DEBATT

Utleide vannscootere i høy fart nær badeplassen på Sørenga har tidvis vært et problem i sommer.
Utleide vannscootere i høy fart nær badeplassen på Sørenga har tidvis vært et problem i sommer.

- Er sjøen lovløst område? Bør det innføres 5 knop i indre skjærgård?

— Fri ferdsel på sjøen betyr at alle skal ha tilgang, men ikke at alle kan gjøre som de vil. Når det gjelder fartsgrenser, er anarkiet fullkomment. Den enkelte kommune har ansvaret for å fastsette fartsgrensene.

Publisert

Det er ingen offentlig myndighet som i dag har et overordnet og samordnet ansvar for trafikken i nære kystfarvann. Delansvar er fordelt på en rekke etater.

Kystverket, som er underlagt Fiskeridepartementet, har ansvaret for farledene langs kysten, men har hovedfokus på den kommersielle kysttrafikken, men har perifer interesse for fritidsbåttrafikken.

Politiet har begrenset ressurs

Sjøfartsdirektoratet, som er underlagt Næringsdepartementet, har hovedfokus på skipsfarten, men har vist en viss «kosmetisk» interesse for fritidsbåtflåten.

Politiet har ansvaret for at lover og regler følges på sjøen, men har ikke ressurser eller kapasitet til å drive en effektiv overvåkning.

Kystvakten er en del av Sjøforsvaret og har såkalt begrenset politimyndighet, først og fremst med henblikk på fiskerioppsyn.

Ulik fartsgrense fra kommune til kommune

Når det gjelder fartsgrenser, er anarkiet fullkomment. Det er den enkelte kommune som har ansvaret for å fastsette fartsgrensene innenfor kommunegrensene.

Det fører til en rekke merkelige og inkonsekvente varianter av fartsgrensene, også når det gjelder merkingen som ofte kan være både forvirrende eller fraværende.

Båtfolket opplever at reglene endrer seg fra kommune til kommune på sin ferd langs kystene.

Klima-, støy- og miljøhensyn

Fri ferdsel på sjøen betyr at alle skal ha tilgang, men kan ikke bety at alle kan gjøre som de vil. I de senere årene har fritidsbåtflåten og trafikkforholdene endret seg radikalt.

Klimahensyn og miljø og støyhensyn tilsier at ferdsel og rekreasjon langs kysten ses i lys av de reguleringer som eksisterer i tilsvarende områder på land. I dag synes det å være en mangel på en omforent forståelse av i hvilke begrensninger allemannsretten og friluftsloven legger på den enkeltes atferd på sjøen.

Burde man nå sette ned et faglig utvalg for å vurdere behovet for en overordnet og samordnende organisering av trafikken i nære kystfarvann?

5 knop i indre skjærgård

I Sverige er det innført aktsomhetssoner i skjærgården. Her er det klar prioritering av «myke trafikanter».

Kanskje kunne vi tenke oss at store deler av indre skjærgård ble båndlagt med fartsbegrensninger ned mot 5 knop. De som bruker sjøen som vei, må da henvises til de ytre deler av skjærgården.

Kanskje kunne dette innføres som en prøveordning i de tre sommermånedene i utvalgte kommuner? Deretter kunne man evaluere og dermed skaffe seg fakta.

Vi trenger fakta og analyser, tydelig regelverk og klare ansvarsforhold som grunnlag for oppfølging og sanksjoner.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS