DEBATT

— De eksisterende tomtene i Ryenbergveien er svært bratte, med opptil 77 prosent helning. De har farlige og lite hensiktsmessige adkomster, skriver prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum.
— De eksisterende tomtene i Ryenbergveien er svært bratte, med opptil 77 prosent helning. De har farlige og lite hensiktsmessige adkomster, skriver prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum.

— Utbyggingen i Ryenbergveien er en oppgradering som hever kvaliteten på nærområdet

Eiendomsutvikler Bonum svarer på Ryenbergaksjonens motstand mot boligutbyggingen i Ryenbergveien i Gamle Oslo: — Prosjektet vil transformere et eksisterende uhensiktsmessig område til et boligprosjekt med høy kvalitet, skriver prosjektlederen.

Publisert

Det vises til Ryenbergaksjonens debattinnlegg 21. mars som blant annet omhandler vårt boligprosjekt i Ryenbergveien. Vi ønsker å nyansere bildet som blir skapt av vår pågående regulering.

Bonum er en eiendomsaktør som ønsker å bidra til god byutvikling og boliger mennesker trives i. I Ryenbergveien ser vi en mulighet for å transformere et eksisterende uhensiktsmessig område til et boligprosjekt med høy kvalitet, godt tilpasset tomten og terrenget og med store bidrag til oppgradering av nærmiljøet.

— Vi vil ivareta generell brukbarhet

Først og fremst er eksisterende tomter svært bratte, med opptil 77 prosent helning. De har farlige og lite hensiktsmessige adkomster. For å ivareta en generell brukbarhet for de eksisterende boligene er det gjennomført kreative og visuelt lite heldige løsninger knyttet til atkomstsituasjonen.

Sett opp mot gjeldende reguleringsplan kunne ikke eksisterende hus blitt bygget i dag, og ved en eventuell nybygging vil det i all hovedsak ikke være mulig å oppfylle gjeldende krav til terrengendringer, utearealer, adkomst og tilgjengelighet.

Prosjektet planlegger også å følge den snart 70 år gamle friområdereguleringen på området og tilføre byen 1200 kvadratmeter tilgjengelig grøntareal.

— Kan bidra til å skape en helhet

Eksisterende reguleringsplan passer rett og slett ikke i dette tilfellet, og er etter vårt skjønn ikke riktig styringsverktøy for videre utvikling. Bonum ønsker derfor å omregulere og vi ser en mulighet til et boligprosjekt som tar utgangspunkt i tomtens premisser og som kan bidra til å skape en helhet som knytter området sammen. Prosjektet er utformet som terrassert trehusbebyggelse som hensyntar eksisterende terreng og skaper en god overgang mellom blokkbebyggelsen i Kværnerdalen og småhusområdet i sør og øst.

— Prosjektet bidrar til en variasjon i boligtilbudet i nabolaget og sikrer universelt utformede boliger som er etterspurt både blant barnefamilier og eldre, skriver Bonums prosjektleder.
— Prosjektet bidrar til en variasjon i boligtilbudet i nabolaget og sikrer universelt utformede boliger som er etterspurt både blant barnefamilier og eldre, skriver Bonums prosjektleder.

— Boliger vi tror vil heve området

Bonum ønsker å bygge bærekraftige boliger byen har bruk for og som vi tror vil heve området. Prosjektet bidrar til en variasjon i boligtilbudet i nabolaget og sikrer universelt utformede boliger som er etterspurt både blant barnefamilier og eldre. I Ryenbergveien har vi et sterkt fokus på urbant landbruk og grøntarealer og setter av store arealer til dyrking og felleskapsfunksjoner. Vi tror rett og slett at dette blir et veldig fint sted å bo.

Det er miljøvennlig å bygge flere boliger i «indre by», knappe to kilometer fra Sørenga, og Bonum kan ikke se at vårt prosjekt medfører særlig negative konsekvenser for nærområdet.

Vi mener at opprusting av friområde, tilpasning til terreng, utbygging av restareal i byggesonen, variasjon i boligtyper og det skrikende behovet etter flere boliger i Oslo, bør være tungtveiende hensyn i dette tilfellet.

— Deler Ryenbergaksjonens bekymring

Prosjektet er tilpasset omkringliggende bebyggelse i høyder og avstand og vil ikke forringe eksisterende utsiktsforhold. Vi deler Ryenbergaksjonens bekymring for geologi og rasfare og utreder dette grundig i prosessen videre. Prosjektet vil ikke generere støy for nærområdet og vi vurderer at det blir en langt bedre trafikal situasjon at de tre eksisterende farlige avkjørslene reduseres til én trafikksikker adkomst.

Vi mener også at utbyggingen bidrar til å oppgradere og tilføre kvaliteter til nærområdet. Som en del av prosjektet har vi planlagt en offentlig tilgjengelig snarvei fra Simensbråtveien ned til Ryenbergveien, som både reduserer avstander og knytter nabolagene og byen sammen.

— Vil tilføre offentlig friareal

Prosjektet planlegger også å følge den snart 70 år gamle friområdereguleringen på området og tilføre byen 1200 kvadratmeter tilgjengelig grøntareal. Eksisterende hus skal fjernes og vi ser for oss et universelt utformet offentlig friareal med fantastisk utsikt, parsellhager, grillplass og benker.

Lokal medvirkning i en utbyggingsprosess kan ofte ha et krevende utgangspunkt dersom naboer og utbygger vil to forskjellige ting med området. Saklige og konstruktive innspill vil imidlertid alltid opplyse en sak og bidra til bedre prosjektforståelse, både hos utbygger, planmyndighet og politikere.

Samtidig er ikke den sterkeste stemmen nødvendigvis den eneste, og kanskje er det mange i nærmiljøet som ønsker en oppgradering av området velkommen?

— Stor nytte av innspill som har kommet

For Bonums del har vi hatt stor nytte av flere av innspillene som har kommet, og den tidlige medvirkningen har bidratt til at prosjektet er vesentlig redusert slik at vi har kunnet bedre hensynta og tilpasse oss nærmiljøet og den omkringliggende bebyggelsen.

Så blir vi nok ikke enig med Ryenbergaksjonen om hva som bør eller ikke bør bygges på eiendommen, men imøtekommer innspill fra både dem og andre i nabolaget ved høringen av prosjektet senere i år. Velforeninger kan spille en viktig rolle i planprosesser, både for å bidra med kunnskap om et nabolag og gi nabolaget et talerør.

— Kanskje mange ønsker en oppgradering?

Samtidig er ikke den sterkeste stemmen nødvendigvis den eneste, og kanskje er det mange i nærmiljøet som ønsker en oppgradering av området velkommen? Uansett så tror Bonum at en mest mulig opplyst sak gjør det lettere for politikerne i Rådhuset å foreta det som ofte er en vanskelig avveiing mellom ulike hensyn, noe som særlig gjør seg gjeldende der gjeldende plan viser seg å ikke fungere etter hensikten.

Vi mener at opprusting av friområde, tilpasning til terreng, utbygging av restareal i byggesonen, variasjon i boligtyper og det skrikende behovet etter flere boliger i Oslo, bør være tungtveiende hensyn i dette tilfellet.

Powered by Labrador CMS