DEBATT

Jeg har hjulpet mange familier i flere bydeler og ser at de blir truet med bekymringsmelding til barnevernet. Er det slik barnevernet skal brukes? spør Shahram Ariafar.
Jeg har hjulpet mange familier i flere bydeler og ser at de blir truet med bekymringsmelding til barnevernet. Er det slik barnevernet skal brukes? spør Shahram Ariafar.

– Bydel Gamle Oslo bruker barnevernet som trussel mot foreldre som takker nei til tilbud de mener ikke passer for deres barn

I bydel Gamle Oslo (og mange andre steder) har vi opplevd at bekymringsmeldinger til barnevernet brukes som en trussel når foreldrene krever forsvarlige tjenester for sine barn. – Beklagelig, sier bydelen.

Publisert

Monika (en mor i Gamle Oslo) er en av mange som har dedikert livet sitt for å gi et best mulig liv til sønnen sin. Han har flere diagnoser og utfordringer. De som har barn med spesielle behov vet hvor krevende dette kan være. Dette er foreldre som gir 100 prosent av sin tid og energi til barnet sitt.

Da Monika søkte brukerstyrt personlig assistanse hos bydel Gamle Oslo, fikk hun avslag og sendte en klage til Statsforvalteren, hvor hun fikk medhold. Hele denne prosessen tok tid, og i mellomtiden sendte bydelen en bekymringsmelding til barnevernet.

Årsaken var at moren nektet å godta avlastning som erstatning for brukerstyrt personlig assistanse. Barnevernet var helt tydelige på at det ikke forelå noen omsorgssvikt, og bekymringsmeldingen ble henlagt. Men ingen fra barnevernet tok kontakt med bydelen for å spørre dem om hvorfor de nektet den lille familien en forsvarlig tjeneste, en tjeneste som alle fagpersonene rundt barnet ønsket.

Fører ikke et slik avslag på hjelp fra bydelen til en omsorgssvikt?

Blir truet med barnevernet

Dette eksemplet er ikke unikt. Bydelen sendte faktisk en ny bekymringsmelding til barnevernet, siden moren ikke aksepterte at det ble brukt så mye tvang og makt mot sønnen i avlastningen. Derfor sa hun opp avlastningen.

Jeg har hjulpet mange familier i flere bydeler og ser at de blir truet med bekymringsmelding til barnevernet. Er det slik barnevernet skal brukes? Mangelen på visse tjenester kan bety svekket omsorg for disse barna, og hvem har da skylden – foreldrene eller bydelen? Har ikke barnevernet et ansvar til å si klart og tydelig fra om at bydelen ikke har lov til å bidra til omsorgssvikt?

Hvem bekymrer barnevernet seg for?

Sender man bekymringsmelding bare når det er mistanke om omsorgssvikt hos foreldrene? Eller kan man også sende en bekymringsmelding mot tjenesteyterne? Kan barnevernet være til hjelp også når barnet blir nektet lovpålagte tjenester?

Nå har jeg sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Jeg mener og kan dokumentere at bydel Gamle Oslo bidrar med omsorgssvikt når de nekter barn forsvarlige tjenester. Det blir interessant å se hvordan barnevernet behandler meldingen.

Bydel Gamle Oslo svarer:

– Bydelen skal ikke bruke barnevernet som trussel ved uenighet om behov, og det er beklagelig dersom noen har hatt en slik opplevelse i møte med vårt hjelpeapparat. Bydelen går nå gjennom overordnede prosedyrer og rutiner for å være sikre på at dette ikke skal skje, sier Gro Eilei Bøe, avdelingsdirektør for oppvekst i bydel Gamle Oslo.

– Når innbyggerne har sammensatte behov kan det være utfordrende dersom samhandlingen i hjelpeapparatet ikke fungerer godt nok. I enkelte saker vil det være ulik oppfatning mellom våre tjenester og foreldre om hva som kan tilbys av tjenester. Det er et stort fokus i bydelen på at det er familiens behov for hjelp som skal styre valg av tiltak, uavhengig av tjeneste, og det er barnets beste som legges til grunn i saksbehandlingen

– Ved melding til barnevernet skal meldinger snarest og senest innen en uke gjennomgås, og det skal vurderes om meldingene skal undersøkes. Mange som melder bekymring for et barn har av naturlige grunner et ønske om å få en tilbakemelding på utfallet av meldt bekymring, men på grunn av taushetsplikten, så er det ikke grunnlag for å gjøre det rutinemessig.

– Det vil alltid være ønskelig å forbedre og det jobbes kontinuerlig med bydelens evne til samhandling til å gjøre vurderinger med utgangspunkt i barnets beste og for å imøtekomme innbyggernes behov, sier Gro Eilei Bøe.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS