DEBATT

La elva leve er et velkjent parole bant annet fra Alta-aksjonen. Ropet lød taktfast over Gullhaug torg på torsdag.
La elva leve er et velkjent parole bant annet fra Alta-aksjonen. Ropet lød taktfast over Gullhaug torg på torsdag.

– Hvorfor støtter byrådet en utbygging langs Akerselva som motarbeider byrådets erklærte politikk?

Vi kan ikke støtte et vedtak som åpenbart setter utbyggernes profittjag foran hensynet til elveløpene og folks behov for parker, torg og offentlige rom.

Publisert

Byrådet har vedtatt å støtte Avantors utbyggingsplaner på Gullhaug torg. Det innebærer et 18 etasjers bygg over Akerselva i Nydalen. Denne delen av Nydalen har allerede det sterkeste preget av tildekking og betongørken i Akerselvas løp ovenfor Vaterland.

Tusenvis av folk ferdes langs Akerselva hver dag. Planene innebærer en innsnevring og skyggelegging av et viktig ferdselsområde. Befolkningen er tydelig på sine ønsker om parker, torg, synlige elveløp og grønne områder som en motvekt til den allerede tette bebyggelsen i Nydalen.

Ta vare på Akerselva

Det finnes imidlertid et klart alternativ i overordnete planer, gjeldende regulering og byrådets egen politikk.

Akerselva har allerede en gjeldende kommunedelplan fra 1990 for Akerselva Miljøpark som Sissel Rønbeck (AP) fikk vedtatt. Planen går inn for offentlig tilgjengelighet, gangveier, åpent elveløp, grønne kantsoner uten nybygging i 20 meters-beltet og bevaring av verdifulle industrihistoriske bygninger.

Bilfritt torg

Gullhaug torg har allerede en reguleringsplan fra 2010. Denne regulerer torget bilfritt og åpent for offentlig ferdsel og inkluderer et høyhus, men med en åttendedels fotavtrykk av dagens forslag. Denne reguleringsplanen ble vedtatt av et borgerlig byråd, og det vil ikke koste byrådet fem øre å gå mot omregulering og håndheve et bilfritt torg. En mindre bygningsmasse kan også lettere trekkes lengre tilbake fra elveløpet.

Planveilederen for kommuneplanen pålegger flomsikring. Vi har et stort behov for å vurdere flomsikring på dette stedet i Akerselva, hvor kulverten med Riksteaterbygningen snevrer inn løpet med 30 prosent. Det er lite framtidsrettet å legge ny bygningsmasse som forsterker denne innsnevringen.

20 meters belte

Byrådserklæring fra 2019 sier «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag». Det er et problem når byrådet ikke følger sin egen erklæring.

Rødt kan ikke støtte et vedtak som åpenbart setter utbyggernes profittjag foran hensynet til elveløpene og folks behov for parker, torg og offentlige rom.

Powered by Labrador CMS