Skriftlig imøtegåelse fra Oslo kommune om omdømme i Oslo-skolen

Publisert Sist oppdatert

Det er en selvsagt lederoppgave å sørge for at virksomheten man leder er en attraktiv arbeidsplass både for elever og ansatte. Skolene i Oslo har behov for nye medarbeidere og ny kompetanse hvert eneste år, og det å kommunisere at skolen har gode arbeidsforhold, systematisk oppfølging av ansattes og elevers arbeidsmiljø, gode muligheter for faglig utvikling og faglige fellesskap, bidrar til at Oslos skoler er attraktive arbeidsplasser. MBU, medbestemmelseutvalget i etaten, hvor alle de store organisasjonene er med, har sluttet seg til at dette er et tema i ledersamtaler mellom rektor og nærmeste leder.

 

Bakgrunn:

Lederoppfølgingen i Utdanningsetaten følger Instruks for virksomhetsstyring i Oslo kommune (https://www.oslo.kommune.no/dok/Byr/2015/BR2/2015013476-1440530.pdf)"

 

"Virksomhetsstyring omfatter styring og ledelse på alle nivåer. Virksomhetsstyringen skal sikre at kommunen løser sine oppgaver og når sine mål innenfor rammene av lover og regler og innenfor vedtatte budsjettrammer. God virksomhetsstyring handler om å styre kommunens virksomheter på en slik måte at innbyggere, næringsliv og andre har tillit til kommunen. God virksomhetsstyring sikrer gjennomføring av politiske vedtak og effektiv drift, og bidrar til et godt omdømme. …

 

God virksomhetsstyring handler om å styre kommunens virksomheter på en slik måte at innbyggerne, næringslivet og andre har tillit til kommunen, både dens ledelse og dens evne til å levere tjenester med kvalitet. For å opparbeide og beholde denne tilliten er det viktig at kommunen er i stand til å kommunisere til omverdenen at den har kontroll på virksomheten og oppgaveløsningen. Dette betyr at det ikke er nok bare å nå mål- og resultatkrav, men at mål og resultater skal nås innenfor rammene av både eksterne lovmessige krav, interne regelverk og tildelte ressurser. Virksomhetsstyring omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll, og skjer gjennom årlige gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Prosessene må tilpasses og baseres på en vurdering av risiko, vesentlighet og virksomhetens egenart. Risikostyring og internkontroll må være en integrert del av virksomhetsstyringen.

 

Høsten 2014 erstattet Oslo kommune (inkl. Utdanningsetaten) "lederkontrakt med lederevaluering", jf. byrådssak 1014/ 14, med nåværende skjematikk for "Personlig medarbeidersamtale for ledere med personalansvar". Den tidligere lederkontrakten inneholdt elementer både av virksomhetsstyring og medarbeidersamtale. Virksomhetsstyring skal nå ivaretas i instruksen for virksomhetsstyring (ref. lenken over), mens krav og forventninger til, og evaluering av, den enkelte leder følges opp i leders utviklingssamtale, med vekt på leders bidrag til virksomhetens/enhetens resultater, samt lederatferd mv.

 

På bakgrunn av nye retningslinjer for alle kommunale virksomheter iverksatte Utdanningsetaten et arbeid med ny skjematikk i nært samarbeid med organisasjonene, primært Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet.

 

Medbestemmelsesutvalget (MBU) på etatsnivå sluttet seg til det nye opplegget, og partene avtalte at ordningen skulle evalueres. Partene har under evalueringen bl.a. sett på behov for å foreta endringer som skyldes innføringen av ny medarbeiderundersøkelse i Oslo kommune fra høsten 2016. Endringer er gjort særlig i malen og veiledningens del 3 som omhandler lederatferd og kultur. Partene ble enige om en ny skjematikk, og endringene ble behandlet i MBU-møtet den 21.09.2016 med følgende vedtak: "Medbestemmelsesutvalget slutter seg til bruk av justert skjematikk for medarbeidersamtale for ledere."