Det skjer omfattende varelevering i Olafiagangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Det skjer omfattende varelevering i Olafiagangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Den kaotiske trafikksituasjonen i Olafiagangen må løses nå

Grønland beboerforening registrerer at det offentlige fortsatt ikke tar sitt ansvar med å rydde opp i trafikkforholdene i Olafiagangen, skriver Berit Jagmann og Kåre Ivar Gauksrud i Grønland beboerforening.

Publisert

Olafiagangen er preget av ulovlig parkering av personbiler, omfattende uregulert varelevering, manglende fremkommelighet for utrykningskjøretøy, og stor grad av utrygghet for myke trafikanter.

Både pensjonister og foreldre med barn forteller at de ofte unngår området. Eksempelvis får barn som skal bruke t-banen beskjed om i stedet å bruke inngangen inne på torget. Mange pensjonister finner det vanskelig å skulle bruke samme areal som bilene i Olafiagangen. Særlig krevende er dette om vinteren.

Inngang til Grønland t-bane, ved dagens bom mellom Olafiagangen og Smalgangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Inngang til Grønland t-bane, ved dagens bom mellom Olafiagangen og Smalgangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen

En del av Akerselva miljøpark

Olafiagangen er regulert som torg og møteplass og er en del av Akerselva miljøpark. Dette gir føringer for en bruk som skal gagne fellesskapet, ikke minst barn, unge og eldre. Det betyr at området skal være en møteplass for oss som bor i nærområdet.

Beboerforeningen forventer at det offentlige jobber aktivt med å sørge for at lover og regler følges. Det skal ikke være nødvendig med et områdeløft, med særskilte midler, for å sørge for at grunnleggende funksjoner virker.

Bymiljøetaten er satt til å håndheve både trafikklovgivningen og politivedtektene i Oslo. Bymiljøetaten har i Olafiagangen erfaring med åresvis av bøtelegging utført av etatens ansatte.

Flere trafikkbetjenter vi har snakket med uttrykker at de er frustrerte over den kaotiske situasjonen, og sier at de har rapportert internt gjentatte ganger uten at noe skjer.

Vil ha gågate

Den lille bommen ved t-banen kom til slutt opp, men reduserer kun problemet i indre del og forsterker problemet i ytre del. Beboerforeningen mener at problemet bare kan løses ved at området reguleres til gågate, med begrenset varelevering i et avgrenset tidspunkt.

Det meste av trafikken er knyttet til kundeparkering og varelevering. Paradoksalt er parkeringshuset på Grønlands Torg ganske tomt.

Biler i Olafiagangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Biler i Olafiagangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Vi er kjent med ulovlighetssak hos Plan og Bygg knyttet til ulovlig varemottak, ulovlig avfallsanlegg, og bruk av næringslokale til annet formål enn det er regulert til, og hvor referat fra forhåndskonferanse oppsummerer viktige fakta i saken. Utfallet av denne saken er sentral i forhold til trafikkavviklingen.

Etterlyser varige tiltak

Bymiljøetaten får av Områdeløft Grønland også betalt for å utforme en forenklet konseptutvalgsutredning for Olafiagangen som skal bli klar sommeren 2019.

Her må nødvendigvis også mer varige tiltak knyttet til utfordringene med trafikksituasjonen adresseres. Så vidt vi er kjent med er et underlag offentliggjort i forkant, hvor blant annet utfordringer knyttet til ulovlig parkering, varelevering og renovasjon er behandlet.

Bom, gågate og begrenset varelevering

Vi tar det for gitt at Bymijøetaten både utreder muligheten for elektronisk bom helt ytterst mot veikrysset og muligheten for å omregulere hele området til gågateareal. Grønland beboerforening har også tidligere støttet et slikt forslag fra sameiene på Grønlands Torg. Forslaget er så vidt vi vet sendt til områdeløftet.

Vi mener varelevering kun skal være tillatt frem til klokka 11 på hverdager.

Beboerforeningen ber om at Bymiljøetaten svarer på disse forslagene.

Vi forventer også at Bymiljøetaten bidrar til at nevnte ulovlighetssak løses på en god og bærekraftig måte for området, uten unødvendige kompromissløsninger.

Olafiagangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Olafiagangen. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Fattet vedtak, ingenting skjedde

Vi minner også om at politikerne i bydel Gamle Oslo over flere år har fattet vedtak knyttet til Olafiagangen, uten at noe er skjedd. Noen eksempler på slike vedtak er følgende:

  • BU-sak 118/16, knyttet til behov for tiltak mot ulovlig parkering i Olafiagangen. Saken ser ikke ut til å være fulgt opp av bymiljøetaten eller bydelen.
  • BU-sak 15/2017, punkt 18, rundt behov for tiltak for å utbedre trafikksituasjonen i Olafiagangen, hvor programleder i områdeløft får i oppgave å følge opp saken.
  • AU-sak 03/1, vedtak rundt oppgradering av Oslo Bussterminal, hvor ett av punktene i vedtaket går på at Olafiagangen bør omreguleres til gågate.
  • 167/2018, om vern og oppgradering av Akerselva miljøpark, fikk følgende tillegg i vedtak: "Bydelsutvalget i Gamle Oslo ber om at Olafiagangen og Vaterlandsparken, som utgjør porten inn til Akerselva miljøpark, vises spesiell oppmerksomhet med prioritering av konkrete tiltak."

Vårt spørsmål til bydelen, programkontoret for områdeløft og politikerne er: Hva er verdien av disse vedtakene, og hvordan er oppfølging og status på disse og andre vedtak rundt Olafiagangen?

— Vi vil ha svar nå, skriftlig

Flere vil sikkert velge å peke på den pågående konseptuvalgsutredningen, men vi vil ha konkrete svar nå på hvorfor en ikke umiddelbart sørger for å rydde opp i forhold som skulle vært løst for lenge siden.

Mulighetsrommet for Olafiagangen vil begrenses kraftig om ikke de nevnte trafikkproblemene blir løst.

Grønland beboerforening ber om at alle forhold som tas opp ovenfor besvares skriftlig. Nå er det tid for det offentlige å effektuere sine vedtak.

Merk: Denne uttalelsen fra Grønland beboerforening er sendt til bymiljøetaten, Grønland bydelsutvalg, Oslo bystyre, plan- og bygningsetaten, og Områdeløftet Grønland.

Powered by Labrador CMS