Artikkelforfatteren ønsker å ta i bruk ny teknologi for å kreve inn piggdekkavgiften. Foto: Arnsten Linstad
Artikkelforfatteren ønsker å ta i bruk ny teknologi for å kreve inn piggdekkavgiften. Foto: Arnsten Linstad

Gjør byrådet nok for å redusere helseskadelig luft i Oslo?

Dagens innkreving av piggdekkgebyr er upraktisk og klarer ikke fange opp alle som kjører med piggdekk i den gebyrbelagte sonen. Ordningen fremstår som lite effektiv, lite rettferdig og med utilstrekkelige insentiver til å redusere piggdekkbruken.

Publisert Sist oppdatert

En fersk faktasjekk utført av Faktisk.no oppsummerer forskningsstatus. Målingene viser at luften i Oslo ble stadig bedre i årene de borgerlige styrte byen. Det gjelder både svevestøv og nitrogenoksid.

Dataene er ufullstendige for de to årene vi har hatt et rødgrønt byråd, men vi vil tro vi fortsatt ser positive effekter av de mange gode tiltakene Høyre og samarbeidspartiene rakk å gjennomføre før byrådsskiftet. Det er fristende å nevne noen få:

  • Vi etablerte et av verdens beste og mest miljøvennlige kollektivtilbud.
  • Ved å gi de reisende et godt alternativ stoppet vi veksten i biltrafikken inn til Oslo.
  • Vi skiftet ut kommunens kjøretøy til el- og miljøvennlige biler, og faset inn hybrid-, gass- og hydrogendrevne busser.
  • Vi etablerte et av verdens mest avanserte avfallshåndteringssystemer.
  • Vi begynte å konsentrere ny bebyggelse rundt kollektivknutepunktene.
  • Vi faset ut kommunens oljefyrer. Bare fra kommunale virksomheter reduserte vi CO2-utlippene med hele 90 prosent fra år 2009 til 2015.
  • Ved å stille miljøkrav til kommunens innkjøp, reiser, varetransport og aktiviteter, reduserte vi kommunens klimafotavtrykk ytterligere.
  • Våren 2015 trakk vi kommunens pensjonsfond ut av kullinvesteringer, som den første hovedstaden i verden.

Svevestøv er trolig mer helseskadelig

Det er viktig at det rødgrønne Ap-/SV-/MDG-byrådet følger opp vårt arbeid. Ifølge Norsk institutt for luftforskning er nitrogendioksid (NO₂) og svevestøv fortsatt de viktigste komponentene i luftforurensningen i Oslo.

Forkningsdirektør Britt Ann Kåstad Høiskar bekrefter til Faktisk.no at utviklingen av svevestøv har gått nedover, men det er store avvik fra år til år. Avdelingsdirektør Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet (FHI) forteller at svevestøv trolig er mer helseskadelige enn nitrogendioksid. Personer med eksisterende lunge- eller hjertekarsykdommer rammes. Langvarig eksponering gir økt risiko for lungekreft, og kan bidra til utvikling av diabetes, fedme, alzheimer, demens og andre sykdommer.

Det nåværende, rødgrønne byrådet fokuserer tungt på redusert dieselbruk, men enkelte undersøkelser viser at diesel kun er ansvarlig for 3 prosent av de skadelige stoffene i svevestøvet. Asfaltstøv er fremdeles en viktig komponent.

Halvparten betaler ikke piggdekkavgift

Siden 1999 har Oslo derfor gebyrlagt kjøretøy med piggdekk. Bilister som må bruke piggdekk kan gjøre det, men insentivene for å la være skal være store. Utfordringen er at hele 40–50 prosent av piggdekkbilistene trolig unnlater å betale avgiften.

I kroner og ører utgjør dette et inntektstap for kommunen på kanskje 30–80 millioner kroner per år. Tenk hva dette kunne bety for økt feiing og vasking av gatene våre! Det viktigste er helsebelastningen for befolkningen.

Når så mange sniker seg unna gebyret, vil det selvsagt heller ikke være et effektivt virkemiddel å heve gebyret, som byrådet ønsker å vurdere i sin ferske klimaplan. Rettferdige kontroller og enklere betalingsmuligheter kan i stedet bety mye. Dagens innkreving og kontroll er kostbar, og den er upraktisk for den store gjennomgangstrafikken gjennom byen.

Ta unnasluntrerne med ny teknologi

Nye teknologiske løsninger kan hjelpe oss. Et norsk firma har utviklet en sensor som ifølge SINTEF kan identifisere med 99,5 prosent sikkerhet om et kjøretøy har piggdekk eller ikke, og på hvor mange dekk. Sensoren er testet i norske byer.

Her ble det samtidig ble avslørt at 10 prosent flere kjørte med piggdekk enn antatt. Teknologien er enkel og rimelig i installasjon og drift, og vil forenkle betaling og innkreving av gebyrene både for bilister og kommune.

Vegdirektoratet har tidligere avvist en søknad fra Oslo og vist til Datatilsynet. Direktør Bjørn Erik Thon forteller nå at Datatilsynet er positiv til ideen, og anbefaler at kommunen går i dialog med tilsynet for å ivareta bilistenes interesser.

Ikke jobb mot byens innbyggere

Høyre ønsker at Oslo fortsatt skal være en pådriver og tilrettelegger for nye og brukervennlige løsninger som gir oss et bærekraftig samfunn. Det må bli enklere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Vårt råd til det rødgrønne byrådet er også å jobbe med byens innbyggere, ikke mot dem.

Ved å gjøre det enklere for folk som må kjøre med piggdekk å betale piggdekkavgiften, hjelper vi samtidig flere til å være lovlydige. Det bør ikke være forbudt kjøre med pigger. Noen vil alltid ha behov for dette.

Den nye teknologien vil gjøre det vanskeligere for de som bevisst forsøker å snike seg unna. Det vil med stor sannsynlighet gjøre at flere av disse velger bort piggdekkene. Det vil være bra for byen vår.

Lite effektivt, lite rettferdig og utilstrekkelige insentiver

Dermed reises følgende problemstilling: Dagens innkreving av piggdekkgebyr er upraktisk og klarer ikke fange opp alle som kjører med piggdekk i den gebyrbelagte sonen. Ordningen fremstår som lite effektiv, lite rettferdig og med utilstrekkelige insentiver til å redusere piggdekkbruken.

Hva vil Raymond Johansens Ap-/SV-/MDG-byråd gjøre med dette? Vurderes nyutviklet og tilgjengelig teknologi? Har byrådet tatt nye initiativ overfor Vegdirektoratet og Datatilsynet for å kunne benytte tilgjengelig teknologi for innkreving av piggdekkavgift? Vil byrådet ta initiativ overfor statlige myndigheter slik at tilgjengelig teknologi kan anvendes i tilknytning til bompengeinnkreving ved bomstasjoner?

VårtOslo gjør oppmerksom på at dette debattinnlegget fra Høyres bystyrerepresentant Per Trygve Hoff også er holdt som interpellasjon i Oslo bystyre 31. januar 2018.