Kreftsenteret ved Ullevål sykehus. Foto: Oslo universitetssykehus
Kreftsenteret ved Ullevål sykehus. Foto: Oslo universitetssykehus

Et nytt Gaustad sykehus forutsetter nedlegging av Ullevål og nedprioritering av Aker sykehus

«Mye tyder nå på at det er psykisk helsevern som skal ut fra Aker. Det «diskuteres» å forskyve utbyggingen av psykisk helsevern spesialisert rusbehandling».

Publisert

Det er mange grunner for å stille sykehusutbyggingen på Gaustad i bero og utrede mulighetene på Ullevål. Gaustad-tomta er for trang, for bratt og mangler reservearealer. Akuttberedskapen er truet, og utbyggingen blir kostbar. Ullevåltomta er flat, ferdigregulert og kan bygges ut over tid.

Helseminister Bent Høie forsvarer sitt vedtak om nedlegging av Ullevål og truer med stans i utbyggingen på Aker om det blir omkamp på Ullevål. Høie snur saken på hodet. I virkeligheten er det nedlegging av Ullevål som er en trussel mot Aker-utbyggingen. Det handler om etappeinndeling, akuttfunksjoner og finansiering.

Hele Ullevål kan ikke flyttes i en jafs. Det er det ikke penger til, og Oslo universitetssykehus har ikke ubegrensete låneramme.

Ullevål sykehus bakvakt for halve Norge

Styrevedtaket til Helse Sør-Øst fra 2016 forutsetter et «samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad». Ullevål har i dag lokalsykehusansvar, med tilhørende akuttfunksjoner på alle fagfelt, for seks bydeler i Oslo. I tillegg fungerer sykehuset som bakvakt for hele Helseregion sør-øst ved alvorlige skader og større ulykker. Regionen omfatter 53 prosent av befolkningen i Norge.

En forutsetning for å få gjennomført planen om et samlet og komplett regionsykehus på Gaustad er at alle Ullevåls akuttfunksjoner, lokale som regionale, flyttes dit i første etappe. Både bydeler og de regionale akuttfunksjonene skal ut.

Av økonomiske grunner må andre funksjoner bli liggende på Ullevål til neste utbyggingsetappe. I den opprinnelige planen var det fødeavdeling og nyfødtintensiv, men dette har vist seg vanskeligere enn man først trodde.

Akutten må vente

Blodbanken er en uatskillelig del av akuttfunksjonene. Oslo Universitetssykehus kan ikke la føde og intensivmedisin for nyfødte bli igjen på Ullevål uten at det er blodbank der. Å opprettholde akuttfunksjoner på Ullevål i tillegg i en overgangsfase blir for dyrt.

Den logiske konsekvensen av denne oppdagelsen ville være å vente med å flytte akuttfunksjonene bort fra Ullevål. Styret i Helse Sør-Øst har faktisk sikret seg denne muligheten, en nødutgang om målbildet skulle vise seg å være «forbundet med gjennomføringsrisiko», som det heter i styrevedtaket. Alternativ plassering (for regionsykehuset) innen Oslo Universitetssykehus’ tomtearealer skal ikke utelukkes.

Men sykehusledelsen følger ikke vanlig logikk. Målbildet ligger fast og forutsetter at mer må flyttes i første etappe. Det krever areal og penger, som bare kan skaffes ved å vente med andre deler av utbyggingen. Skal noe inn, må noe annet ut.

Psykisk helsevern ofres

I første omgang var sykehusledelsens plan å åpne for å utsette hele Aker-utbyggingen. Det ble for politisk betent, men nå er det i stedet mye som tyder på at det er psykisk helsevern som skal ut fra Aker. Det «diskuteres» å forskyve utbyggingen av psykisk helsevern og avhengighet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til neste fase, opplyste en bekymret tillitsvalgt på høringen i bystyrets sosial- og helsekomite for et par uker siden.

«Diskusjonen» er igangsatt til tross for at sykehuspsykiatrien i Oslo Universitetssykehus lider under en kummerlig tilværelse, spredt på flere steder og i lite egnede lokaler. Og til tross for politiske føringer om at psykiatrien skal prioriteres foran somatikken.

Utbyggingen på Gaustad forutsetter nedlegging av Ullevål og at alle tilgjengelige ressurser i form av areal og penger tas i bruk til dette formålet. Areal og penger kan bare hentes ved å nedprioritere Aker-utbyggingen. Nedlegging av Ullevål truer derfor utbygging på Aker.

Stopp derfor Gaustad-utbyggingen.