Tag: Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme tar ikke Høyesteretts kjennelse til menneskerettighetsdomstol

.-- Slik vi ser det, har saken nå funnet sin avslutning med avvisningen i Høyesteretts ankeutvalg. Vi håper og ber om forsoning med alle...

Oslo katolske bispedømme må betale tilbake millioner etter at Høyesterett avviste anke

– Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. juni at Oslo katolske bispedømmes anke over Borgarting lagmannsretts dom i sivilsaken mot staten, ikke skal fremmes for Høyesterett, melder Vårt Land som...

Oslo katolske bispedømme tapte saken mot staten

Ifølge dommen forkastes anken. Lagmannsretten har kommet til at forvaltningsvedtakene er gyldige. – Vi er skuffet over dommen. Vi skal nå bruke den nærmeste tiden...