Det er flere fisker og mer liv rundt Alnaelva enn på lang tid. Foto: Gunnar Høifødt/Wikimedia
Det er flere fisker og mer liv rundt Alnaelva enn på lang tid. Foto: Gunnar Høifødt/Wikimedia

– Alnaelva er blitt betydelig renere enn før. Men elva er sårbar

Lokal beboer Hegeh Hansdatter kontaktet bymiljøetaten angående vannkvaliteten i Alnaelva. Hun fikk et grundig svar fra avdelingsdirektør Terje Laskemoen. Her følger svaret.

Publisert

Det er mange som er bekymret for Alnaelva og de fantastiske områdene langs Oslos lengste elv, etter flere mediesaker om forskjellige utslipp i sommer.

Oslo kommune er også svært opptatt av miljøtilstanden til Alnaelva. Her følger en oppsummering av de ulike utslippene og litt om elvas generelle tilstand.

Oljeutslippet

Dette var en tragisk hendelse som vi absolutt skulle vært foruten. Men det er viktig å presisere at det ikke påvirket den åpne delen av Alnaelva ettersom utslippet traff elva ved innløpet til kulverten ved Enebakkveien.

Her forsvinner Alnaelva inn i kulvert under Kværnerbyen, før den går over i fjelltunnel under Ekebergåsen og ut i sjøen ved Kongshavn. Slik sett var utslippet først og fremst dramatisk for det marine miljøet (først og fremst sjøfugl).

Heldigvis gikk det overraskende bra for de fleste sjøfuglene, først og fremst på grunn av heldige værforhold. Høy temperatur og en del vind sørget for relativt rask fordampning av oljen. Totalmengdene som faktisk nådde sjøen var også betydelig lavere enn mengdene som ble rapportert i mediene.

Bymiljøetaten gjennomførte utvidet oppsyn med fokus på oljeskadd sjøfugl i lengre tid i etterkant av utslippet, også etter at de siste restene av synlig oljefilm på sjøen var borte. Hadde oljeutslippet truffet Alnaelva lenger opp, for eksempel øverst i Svartdalen ville det etter all sannsynlighet vært svært negativt for elvemiljøet, med høy dødelighet både for fisk og bunndyrsfaunaen som konsekvenser.

Follobanen og kloakkutslippene

Også dette utslippet berørte kun den lukkede delen av Alnaelva i fjelltunnelen under Ekebergåsen, slik at det igjen var fjorden som ble berørt. Dette var en konsekvens av at tunnelboremaskinene til Follobanen passerte kloakktunneler inne i Ekebergåsen med svært liten klaring.

Follobaneprosjektet samarbeidet med vann- og avløpsetaten om kontrollert tømming av kloakk for å unngå lekkasje inn i togtunnelen(e). Ved utløpet ved Kongshavn var det etablert oppsamlingsinstallasjoner for å hindre kloakken i å nå fjorden. I tillegg ble det gjennomført betydelig med tilleggsmålinger av bakterieinnhold i sjøen – før, underveis og i etterkant.

Såvidt Bymiljøetaten er kjent med, har dette gått bra, og badevannskvaliteten ved strender og badeplasser ble ikke påvirket.

Utslipp av radioaktivt vann

Dette påvirker heller ikke den åpne delen av Alnaelva. Eventuelle utslipp går i fjelltunnelen før vannet når fjorden ved Kongshavn. Bymiljøetaten og Oslo kommune for øvrig har full tillit til at Statens strålevern har gjort en grundig vurdering av forurensningspotensialet for dette arbeidet, og vi har ikke grunn til å trekke de vurderingene i tvil.

Statens strålevern ville ikke gitt en slik tillatelse hvis det var vesentlig fare for folkehelse og miljø. Det er forekomster av alunskifer som tunnelene passerer gjennom som forårsaker dette. Alunskiferen håndteres som farlig avfall og leveres til deponi, men det kan altså forekomme vannutslipp med noen grad av radioaktiv stråling i forbindelse med tunnelarbeidene til Follobaneprosjektet.

Generelt om Alnaelva/Svartdalsparken

Alnaelva har de senere årene blitt betydelig renere enn den var tidligere. Spesielt i den nedre delen, fra Brynseng til nederst i Svartdalsparken har ørretbestanden tatt seg kraftig opp. Her er det nå en god, men sårbar bestand av ørret.

Bare for 5-10 år tilbake i tid var det så godt som fisketomt i denne nedre delen. Naturområdene rundt elva er også svært viktige, med forekomster av flere sjeldne arter, spesielt sopp. Disse områdene oppfordrer vi til å fortsette å bruke og passe på.

Men det er viktig å minne om at vannet i elva absolutt ikke holder drikkevannskvalitet! Senest denne sommeren var det et tilfelle der noen ungdommer drakk vann fra Alnaelva med kraftig magesyke som resultat. Fisk og andre vannorganismer har en ganske annen toleransegrense for innhold av bakterier og annet i vannet enn mennesker.

Det jobbes også mye med gjenåpning av sidebekker lenger opp i Alnavassdraget. Slike bekkeåpninger er svært viktige, ikke bare fordi man får bedre vannhåndtering i forbindelse med flomhendelser og flere områder som tilrettelegges for biologisk mangfold, samt flere rekreasjonsområder for byens befolkning. Men også fordi vannkvaliteten blir bedre og det er lettere å oppdage eventuelle utslipp.

Vi setter stor pris på lokalt engasjement. Dere som bor og ferdes langs vassdragene er gjerne de første som oppdager hendelser. Så ta gjerne kontakt så snart som mulig hvis dere ser ting som vi bør ha beskjed om.

Powered by Labrador CMS