønt belte som strekker seg langs åsen i retning Ryen. Dette beltet vil dermed bli borte, fjernvirkningen for Oslos befolkning som ser i retning Ekeberg/Simensbråten/Ryen blir sterkt forandret.

• Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten er bekymret for overvannshåndtering og har pekt på at det er stor vannavrenning i området ved regn. Tør politikere i disse tider der klimaendringene fører til mer styrtregn, overkjøre fagetatene?

• Bymiljøetaten krever at renovasjonsbiler skal ha plass til å snu på egen eiendom. Bonum sier selv at dette er umulig.

• Både Bymiljøetaten og Statens vegvesen peker på planlagt hovedsykkeltrase fra Ryen til byen som er under bygging. Er dette forenlig med utkjøring av biler og sykler fra 65 boenheter?

• Bonum argumenter med at boligene rettes spesielt mot barnefamilier og eldre. I prosjektet planlegges det for 22 parkeringsplasser, det vil si 0,33 per boenhet. Planområdet ligger imidlertid med atkomst fra en bratt bakke og forholdsvis lang vei til buss og t-bane. Med den målgruppen prosjektet retter seg mot, barnefamilier og eldre, er Ryenbergaksjonen redd for at det likevel vil bli mange som benytter privat bil. Dette kan medføre «villparkering» i vårt nærområde, og stor trafikkbelastning. Dette er vel også noe av grunnen til at så stor utnyttelse som Bonum ønsker seg ikke er lagt inn i kommuneplanen for dette området, og heller er tiltenkt områder rundt kollektivknutepunkter.

• Statens vegvesen er bekymret for sikkerheten i Svartdalstunnelen som ligger under planområdet. Deres uttalelse viser at det allerede er avdekket svakheter i tunneltaket.

• Plan- og bygningsetaten og NVE er bekymret for ras- og skredfare.

— Bekymret for Ekebergskrentens grønne preg

Ryenbergaksjonen kunne skrevet en avhandling om alle de stemmene som er bekymret for det store terrenginngrepet dere planlegger, så vi er nok ikke den eneste stemmen.

Det er stor politisk enighet i Oslo om at Kommuneplan og Småhusplan heller skal strammes inn enn å fravikes. Byantikvaren er i likhet med Ryenbergaksjonen bekymret for Ekebergskrentens grønne preg, sett fra mange steder i byen

Ryenbergaksjonen er heller ikke uenig i at området ser trist ut for tida. Vi mener Bonum, som eier av eiendommen, bærer mye av ansvaret for at tomtene forfaller. Det har i perioder vært anlagt «en provisorisk campingplass» på eiendommen, oppsamlet søppel og rot som velforeningen tidligere har påpekt. Det står tre store grantrær som velforeningen også har varslet om er visne, og er en bekymring for naboene om de kan falle ned over fotgjengere eller biler. Ingenting skjer. Så at området trenger en oppgradering, det er vi enige i. Bygg ut, lag det fint. Men, som sagt, innenfor Småhusplanen.

— At det ikke er regningssvarende å bygge færre enn 65 boenheter er saken kjerne

Vi er enige med Bonum at gjeldende reguleringsplan ikke passer for deres prosjekt. Vi er overrasket over at de ikke på noe tidspunkt prøver å legge til rette for en utbygging som passer inn i terrenget og som passer inn i et småhusområde. Men vi har friskt i minne at Bonum ved Bjørn Wikan selv har uttalt (i medvirkningsmøte avholdt i juni 2020 i Kværneråsen velhus) at det ikke er økonomisk regningssvarende å bygge færre enn 65 boenheter. Her er vi ved sakens kjerne, tenker vi. Skal en vedtatt reguleringsplan endres av slike grunner?

Vi er enige med Bonum at en best mulig opplyst sak gjør det lettere for politikerne i Rådhuset å foreta en kvalifisert beslutning. På den ene siden har vi Bonum, som argumenterer for at de bør sette til side Småhusplanen, fordi de vil bygge veldig mange enheter. På den andre siden har vi Plan og bygningsetaten, de folkevalgte lokalpolitikerne i et enstemmig Bydelsutvalg, og et samlet, engasjert nabolag, som alle vil bevare det grønne nabolaget vårt. Derfor tenker vi valget for politikerne på Rådhuset også bør være enkelt.

På vegne av Ryenbergaksjonen: Solveig Eek Bistrup, Koordinator og leder i Kværneråsen vel

Kyrre Holm Johannessen, en av mange naboer til prosjektet

Powered by Labrador CMS