Anne Christine Kroepelien foran Veterinærhøgskolen
Anne Christine Kroepelien, leder av bydelsutvalget på St. Hanshaugen, foran Veterinærhøgskolen. Hun vil at kommunen skal kjøpe tomten av staten og blant annet åpne bydelens første flerbrukshall. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Statsbygg: «Sannsynlig» med flerbrukshall på Veterinærhøgskole-tomten

Det er «sannsynlig» at kommunen får kjøpe deler av Veterinærhøgskole-tomten på Adamstuen for å åpne flerbrukshall, sier Statsbyggs prosjektleder.

St. Hanshaugen er etter sigende Oslos eneste bydel uten en idrettshall.

Men i desember vedtok bystyret at kommunen bør prøve å kjøpe hele eller deler av Veterinærhøgskole-tomten på Adamstuen, som ligger i bydelen. Planen er å satse på blant annet «undervisnings- og idrettsformål».

Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet skal flytte til Ås i 2020.

– Vi har hele tiden sagt at vi ønsker en flerbrukshall på Veterinærhøgskole-tomten, sier St. Hanshaugens bydelsutvalgleder Anne Christine Kroepelien.

Anne Christine Kroepelien og hest på Veterinærhøgskole-tomten
St. Hanshaugens BU-leder Anne Christine Kroepelien hilser på en av hestene på Veterinærhøgskole-tomten. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Men det er staten som eier tomtene, og det hersker usikkerhet om hva de skal gjøre med den. Mandatet til Statsbygg, som er statens hånd i saken, er å først utrede om staten selv kan bruke eiendommene til andre formål.

Etter det VårtOslo erfarer, ser det altså ut til at lokale ønsker likevel ligger godt an. Skal bydel St. Hanshaugen endelig få sin første idrettshall? Og eventuelt en skole, attpåtil?

— Det er jo sannsynlig, det

–Hvor stor sannsynlighet er det for at kommunen får overta Veterinærhøgskole-tomten og åpne flerbrukshall og skole der, prosjektleder Jorleif Jørgenvåg i Statsbygg?

— Vi har hatt møte med Utdanningsetaten i Oslo kommune, og slik Statsbygg har forstått det bygges det vel sjelden skoler i dag uten idrettshaller. Hvis kommunen er villig til å kjøpe hele eller deler av eiendommen for å etablere for eksempel skole og flerbrukshall der, er det jo sannsynlig at det kan skje, det. Kommunen har også meldt en rekke andre behov, som for eksempel barnehager.

— Statsbygg er i startfasen med etterbruksprosjektet for eiendommene på Adamstuen. Vi har parallelt med avklaring av mulige statlige behov hatt innledende samtaler med politisk nivå både i bydel St.Hanshaugen og på Rådhuset, samt i flere ulike etater i Oslo kommune.

Tett kontakt mellom Statsbygg og kommunen

Jørgenvåg sier at Statsbygg opplever dialogen med Oslo kommune som god, og at de mener at det er hensiktsmessig å vurdere kommunale behov som en del av mulighetsstudiene som de sannsynligvis skal i gang med i løpet av 2017.

Jorleif Jørgenvåg
Prosjektleder Jorleif Jørgenvåg i Statsbygg sier at det er sannsynlig at kommunen får kjøpe deler av Veterninærhøgskole-tomten hvis den vil.

— Oslo kommune og staten har en stor kontaktflate gjennom mange ulike roller og prosjekter, og vi har tidligere samarbeidet tett i byutviklingsprosjekter – for eksempel Pilestredet Park.

Statsbygg skal etter påske gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet en anbefaling for hvordan neste fase i prosjektet med blant annet mulighetsstudier skal gjennomføres. De håper på å gå i gang med studiene så snart de får en tilbakemelding fra departementet.

— Det er en kompleks oppgave vi går i gang med. Eiendommene har i dag ca. 60.000 kvadratmeter med eksisterende bebyggelse, hvorav over en tredjedel er vernet. Vi må derfor også vurdere hva som er god etterbruk av relativt moderne kontor- og laboratoriebygg med høy standard.

Statsbygg: Ingenting er avgjort

Jørgenvåg påpeker også at kommunen har reguleringsmyndighet. Det betyr at staten må ta hensyn til hva kommunen ønsker å bruke tomtene til.

For eksempel er det i gjeldende kommuneplan avmerket en prinsippiel plassering for en fremtidig park i den nordlige delen av området. Det hjelper lite å selge tomtene til en boligutbygger hvis kommunen regulerer til idrettshall og skole, for eksempel.

— Det vil nok være fornuftig å ta hensyn til kommunale ønsker i mulighetsstudiene. Men det er jo bare ønsker fra kommunens side. Det er våre tomter. Vi selger en eiendom, og kommunen er en kjøper. Det ligger i bånn. Ingenting er bestemt ennå.

FAKTA

Folkemøte 26. april

Bydelen er i en tidlig fase når det gjelder utvikling av en strategi for området som frigis når Veterinærhøgskolen flytter, og de ønsker å få innspill fra lokalbefolkningen.

Bydelsutvalget vil derfor legge til rette for en dialog med innbyggerne i bydel St.Hanshaugen om hva bydelen trenger og ønsker seg. De er «opptatt av lokaldemokrati og innbyggerinvolvering».

Bydelsutvalget arrangerer derfor folkemøte 26. april kl. 19.00  på Bolteløkka skole, hvor de ønsker innspill til hvordan området bør utvikles når Veterinærhøgskolen flytter.

Staten kan beholde deler av tomten

Statsbyggs mandat er altså å først undersøke om staten kan bruke eiendommene til noe. Ifølge Jørgenvåg holder de på med å avklare det nå, og noen statlige brukere har meldt seg.

— Det ligger i kortene at det er statlige behov som ikke er helt avklart, så det kan hende at staten ønsker å beholde deler av tomtene til disse behovene. Det vil være statlige aktører som vi jobber videre med i mulighetsstudiene.

— En viktig del av oppdraget Statsbygg har fått er å ivareta og utvikle de økonomiske verdiene i eiendommene for staten. Men vi er opptatt av at en slik eiendoms- og byutvikling også må skje etter målsettinger for bærekraftig og helhetlig byutvikling. Vår målsetting er å gjennomføre gode byutviklingsprosesser der byens befolkning blir hørt og ulike lokale behov vurdert.

Bydelen: — Her er det tett og veldig lite grønt

På St. Hanshaugen er de opptatt av at det ikke holder å bare bygge leiligheter hele tiden. Og dette er en sak som tydelig engasjerer Anne Christine Kroepelien (H), leder i St. Hanshaugen bydelsutvalg (BU).

— St. Hanshaugen trenger et bydelssentrum, og Adamstuen-tomten egner seg godt til det. Vi er en bydel hvor veldig mange bor alene, blant annet, og vi tror at vi ikke trenger bare boliger, men også gode møteplasser mellom mennesker, sier BU-lederen.

Anne Christine Kroepelien foran Veterinærhøgskolen 2
BU-leder Anne Christine Kroepelien foran Veterinærhøgskolen. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Steder som en flerbrukshall, en bowlinghall – vi trenger alkoholfrie steder hvor ungdommen kan være. Vår bydel er den eneste i Oslo, tror jeg, som ikke har en flerbrukshall.  Jeg tror det er bydelen med færrest grøntarealer i tillegg. Vi trenger det, ikke sant. Her er det tett og veldig lite grønt.

Vil beskytte utsikten fra Idioten

En del av bygningsmassen til Veterinærhøyskolen er altså fredet. Kroepelien mener at det kan åpne for mange fine muligheter i de gamle bygningene og i nybygg.

Samtidig er Idioten (den grønne lungen ved siden av) viktig for bydelen og Kroepelien sier at byggehøyde ikke bør stenge for fri sikt fra Idioten.

— Derfor må det tenkes helhetlig når det kommer til utvikling av området, og jeg er altså opptatt av at det ikke bare skal bygges boliger på tomten. Samtidig bør det legges til rette for boliger av forskjellig størrelse, slik at vi får et godt, sammensatt bomiljø.

Bibliotek, kafeer og gallerier?

Kroepelien sier at Høyre, Miljøpartiet de grønne og Venstre, som samarbeider i St. Hanshaugen BU, er opptatt av å løfte de aktivitetene og fellesskapene som folk selv skaper. I deres samarbeidserklæring skriver de at de vil utvikle bydelen til en «grønn kulturbydel».

— Derfor tenker jeg at det bør legges til rette for frivillige aktiviteter av ulik sort. For eksempel idrett, kultur og sosiale aktiviteter. Flerbrukshall og lokaler for frivillige henger godt sammen, og slike møteplasser kan være et godt svar på ensomhets- og integreringsutfordringer.

— Bibliotek, særlig for barn. Kafeer, gallerier, kanskje til og med atelier for kunstnere? Men dette ønsker vi innspill på.

— I en flerbrukshall kan man få ut kreftene

— Etter at vi tok over ledelsen i bydelsutvalget har samarbeidspartiene hele tiden sagt at vi ønsker en flerbrukshall på Adamstuen-tomten. Barna våre er ute i gatene og på løkkene. Lille Bislett for eksempel. De har ikke ordentlige steder å møtes. Vi trenger lavtterskeltilbud hvor man kan henge og gjøre ting sammen. I en flerbrukshall kan man få ut kreftene sine.

— Og mange sitter hjemme. Sosiale medier fungerer også som asosiale medier. Mennesker må møtes og være sammen med andre mennesker.

Kroepelien mener at mangelen på lavtterskel aktivitetstilbud fører til adferdsproblemer blant en del unge i bydelen, og peker særlig ut St. Hanshaugen øst.

— Ungdommene våre er overrepresentert i den negative statistikken. Vi er ikke øst og vi er ikke vest; vi er i sentrum. Deler ligner kanskje på vest og deler på øst, og særlig ungdommen i øst er overrepresentert.

— Så vi ønsker flerbruk, vi ønsker bydelssentrum – det må ikke bare bli boliger.

Kommunen venter på Statsbygg

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er Oslo kommunes grunneier. De koordinerer kommunikasjonen mellom kommunens etater og Statsbygg.

De har imidlertid ikke kommet så langt i prosessen med å følge opp desembers bystyrevedtak om undervisnings- og idrettsformål.

Lena Nesset i EBY
Kommunikasjonssjef Lena Nesset i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

— EBY har koordinert arbeidet med å se på mulige kommunale behov og meldt disse inn til Statsbygg. Og så har vi da nylig blitt bedt om å følge opp bystyrets vedtakspunkt om å ta kontakt med staten om mulig kjøp. Så det er status, at det foreligger et bystyrevedtak som vi nå skal følge opp i forhandlinger med Statsbygg, forklarer seksjonssjef Lena Nesset i EBY.

Men før det kan skje skal Statsbygg altså levere en rapport til Kommunal- og moderneringsdepartementet etter påske. Når Statsbygg etter planen får grønt lys fra departementet, skal de påbegynne mulighetsstudiene. Og da begynner forhandlingene med kommunen via EBY.

— Skjer hvis kommunen vil det

I forbindelse med en tidligere sak vi skrev om at det finnes hele 1300 fotballbarn per bane i bydel St. Hanshaugen, mottok vi en mail om Veterinærhøgskole-tomten fra politisk rådgiver & pressesjef i Høyres bystyregruppe, Rune Dahl Franck.

Ifølge Franck er det Høyre som står bak bystyrevedtaket, og han mener at det blir flerbrukshall hvis kommunen vil det nok.

— Det er jo dessverre ikke bare spilleflater som mangler, for denne bydelen med nesten like mange innbyggere som i Tromsø har dessverre heller ingen flerbrukshall. Men DET kan det bli en ordning med hvis byrådet vil, og det har vi sørget for.

 

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer