DEBATT

Akjonsgruppa 'Bevar Bredtvetskogen' er opptatt av at transport- og tomtekostnader ikke skal prioriteres over lokalbefolkning og miljø.
Akjonsgruppa "Bevar Bredtvetskogen" er opptatt av at transport- og tomtekostnader ikke skal prioriteres over lokalbefolkning og miljø.

– Å plassere et nytt og betydelig utvidet høyrisikofengsel på Bredtvet ødelegger den største grønne lungen vi har i vårt umiddelbare nærmiljø

Statsbygg har igjen konkludert med at en utvidelse av dagens Bredtveit kvinnefengsel tilsynelatende er beste tomtealternativ for et nytt Oslo fengsel. Statsbygg vektlegger særlig transportkostnader i sin samfunnsøkonomiske analyse. Vi i aksjonsgruppa "Bevar Bredtvetskogen" og lokalbefolkningen vektlegger helt andre aspekter.

Publisert

Flere kommunale fagetater advarer og fraråder også mot utbygging av fengselstomten på Bredtvet. Området beskrives som uegnet, og bydelsutvalgene i Bjerke og Grorud fattet enstemmige vedtak mot utbyggingen. Vi har bred politisk støtte både i bystyret og fra sentrale stortingsrepresentanter.

Det er godt kjent at den lokale motstanden mot å utvide Bredtveit fengsel er stor. Ikke fordi vi er redde for å få flere innsatte som naboer. Tvert imot lever vi svært godt med dagens kvinnefengsel.

Men vi håpet at ett ekstra år med utredninger fra Statsbygg skulle føre til nye vurderinger med nye perspektiver. De perspektivene vi i "Bevar Bredtvetskogen" vektlegger aller høyest, er levekår, trivsel og miljø.

Betydningen av gode bo- og nærmiljø

Statsbygg har i stor grad vektlagt transport- og tomtekostnad i sin vurdering. Men det er også betydelige kostnader ved at tettbebygde og levekårsutsatte boligområder rundt Bredtvet forringes. Det er godt dokumentert at det er en sammenheng mellom nærmiljø og helse.

I NOU 2020 "Levekår i byer" kan vi lese at barn som har tilgang på grøntområder mindre enn 800 meter fra hjemmet, øker sjansen for å ha minst 60 minutters daglig aktivitet. Videre står det at det er avgjørende å legge til rette for at barn og unge kan ha god livskvalitet gjennom blant annet gode rekreasjonsområder.

Oslo er en delt by. En undersøkelse fra Oslo-området viste at migranter og personer med lave inntekter har dårligere tilgang på utendørs rekreasjonsområder. Internasjonale undersøkelser tyder på at høyt støynivå og dårlig tilgang til rekreasjonsarealer i nærområdet kan virke negativt på beboeres helse.

SSB skriver i sin rapport om livskvalitet i Norge at mye tyder på at tilgang til, og utsikt mot, grøntarealer har positive virkninger på opplevd livskvalitet.

Ta vare på naturen

Å plassere et nytt, betydelig utvidet høyrisikofengsel på Bredtvet innebærer å ødelegge den største grønne lungen vi har i vårt umiddelbare nærmiljø. Det er denne lungen som er mellom oss og tungt trafikkerte veier.

Trær og busker demper luftforurensning. Dette skogsområdet er hjem for dyr, fugler og innsekter og har et rikt artsmangfold. Statsbygg skriver selv i sin Lokaliseringsavklaring at området som skal brukes til fengsel, blir omtrent tre ganger så stort som i dag. Det vil selvsagt være på bekostning av friluftsutfoldelse og dyre- og planteliv. Vi får rett og slett ikke i pose og sekk!

Vår innstendige bønn er at det velges en annen tomt. Nå setter vi vår lit til at den nye regjeringen setter lokalbefolkning og miljø over transport- og tomtekostnader!

Søndag 6. februar klokka 16 arrangeres det fakkeltog for å bevare Bredtvetskogen. Det blir appeller før det blir fakkeltog i området. Mer informasjon om arrangementet finnes på facebooksiden Bevar Bredtvetskogen.

Powered by Labrador CMS